(15.30 hodin)

(pokračuje Langer)

Zahájil jsem hlasování číslo 38 a ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 178 bylo pro 145, proti 13. Návrh byl přijat a zákon bude vyhlášen.

 

Dalším bodem je bod

 

3.
Návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů
/sněmovní tisk 705/4/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 705/5.

Přivítal bych mezi námi paní senátorku Jitku Seitlovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr životního prostředí pan Miloš Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní senátorko, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, odhaduji, že předkladatelka -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím všechny pány poslance a paní poslankyně, kteří nemají v úmyslu sledovat projednávání tohoto bodu, aby opustili jednací sál.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji za přijatelnější prostředí. Protože paní senátorka bude některé pozměňovací návrhy stručně charakterizovat, chtěl bych vyjádřit svůj názor, že změny, které Senát přijal, a bylo zajímavé, že z 56 registrovaných senátorek a senátorů bylo pro 49 a pouze jediný hlas v Senátu byl proti přijetí těchto pozměňovacích návrhů, takže tyto pozměňovací návrhy ve své většině lze považovat za legislativně technická zpřesnění, která zásadním způsobem nemění věcný obsah návrhu zákona.

U několika pozměňovacích návrhů bych chtěl konstatovat, že se rozšiřují některá zmocnění k vydávání prováděcích předpisů, že došlo k přesunu některých působností správních úřadů a zpřísnily se podmínky pro odnětí pověření v hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pro zánik platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů.

Právě proto, jak jsem již řekl, že většina pozměňovacích návrhů má charakter legislativně technický, pokud je to změna věcná, lze s nimi souhlasit. Proto si dovoluji sněmovně vyslovit souhlas s verzí, kterou předkládá Senát. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Chci se zeptat, zdali se k pozměňovacím návrhům Senátu chtějí vyjádřit i zpravodajové výborů. Hlásí se pan poslanec Bláha, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, mohu po předchozích zdůvodněních těchto návrhů, které jsou pod tiskem 705/5, tyto návrhy doporučit, protože větší měrou jde o návrhy zpřesňující.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Dále má slovo pan poslanec Stanislav Fischer. Pan poslanec Fischer se nebude vyjadřovat.

Otevírám rozpravu a úvodem chci připomenout, že při novém projednávání návrhu zákona nejsou přípustné pozměňovací návrhy, a jako první uděluji slovo paní senátorce Jitce Seitlové.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedající, dámy a pánové, Senát projednal na svém 6. plenárním zasedání dne 29. března 2001 návrh zákona o odpadech, sněmovní tisk č. 705. V souladu s doporučením výboru pro evropskou integraci a výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí přijal usnesení vrátit návrh zákona s pozměňovacími návrhy Poslanecké sněmovně.

V souvislosti s nezbytnými rozsáhlými změnami a dopracováním a doplněním vládního návrhu zákona vaší Poslaneckou sněmovnou se ve znění postoupeném Senátu objevilo několik ustanovení ne zcela vzájemně provázaných se samými cíli zákona. Proto Senát přijal pozměňovací návrhy týkající se zhruba tří okruhů, oblastí, kterým se věnoval. První skupina se týká zejména otázky jednoznačnosti právního výkladu ve vztahu k právnickým a fyzickým osobám. Pozměňovací návrhy se týkají zejména možnosti uložení vysokého sankčního postihu za neplnění povinností. Tyto povinnosti byly ale věcně definovány pouze v původním nezměněném návrhu. Pro právnické osoby, které nakládají odpady, to znamená, že by mohly být postiženy vysokou pokutou, aniž je věcně přesně definováno, za co tato pokuta má být stanovena.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní senátorko, chci poprosit všechny poslance, včetně členů vlády a poslanců, kteří se k vám otáčejí zády, aby tuto polohu změnili a umožnili vám vystoupit v důstojném prostředí. Prosím, paní senátorko, pokračujte.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Další pozměňovací návrhy Senátu se týkají efektivity a funkčnosti kompetencí veřejné správy v odpadovém hospodářství. Návrhem byla např. kompetence nyní vydávaného jednoho rozhodnutí se dvěma výroky a jednoho správního řízení pro nakládání s nebezpečnými odpady a jejich třídění rozdělena na okres a kraje. Přestože se oba výroky vzájemně podmiňují, bude při ponechání původního znění ročně asi 10 000 podnikatelů místo jednoho úřadu muset navštívit dva úřady, bude muset podat dvě žádosti, budou vedena dvě správní řízení a zbytečně bude muset být zaplacen dvojnásobek úředníků.

Další pozměňovací návrh byl přijat z podnětu Svazu měst a obcí. Vzhledem k tomu, že do návrhu zákona byly stanoveny kompetence obcím a krajům týkající se odpadového hospodářství a tyto kompetence nejsou doplněny dalšími podmínkami pro výkon, znamená to, že na rozdíl od zaměstnanců ministerstev, okresů a inspekce nebudou mít bez přijetí změny obce a kraje právo vstupovat do kontrolovaných objektů, požadovat doklady, pořizovat dokumentaci, odebírat vzorky, na druhé straně nebudou mít kompetenci a povinnost prokazovat se průkazem, zachovávat mlčenlivost nebo informovat o kontrole provozovatele. Oboustranně si myslím, že to je velmi nevýhodná situace pro obce a kraje, které mají ze zákona plnit tyto povinnosti.

Doplnění a upřesnění zákona navržená Senátem jsou v souladu s principy zákona přijatými Poslaneckou sněmovnou. Cílem pozměňovacích návrhů je upřesnění podmínek pro procesní a věcnou funkčnost výkonu veřejné správy v odpadovém hospodářství a jednoznačnost výkladu ustanovení zákona ve prospěch právních jistot občanů a podnikatelů.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP