(16.40 hodin)

(pokračuje Langer)

Nyní tedy dostane v postupném pořadí slovo 15 kolegyň a kolegů, kteří jsou přihlášeni do podrobné rozpravy. Opravuji počet na 16 a první má slovo paní zpravodajka.

 

Poslankyně Veronika Nedvědová: Dovolte, abych přednesla své pozměňovací návrhy, které jsou členěny do několika skupin. Nejdříve přednesu legislativně technické, jak již bylo řečeno, které se váží k tisku 688/2, usnesení zemědělského výboru, a které jsou pouze technického rázu.

§ 4 - vynechat v celém textu slovo "ryzí" s ohledem na přijatou úpravu lázeňského zákona.

§ 10 odst. 3 - vynechat slovo "jakosti".

§ 15 odst. 5 - nahradit vodní sílu energetickým potenciálem.

§ 58 - v odkazu na § 103 je vhodné změnit s ohledem na pozměňovací návrh k § 89 na § 102.

§ 89 odst. 5 - není sjednocen limit zpoplatnění podle pozměňovacího návrhu k § 102: 6000 metrů kubických a 500 metrů kubických.

§ 102 odst. 4 - bylo přijato i s úpravou, že na konec první věty se doplní čárka a slova "za povolený odběr pro vyrovnání vláhového deficitu zemědělských plodin".

§ 109 odst.2 písm. q) - vypustit slova "povoleného odběru podzemních vod". Správně text písm. q) zní: "poplatků za odběr podzemních vod společně s Ministerstvem zemědělství (§ 89)". Není zde promítnuta správně změna pozměňovacím návrhem k § 89 a 90.

§ 111 odst. 4 - vypustit slovo "odborný". V textu zákona se používají slova "technickobezpečnostní dohled". Je to formální úprava.

Další pozměňovací návrhy, již faktické. § 14 odst. 2 doplnit o další větu: "Dále není třeba dle odst. 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z důvodu obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem č. 289/95 Sb."

Dále § 20 odst. 1. Navrhuje se nové znění § 20 odst. 1: "Vodní díla, která jsou nemovitými stavbami, jsou předmětem evidence v katastru nemovitostí. Podrobnosti jejich vymezení a zápisu do katastru nemovitostí stanoví vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního."

Dále hlava IV - plánování v oblasti vod, § 23 - 26 vypustit.

§ 28 odst. 2 písm. b) vypustit, ostatní písmena posunout.

§ 30: "Ochrana vydatnosti jakosti více než 40 metrů kubických vody za den je veřejným zájmem. K jejich ochraně stanoví vodoprávní úřad ochranná pásma."

§ 32 odst. 1 a): "u nichž dochází v důsledku…." a dále pokračuje stejně odst. a), vypustit "nebo v blízké budoucnosti může dojít". (???)

U písm. b) vypustit "nebo se předpokládá jejich využití".

§ 33 vypustit, § 34 vypustit, § 45 vypustit.

§ 51 doplnit: "po předchozím projednání s nimi", a to v odstavcích f), g).

§ 52 odst. 1 písm. c): "strpět po předchozím projednání s nimi po nich průchod osob. To neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích". To doplnit.

Nový odst. 3: "Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu."

§ 54 vypustit.

Dále § 58 v novém znění: "Užívání vodních děl jinými osobami. Pokud má bezprostřední prospěch z vodního díla jiný oprávněný podle § 8 než vlastník tohoto vodního díla, je povinen podílet se na úhradě nákladů na údržbu tohoto vodního díla. Nedojde-li mezi vlastníkem vodního díla a oprávněným k dohodě o výši a způsobu úhrady nákladů, rozhodne soud. To neplatí v případě, že vlastníkem vodního díla je správce vodního toku a osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 v tomto vodním díle je povinna platit poplatek k úhradě správě vodních toků a správě povodí podle § 103 a v případě, že osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 užívá vodu pouze za účelem využití energetického potenciálu k výrobě elektřiny ve výrobnách do výkonu 10 megawattů."

Dále ještě u § 51 odst. g) doplnit na konci paragrafu "to neplatí na pozemcích v současně zastavěném území obce a na oplocených pozemcích".

§ 61 doplnit: "po předchozím projednání s nimi" a odst. 2: "Pokud vstupem na pozemky vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu."

Dále u § 115 opět doplnit "po předchozím projednání a v nezbytně nutném rozsahu".

§ 117 vypustit. § 129 vypustit.

§ 130. Navrhuje se nové znění § 130 odst. 19: "Vlastníci vodních děl jsou povinni nejpozději do 10 let po dni nabytí účinnosti § 20 odst. 1 zákona předložit příslušnému katastrálnímu úřadu podklady potřebné pro zapsání těchto staveb a jejich ochranných pásem do katastru nemovitostí."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Nyní se dostáváme k 16 písemným přihláškám. Přečtu pořadí přihlášených: pan kolega Aubrecht, Zuna, Kapoun, Machatá, Žižka, Maštálka, Chytka, Ambrozek, Lobkowicz, Ouzký, Vojtěch Vymětal, Kraus, Svoboda Pavel, Břetislav Petr, Bílý.

Jako první má slovo pan kolega Aubrecht.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, předkládám pozměňovací návrhy k zákonu o vodách ve znění pozměňovacích návrhů přijatých zemědělským výborem, sněmovní tisk 688/2.

K § 11. Vzhledem k předloženému návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj navrhuji vypustit poslední větu v odst. 1. Krátké odůvodnění. Hrozí nebezpečí administrativního chaosu. Nájemní vztahy nejsou evidovány jako vlastnické vztahy v katastru nemovitostí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP