(15.00 hodin)

(pokračuje Langer)

Pořadí bodů zatím v pátek 18. května je: 26, 9, 10, 61, 31, 32, 33 a 34.

Každý návrh, který přichází po již schválených, se automaticky zařazuje za schválené. Bohužel tam je diskvalifikace návrhu, že přichází pozdě.

Nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Exnera, který navrhuje za bod č. 84 zařadit bod, který zní "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterým se žádá vláda České republiky, aby před zahájením projednávání změny branného zákonodárství a profesionalizace armády předložila k projednání věcný návrh změn do Parlamentu České republiky". Skutečně do Parlamentu nebo jen do Poslanecké sněmovny? Do Parlamentu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 23. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 47, proti 52. Návrh nebyl přijat.

 

Dále je tu návrh paní poslankyně Volfové zařadit bod 19 na čtvrtek tento týden po písemných interpelacích.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 24. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 183 pro návrh 111, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych dnes ještě jednou využil příležitosti a přivítal někoho v naší sněmovně. Na galerii sedí guvernér státu Pensylvánie pan Tom Ridge, který zavítal na návštěvu do našeho Parlamentu. (Potlesk.) Dovolte mi, abych ho jménem vás všech přivítal. Přijel do České republiky s business delegací státu Pensylvánie, aby rozšířil kontakty mezi tímto státem a Českou republikou. Právě jsme měli půlhodinové setkání.

Vracím slovo panu místopředsedovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další je návrh pana kolegy Karla Vymětala vyřadit bod č. 86.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 25. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 141, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Petr navrhl bod č. 24 zařadit jako čtvrtý bod v pátek 18. května. Tady platí, že ten bod bude zařazen za již pevně schválené body.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 26. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 184 pro návrh 135, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Škromach navrhl zařadit nový bod za bod č. 84 jako první bod příští středu. Jde o zprávu vlády o stavu realizace programového prohlášení vlády. Tady mám poznámku, že Poslanecká sněmovna před časem přijala usnesení, kterým se stanoví, že zprávy vlády o plnění programového prohlášení jsou projednávány vždy v souvislosti se státním závěrečným účtem. Tato informace zazněla dnes na parlamentním grémiu, a proto bychom tedy nejprve zřejmě měli - to bych navrhl já jako řídící - hlasovat o revokaci tohoto platného usnesení, a teprve pokud by toto usnesení bylo revokováno, pak bychom mohli hlasovat o návrhu pana poslance Škromacha. Jinak bych jej musel označit za nehlasovatelný.

Pane poslanče, chci se vás zeptat, zda máte námitku proti takovému postupu.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Myslím, že je to v rámci tohoto usnesení, že není třeba ho revokovat, protože vlastně projednávání začíná už na této sněmovně a nestanoví přesně, kdy by mělo být zařazeno, takže to není v rozporu s tímto usnesením.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jinými slovy máte námitku proti postupu předsedajícího. Rozhodneme nejprve o vaší námitce, neboť já jsem hodlal dát nejprve hlasovat o revokaci tohoto usnesení. To je myslím formálně procedurálně správný postup.

 

Budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 27 o námitce pana poslance Škromacha proti postupu předsedajícího.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 27. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 182 pro návrh 90, proti 76. Návrh nebyl přijat.

 

Nejprve bychom měli - jestli pan poslanec Škromach trvá na zařazení tohoto bodu - hlasovat o revokaci onoho usnesení. Jiný postup procedurálně není možný. Ještě počkáme na výsledky hlasování, jestli nezazní zpochybnění, a tudíž zahájení činnosti oněch stranických tribunálů, o kterých jsem hovořil. Nejprve bychom měli hlasovat o zařazení bodu, který se nazývá "revokace usnesení Poslanecké sněmovny". Potom, bude-li zařazen, tak o tom budeme hlasovat. Takto zní námitka z pléna. Paní kolegyně Buzková.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážený pane místopředsedo, odpusťte prosím, ale procedura, kterou navrhujete, mi opravdu připadá jako drbání se levou rukou za pravým uchem. Je zde předložen návrh na zařazení nového bodu. Vy namítáte, že zařazení tohoto bodu by bylo v rozporu s platným usnesením sněmovny. Já jsem přesvědčena o tom, že správné je rozhodnout o zařazení nebo nezařazení tohoto bodu. Formální problémy spojené s tímto bodem by samozřejmě byly řešeny v případě jeho zařazení až po otevření rozpravy k tomuto bodu. Nemyslím si, že v průběhu schvalování pořadu schůze bychom měli rozhodovat o revokacích usnesení sněmovny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jiná forma interpretace, paní kolegyně. Je fakt, že já mohu prohlásit tento bod za nehlasovatelný z důvodu existence onoho usnesení a o námitce proti mému rozhodnutí můžeme hlasovat, a tím je to vyřešeno. Pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, domnívám se, že pokud by mělo být hlasováno o revokaci jakéhokoliv usnesení, bylo by nutné zařadit tento bod do programu této schůze, a pak by bylo možné o tom hlasovat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Potom jediný možný postup je námitka proti stanovisku předsedajícího, který označuje tento návrh za nehlasovatelný. Pokud tato námitka bude přijata, budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu, pokud nebude přijata, nebudeme o něm hlasovat.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP