(10.10 hodin)

(pokračuje Grégr)

Druhým aspektem je naplnění závazků Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, a to konkrétně v článku 75 této dohody, kde se uvádí, že strany budou usilovat za účelem dosažení plné shody České republiky s technickými předpisy společenství, s evropskou normalizací a postupy posuzování shody o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání. Takovou dohodou je předložený protokol.

Třetím aspektem je snaha České republiky o vyjednání maximálně možných rovnoprávných a recipročních vztahů mezi Evropskou unií a Českou republikou jako suverénním státem. Tento aspekt je v případě tohoto protokolu naplněn.

Sjednáním protokolu bude dosaženo praktického využití některých výhod společného trhu Evropské unie ještě v předvstupním období. Dojde k dalšímu snížení technických překážek obchodu, protože na základě protokolu budou moci být naše výrobky uváděny na trh Evropské unie bez duplicitních ověřovacích postupů. To sníží administrativní a finanční náročnost českým výrobcům, resp. vývozcům.

Zkušebny v České republice působící ve výrobkových oblastech pokrytých přílohami protokolu budou notifikovány v Evropské unii a budou tak moci působit i pro výrobce z Evropské unie. Jedná se o 13 zkušeben.

Současně lze předpokládat, že využití protokolu přispěje ke zjednodušení a podpoře obchodní výměny mezi oběma stranami, neboť již v této fázi pokrývá protokol značný rozsah komodit. Jak víme, současný objem vývozu do zemí Evropské unie tvoří cca 70 % našeho celkového vývozu.

Důležité též je, že sjednávání protokolu úzce souvisí s přejímáním práva Evropského společenství. Do příloh protokolu lze sjednávat jen ty sektory, v nichž bylo dosaženo plně harmonizovaného stavu v související legislativě. Připojování dalších příloh bude tudíž v této fázi převážně technický proces. Proto budu podporovat přijetí doprovodného usnesení, které by umožnilo vládě operativně měnit a připojovat přílohy protokolu, na základě již schválených technických předpisů v České republice. Jinak bychom skutečně předstupovali velice často před tuto sněmovnu.

Protokol završuje dosud provedené rozsáhlé legislativní změny a umožní využít je v praxi. Proto je žádoucí maximálně flexibilní projednání protokolu v Parlamentu, aby mohl nabýt co nejdříve účinnosti.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si vás požádat, abyste schválili výše uvedený protokol, a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 889/1, resp. 889/2. Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Vojtěcha Vymětala, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, dovolte, abych v souladu s již citovaným sněmovním tiskem konstatoval, že zahraniční výbor na své schůzi 11. dubna 2001 doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s projednávaným sněmovním tiskem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro evropskou integraci pan Jaroslav Zvěřena. Není? Takže v zastoupení vystoupí paní kolegyně Sehnalová.

 

Poslankyně Olga Sehnalová: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci na své schůzi dne 11. dubna tento tisk projednal a po úvodním slově ing. Libora Dupala, ředitele odboru mezinárodních vztahů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, po vyslechnutí zprávy poslance Jaroslava Zvěřiny a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně následující usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s Protokolem k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků.

Je to sněmovní tisk 889, usnesení jste obdrželi jako sněmovní tisk 889/2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Otevírám rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana kolegy Jiřího Payna.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená sněmovno, Poslanecká sněmovna svým rozhodnutím zkrátila při přikázání této smlouvy zahraničnímu výboru lhůtu na jeden den. Smlouva je svým rozsahem jednou z nejrozsáhlejších smluv, jaké tato sněmovna projednává, a dotýká se mnoha a mnoha subjektů v České republice. Kolem této smlouvy samozřejmě je celá řada otázek, které jsme požadovali, aby byly vyjasněny. Na zahraničním výboru nebyl přítomen ministr ani žádný politický představitel této vlády, aby naše otázky zodpověděl. I když jsme požadovali, aby se ministr na jednání výboru dostavil, tato žádost byla vedení výboru odmítnuta.

Po procedurální stránce tvrdím, že u takto rozsáhlé smlouvy nelze za jeden den zodpovědně posoudit její dopad, nelze převzít zodpovědnost za důsledky, které z takové smlouvy mohou vyplývat. Z toho důvodu protestuji proti tomuto způsobu projednávání. Žádám sněmovnu, aby již nikdy nezkracovala lhůty na jeden den, zvláště když se jedná o materiály takto rozsáhlé. Za sebe říkám, že pro tuto smlouvu za těchto podmínek po jednodenním projednávání nemohu hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Dovolte, vážení kolegové a kolegyně, abych v návaznosti na předkládací řeč pana ministra navrhl sněmovně, aby přijala doprovodné usnesení tohoto znění:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s tím, aby při změně stávajících a připojování nových příloh k Protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků, podepsanému 26. února 2001 v Bruselu, je vláda České republiky oprávněna změny stávajících a připojování nových příloh projednat sama a nebude je předkládat k projednání Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozprava je na základě dotazů některých z vás stále ještě otevřena. Slovo má pan kolega Jiří Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: K tomuto návrhu usnesení bych chtěl říci, že odporuje jednacímu řádu, že nemůžeme dát vládě zmocnění, aby uzavírala smlouvy, které nebudou projednány Parlamentem, byť by se jednalo o doplňky nějakých smluv. Podle ústavy je povinností projednávat takové smlouvy ve sněmovně, ať už se jedná o jakýkoli jejich rozsah. Z toho důvodu si myslím, že usnesení, které předložil zahraniční výbor, odporuje jednacímu řádu a že je nehlasovatelné.

Pokud sněmovna nebude souhlasit s tím a bude si myslet, že můžeme hlasovat o tom, že se vzdáme povinnosti, kterou nám ukládá ústava, navrhuji, abychom toto usnesení nepodpořili, protože je z hlediska demokratických principů nemravnost, jestli vláda bude vydávat jakékoliv právní normy, které neprojdou Parlamentem, a přitom bude mít právní závazek jako mezinárodní smlouva. Je to nemravnost, která odporuje demokratickým pořádkům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Benda, poté paní poslankyně Dundáčková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP