(15.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Přistoupíme k dalšímu bodu schváleného programu, a to je bod

 

5.
Návrh na revokaci usnesení Poslanecké sněmovny č. 1507

 

Prosím zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslance Miloslava Kučeru st., aby návrh odůvodnil. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, rád bych vás seznámil s usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu z jeho 49. schůze konané dne 3. května 2001 k vládnímu návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, tisk 778.

Náš výbor po zpravodajské zprávě poslance Kučery a po rozpravě

za prvé žádá Poslaneckou sněmovnu, aby zařadila nový bod jednání 36. schůze - to se právě stalo,

za druhé žádá Poslaneckou sněmovnu, aby revokovala své usnesení 1507 z 35. schůze - za chvíli zdůvodním proč,

za třetí žádá, aby v případě schválení bodu 2 tohoto usnesení zařadila nové body, tj. druhé a třetí čtení vládního návrhu zákona - což jsem dal v návrhu na program této schůze,

a konečně pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a mne, abych podal jako zpravodaj Poslanecké sněmovně zprávu.

O co v tuto chvíli jde? Předkladatel návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů v diskusi na garančním výboru byl garančním výborem upozorněn, že se tento návrh opírá v § 11 o připravovaný školský zákon, který teprve v Poslanecké sněmovně bude projednáván, přičemž jsme nevěděli, kdy bude projednáván, zda vůbec bude projednán a v jaké podobě bude projednán. Pochopitelně jsme upozornili předkladatele, že za těchto okolností nemůže být § 11, který se týká záležitosti vzdělávání příslušníků národnostních menšin, takto projednán a odůvodněn. Předkladatel měl zprvu pocit, že stanovisko garančního výboru není podstatné, a trval na svém původním stanovisku. Z toho důvodu Poslanecká sněmovna na své 35. schůzi přijala usnesení, že nebude menšinový zákon projednávat dříve, dokud nebude projednán nový návrh školského zákona.

S předkladatelem jsme se znovu nad § 11 menšinového zákona sešli. Předkladatel uznal závažnost našich připomínek a předložil našemu výboru nové znění § 11. Toto znění bylo na výboru projednáno, schváleno a posléze přijato jako pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona tisku 778, který bych v případě, že bude zákon postoupen k projednání do druhého čtení touto revokací, přednesl ve druhém čtení jako pozměňovací návrh.

Tím jsme splnili formální potřeby k tomu, aby se menšinový zákon mohl projednávat, aniž by se čekalo na nový školský zákon. Musíme ale splnit ještě jednu podmínku, tj. revokovat předešlé usnesení. Pokud se tak stane, nic nebrání tomu, aby ve druhém, případně třetím čtení byl návrh zákona o menšinách projednán.

To je krátké zdůvodnění požadavku na revokaci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Pejřil, potom pan ministr a místopředseda vlády Rychetský.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, podporuji revokaci rozhodnutí sněmovny tak, aby zákon o ochraně menšin mohl být spojován ne s připravovaným školským zákonem, ale vztahoval se k platnému školskému zákonu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude místopředseda vlády Pavel Rychetský. Táži se, kdo se ještě dále hlásí do všeobecné rozpravy. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená Poslanecká sněmovno, chci potvrdit, že na jednání školského výboru došlo k jednoznačnému konsensu na to, jak upravit § 11 zákona o právech národnostních menšin. Skutečně nic nebrání tomu, aby se na této schůzi dokončilo druhé čtení, které už obecnou část má za sebou, a došlo k přerušení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Dále se hlásí pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, nemám nic proti tomu, abychom revokovali předcházející usnesení, jen bych chtěl upozornit pana zpravodaje a sněmovnu, že platí ustanovení § 63 odst. 1 bod 1 písm. c) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, podle kterého tento návrh na revokaci musí podat někdo z poslankyň nebo poslanců, kdo hlasoval pro původní návrh na odročení. Je třeba si vyjasnit, že to skutečně takto bylo podáno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, jsem přesvědčen, že pan poslanec Kučera st. hlasoval pro usnesení, které odročuje projednávání sněmovního tisku 778 do schválení návrhu školského zákona. Pan Kučera byl poslancem, který hlasoval kladně pro toto usnesení. Proto má návrh k předložení revokace opodstatnění.

Kdo se dále hlásí do všeobecné rozpravy? Pokud tomu tak není, všeobecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu, ve které bych požádal pana předkladatele, aby přednesl návrh revokace, pokud se někdo jiný nebude hlásit.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna revokuje své usnesení č. 1507 z 35. schůze ze dne 4. dubna 2001 k vládnímu návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 778."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Požádám všechny, kteří jsou mimo jednací sál, aby se dostavili na hlasování.

Budeme hlasovat o návrhu usnesení: "Poslanecká sněmovna revokuje své usnesení č. 1507 z 35. schůze ze dne 4. dubna 2001 k vládnímu návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 778."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 166 poslanců pro 89, proti 59. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a revokovali jsme tak své usnesení č. 1507. Děkuji panu poslanci Kučerovi st. Tím je zařazen do programu bod zákon pod sněmovním tiskem 778. Druhé čtení bude pokračovat za bodem schváleného programu pod původním číslem 20.

Ještě stále nemáme upravený program. Pro přítomné bych chtěl sdělit, že budeme pokračovat původním bodem č. 5, kterým je vládní návrh zákona o vodách a o změně některých zákonů, tzv. vodní zákon, sněmovní tisk 688, druhé čtení, potom body č. 13, 14 a 15. Zařadili jsme ještě bod 12. Dostal jsem zprávu, že ho nelze projednávat, neboť není usnesení výboru, ale stejné podmínky máme i pod bodem 13, kde také dosud není usnesení rozpočtového výboru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP