(10.20 hodin)

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové. Neznám samozřejmě vůbec smlouvu a tu, prosím, nechť posuzuje zahraniční výbor, ale podle mého názoru takovýto pokus o zmocnění ze strany zahraničního výboru, aby byl do této sněmovny předložen, bez toho, aby bylo řečeno, jaký má dopad na ústavní pořádek v této republice, mně připadá naprosto neskutečné, tedy naprosto neskutečné na Velký pátek něco takového předložit. (Oživení v sále.)

A výrazně žádám, aby jakýkoliv pokus o takové usnesení byl přinejmenším přikázán ústavně právnímu výboru této sněmovny k projednání, abychom mohli posoudit, zda vůbec něco takového je možné. Já jsem přesvědčen, že to samozřejmě možné není, že ústava přesně stanoví, které věci povinně schvaluje tato sněmovna, které věci naopak tato sněmovna schvalovat nemá, a že nelze udělat pokus, že věci, které mají být schvalovány touto sněmovnou, vydáme jakýmsi usnesením této sněmovny, že schvalovány nebudou.

Navrhuji tedy, abychom přerušili projednávání doprovodného usnesení a přikázali ho k projednání ústavně právnímu výboru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Moment, my můžeme přerušit projednávání tohoto bodu, pane poslanče. Jsme pořád v obecné rozpravě a projednáváme jeden jediný bod.

Jenom pro upřesnění, hodlám prohlásit tento návrh za nehlasovatelný a prosím všechny, kdo se domnívají, že předsedající postupuje špatně, aby vznesli námitku proti mému avizovanému postupu.

Teď prosím sled přihlášek. Zpravodaj má přednost, takže vystoupí zpravodaj, poté kolegyně Dundáčková, ale nyní se hlásí paní místopředsedkyně Buzková, která má samozřejmě přednost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane přesedající, je to sice možná trochu netypická věc, kterou navrhnu, ale na druhou stranu si myslím, že je možná.

Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou smlouvu, kterou je potřeba přijmout rychle, myslím si, že je v tomto bodě možné schválit základní návrh usnesení o schválení této smlouvy. Návrh usnesení, které navrhl pan poslanec Vojtěch Vymětal, je návrhem doprovodného usnesení, tudíž po schválení smlouvy je možné přerušit nedokončený bod a návrh doprovodného usnesení přikázat k projednání ústavně právnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně, ještě že jste mě neviděla, jak se teď kroutím...

Prosím teď o maximální věcnost, racionalitu všech vystupujících. Prosím stejně tak o klid v jednacím sále, abychom se na tomto problematickém bodu nezasekli příliš dlouho. Slovo má zpravodaj, poté paní poslankyně Dundáčková a pan kolega Výborný.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Dámy a pánové, dovolte, abych upřesnil některé věci, které tady zazněly omylem nebo z neinformovanosti.

Ve sněmovním tisku, který obsahuje usnesení zahraničního výboru, toto doprovodné usnesení uvedeno není, protože na jednání zahraničního výboru nebylo předneseno a projednáno, tudíž ani odsouhlaseno, není to tedy usnesení zahraničního výboru, je to mé usnesení jako poslance, na to samozřejmě mám právo.

A dovoluji si ještě konstatovat, že bylo projednáno s pozitivním výsledkem s legislativou Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Dundáčková a poté pan poslanec Výborný.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Nechci se zabývat doprovodným usnesením, resp. návrhy na doprovodná usnesení, které zazněly ať již na zahraničním výboru, anebo dnes při projednávání na plénu. Chtěla bych pouze vyjádřit podporu těm svým kolegům, kteří kritizovali postup této sněmovny při schvalování, resp. vyjadřování souhlasu s touto smlouvou. Domnívám se, že důsledky, které mohou mít pro podnikatelskou obec v ČR, jsou tak veliké, že je velmi nezodpovědné zabývat se pouhopouhý jediný den touto normou, a že by bylo správné, abychom přerušili projednávání tohoto bodu, neboť naléhavost není tak vysoká jako riziko toho, že se dopustíme chyby, pokud vyslovíme bez projednávání souhlas s tímto tiskem.

Proto navrhuji oficiálně přerušení tohoto bodu a přeřazení na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Teď bude hovořit zpravodaj, omlouvám se panu poslanci Výbornému, zpravodaj má přednost.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Omlouvám se, že opět využívám svého přednostního práva.

Po dohodě s panem ministrem návrh doprovodného usnesení stahuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Výborně. Tím jsme se vypořádali s jedním problémem. Nicméně teď má slovo pan kolega Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: To jste, pane poslanče, udělal dobře, že jste tento návrh stáhl, protože návrh byl takovým překvapením pro sněmovnu, které jsem tady léta nezažil.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Za prvé, argument zpravodaje, že nějaký návrh usnesení projednal s blíže neurčenou legislativou Kanceláře sněmovny, je pro mě argumentem politicky naprosto neplatným. To je prostě nesmysl. Jestli pan zpravodaj má nějaké argumenty, aby obhájil návrh usnesení, které sám na zahraničním výboru navrhl a pro které hlasovali pouze sociální demokraté a tuším komunisté a nikdo jiný, tak prostě musí uvést právní argumenty, proč tento návrh neodporuje ústavě.

Za druhé, pan zpravodaj, jestliže to je usnesení výboru, tak nemá právo návrh stáhnout. Omlouvám se, ale takové právo prostě nemá. (Oživení v sále.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Jiří Payne: Za třetí, trvám na tom, že na zahraničním výboru nebyly uvedeny žádné důvody pro to, proč je potřebné tuto smlouvu projednávat takto rychle. Já po těch důvodech pátrám, pátrám po nich dva dny, protože víc času jsme na to nedostali. Když vláda žádá sněmovnu, aby v takovémto chvatu projednala nějaký návrh zákona, jistě k tomu jsou nějaké důvody, a když tyto důvody neuvede na výboru, pak je to krajně podezřelé.

Smlouva není v žádném případě tak naléhavá, aby nepočkala tři nebo čtyři týdny do příští schůze. Není vůbec žádný důvod, abychom ji projednávali ještě na této schůzi. Jediný důvod, který jacísi úředníci bez jakéhokoliv politického mandátu, kteří se dostavili na výbor, uvedli, je důvod psychologický. Omlouvám se, ale pro mě z politického hlediska psychologické důvody nějakých úředníků nejsou rozhodujícím argumentem pro to, abychom tuto smlouvu schvalovali dnes.

Proto navrhuji přerušení tohoto bodu a odložení do příští schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano, pane poslanče, tento návrh již zazněl. Nicméně prosím, abyste se všichni navzájem dobře poslouchali, včetně vystoupení zpravodaje, který jasně sdělil, že to není návrh zahraničního výboru, nýbrž jeho návrh, který byl přednesen v rozpravě k tomuto bodu.

Slovo má teď pro změnu Vymětal Karel.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, o smlouvu, kterou máme na stole, usiluje Evropa možná tak 15 let, aby se konečně přijala a uzavřela v rámci Evropy, aby akceptace posuzování shody mezi státy byla vzájemně uznávána, a skutečně za ta léta se konečně dospělo k této dohodě. A my dneska máme problém tuto dohodu přijmout.

Přerušme, odročme projednávání této smlouvy a ubližujme dál našim podnikatelům, a to všem, kteří exportují české výrobky!

Nezlobte se na mě, ale tady nejde o jednodenní projednávání, tady jde o deseti-, patnáctiletý proces v celé Evropě. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, cítím, že jsme všichni nervózní z toho, že když doprojednáme tento bod, budeme se muset rozejít a zase se pět týdnů neuvidíme, ale zkusme tomu čelit jiným způsobem, než že budeme prodlužovat tuto rozpravu.

Zazněl procedurální návrh na přerušení, resp. odročení projednávání tohoto bodu na příští schůzi Poslanecké sněmovny. Toto je procedurální návrh, o kterém nechám v tuto chvíli hlasovat. Přivolám všechny, kteří se zdržují v kuloárech. (Znělka.)

 

Ještě jednou zopakuji návrh: přerušit projednávání tohoto bodu a odročit jej na příští schůzi Poslanecké sněmovny.

Zahájil jsem hlasování číslo 327 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 171 pro 37, proti 113. Tento návrh nebyl přijat.

 

Ptám se, kdo se další hlásí do rozpravy. Nikdo, rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP