(14.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím pana poslance Kučeru staršího.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, na základě usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu chci požádat Poslaneckou sněmovnu, aby zařadila nový bod jednání 36. schůze, a to návrh na revokaci usnesení č. 1507 z 35. schůze Poslanecké sněmovny, a to jako nový bod pátého pořadí návrhu této schůze.

Krátké vysvětlení. Na minulé schůzi naše Poslanecká sněmovna přijala usnesení, aby se vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a změně některých zákonů projednával až v souvislosti s připravovaným školským zákonem, protože jeden z paragrafů tohoto zákona nebyl v souladu se stávajícím školským zákonem. Předkladatel připravil pro výbor takové znění, které v souladu se stávajícím školským zákonem je, tudíž nic projednání tohoto návrhu zákona ve druhém a třetím čtení nebrání. Pokud sněmovna bude revokovat zmíněné usnesení, pak budu žádat, aby rovněž na program této schůze byl zařazen jako nový bod druhé a třetí čtení vládního návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a změně některých zákonů, sněmovní tisk č. 778.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, kdy chcete zařadit hlasování o revokaci usnesení?

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Hlasování o revokaci usnesení chci zařadit teď. Bohužel až potom, pokud bude usnesení revokováno v rámci naší schůze, pak mohu přijít s dalším návrhem. Pokud nebude revokováno, je to nehlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili dnes jako bod 5. Pan poslanec Kapoun.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, chtěl bych požádat, aby bod 25, tj. vládní návrh zákona o a. s. České dráhy, státní organizace a dále, byl přeložen na pátek 25. 5. jako první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím o důvod.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Důvodem je zaneprázdnění pana ministra, který je v určitých případech mimo, a dochází ještě k vyjednávání mezi kluby o podpoře tohoto zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o fixní zařazení některých bodů, a to konkrétně bodů 79, 80, 82 a 83, což byly některé volební body. Žádal bych, aby byly zařazeny na úterý 22. května jako poslední body jednacího dne.

Dále bych chtěl sněmovnu požádat, aby bod 84 - návrh na volbu Rady České televize - byl zařazen fixně na středu 23. května jako poslední bod dopolední části jednání sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Mlynář.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Pane předsedající, vládo, vážení kolegové, chtěl bych jménem předkladatelů vzít zpět sněmovní tisk č. 774 ve druhém čtení a tím požádat o vyřazení bodu 11 z programu schůze. Šlo o novelu zákona na ochranu osobních údajů. Problém byl vyřešen na minulé schůzi přijetím novely pana poslance Šustra.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Turek.

 

Poslanec Radim Turek: Pane předsedo, dámy a pánové, z pověření klubu ČSSD bych chtěl navrhnout vyřazení bodu 81 z pořadu této schůze. Jedná se o návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury. Je to z toho důvodu, že lhůty na podávání návrhů byly vyhlášeny v průběhu poslaneckého týdne a klub ČSSD nebyl s to důstojným způsobem projednat tyto nominace.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Palas.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych sněmovně předložil návrh, aby vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů, vodní zákon, sněmovní tisk 688, třetí čtení, byl zařazen taxativně na tento pátek 18. 5. jako bod č. 2.

Dále mi dovolte, abych požádal sněmovnu, aby bod č. 6, což je vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů o vodovodech a kanalizacích, sněmovní tisk 740, druhé čtení, byl zařazen jako bod č. 3 také v pátek 18. 5. Děkuji vám za pochopení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že se ministr financí ve dnech 16. a 17. května zúčastní zasedání rady ministrů OECD v Paříži, navrhl bych přesunutí bodů, v nichž ministr financí vystupuje jako zástupce předkladatele a je pravděpodobné, že by na něj došla řada právě v těchto dnech, tj. ve středu nebo ve čtvrtek. Navrhuji, aby se body 31, 32, 33 a 34 zařadily jako první až čtvrtý bod na naše jednání v pátek 18. května. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, na rozdíl od paní kolegyně Kupčové navrhuji, aby bod č. 8, tj. novela trestního řádu, poslanecká verze, byl zařazen za bod 63, tzn. za třetí čtení trestního řádu podle návrhu vlády, a to z důvodu případného zpětvzetí od navrhovatelů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tedy bod 8 za bod 63. Kolega Václav Exner, připraví se kolegyně Volfová.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu KSČM se připojil k blahopřání novým ministrům Jiřímu Rusnokovi a Jaroslavu Tvrdíkovi k jejich uvedení do funkce a zároveň v souvislosti s mediální kampaní kolem nástupu nového ministra obrany do funkce navrhl nový bod jednání Poslanecké sněmovny s názvem "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým se žádá vláda České republiky, aby před zahájením projednávání změny branného zákonodárství a profesionalizace armády předložila k projednání věcný návrh změn do Parlamentu České republiky". Navrhuji tento bod zařadit za bod 84 před bod 85.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní kolegyně Volfová, připraví se kolega Karel Vymětal.

 

Poslankyně Jana Volfová: Dámy a pánové, dovolím si navrhnout zařazení bodu 19 jako první pevný bod 17. května po písemných interpelacích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím Karla Vymětala, připraví se kolega Břetislav Petr.

 

Poslanec Karel Vymětal: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych navrhl vyřazení bodu z jednání programu. Kdybychom postupovali tak, že bychom každý jeden bod navrhli, sto bodů by ještě chybělo. Myslím, že by nám mnozí děkovali z této republiky.

Navrhuji vyřadit bod 86, což jsou programy podpory malého a středního podnikání pro období 2001 - 2004, protože na základě usnesení hospodářského výboru, který přerušil projednávání tohoto tisku, bylo usneseno, aby vláda předložila dodatek tohoto tisku, tedy vládní politiku na toto období podpory malého a středního podnikání, což vláda splnila v minulém týdnu. Výbor neměl možnost tento materiál na svém jednání projednat. Doporučuji vyřadit z dnešní schůze a na příští schůzi tento materiál projednáme. K žádnému prodlení nedochází, programy jsou vyhlášeny, platí, takže jde pouze o jednání Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP