(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní senátorko. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Protože žádnou přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Chci se zeptat pana ministra, resp. zpravodajů, zda chtějí vystoupit. Není tomu tak.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Upozorňuji, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů, podle sněmovního tisku 705/4, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 705/5."

Prosím, abyste se všichni zaregistrovali. Přistoupíme k hlasování.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 39 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že z přítomných 155 bylo pro 111, proti 39. Návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme tedy přijali.

 

Děkuji paní senátorce a panu ministrovi.

 

Přikročíme k projednávání bodu číslo

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením,
ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických
a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 699/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 699/4.

Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Rückla a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil nejprve ministr zemědělství pan Jan Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane místopředsedo, ctěná sněmovno, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, vrácený Senátem, představuje pouze upřesnění a technické úpravy tohoto zákona. Domnívám se, že jsou to změny prospěšné, a žádám vás o odsouhlasení těchto změn předložených Senátem.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Chce se k pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodajka zemědělského výboru paní poslankyně Nedvědová? Ano. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Senát přijal ve svém usnesení některé pozměňovací návrhy, které považuji spíše za technické pozměňovací návrhy, a proto považuji za prospěšné přijmout tuto novelu v senátním znění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám rozpravu. Jako první v ní vystoupí pan senátor Rückl. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Jiří Rückl: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, Senát Parlamentu České republiky projednal návrh zákona na své 6. schůzi 5. dubna 2001 a přijal návrh garančního výboru, kterým byl určen výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, vrátit tento návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Z přítomných 60 senátorů bylo pro 58. Oč se jedná?

Jedná se o dva legislativně technické pozměňovací návrhy, není tedy vůbec dotčena tato novela vámi navrženého zákona.

V platném textu ustanovení, kterého se vlastní novela nedotýká, se v § 11 odst. 1 mluví ještě stále o ochraně státního tajemství. Je tam definováno, že musí být respektován zvláštní zákon, kterým je zákon č. 102/1970 Sb., o ochraně státního tajemství. Vzhledem k tomu, že tento zákon byl zrušen v roce 1998 zákonem č. 148 Sb., o utajovaných skutečnostech a o změně některých zákonů, a vzhledem k tomu, že pojem "státní tajemství" byl nahrazen pojmem "utajované skutečnosti", je navrženo rozšířit novelu zákona o zmiňovaný bod, který to řeší. Jeho znění máte ve svých informacích.

Druhý technický pozměňovací návrh se týká § 16 odst. 1, kde se požaduje, aby fyzická osoba s úředním oprávněním vedla evidenci výsledků, které ověřila, mimo jiné i s uvedením okresu, kde byly zeměměřické činnosti vykonány. S ohledem na to, že podle platného právního stavu budou k 1. 1. 2003 okresní úřady zrušeny a v této souvislosti může dojít i ke změně zákona o územním členění státu, navrhuje se použít místo slova "okres" vžitého a již zavedeného místního určení, tj. "katastrální území". Znění pozměňovacího návrhu máte rovněž v informaci.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane senátore, a táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo, končím rozpravu a táži se pana ministra, zda chce mít závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní zpravodajka také nebude chtít závěrečné slovo.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 699/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 699/4."

Budeme hlasovat a - ještě jsem hlasování nezahájil, proto na žádost pléna vás odhlašuji a žádám o novou registraci.

 

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 157 poslanců pro bylo 144, proti nikdo, návrh jsme přijali. Konstatuji tedy, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Končím tím projednávání tohoto bodu, děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP