(16.50 hodin)

(pokračuje Aubrecht)

Navíc není upraven osud vodního oprávnění v případě, že nájem skončí. Patrně by zaniklo. Nový text odstavce 3 nepředpokládá, že by vodní oprávnění předcházelo. Podle § 128 odst. 1, společné ustanovení, se pod pojmem vlastník rozumí v tomto zákoně i ten, komu svědčí právo hospodaření. Pokud vlastník přenesl práva nebo povinnosti, jichž se příslušné ustanovení týká, na uživatele, hledí se na něho jako na vlastníka.

V § 56 odst. 1 písm. a) vypustit slova "vodní nádrže a zdrže". Odůvodnění: Vodní nádrže a zdrže nejsou stavbami, ale jde o část koryt vodního toku podle § 44, které jsou evidovány podle katastrálních předpisů jako vodní plocha. Ponechání těchto termínů v textu by vedlo k právním obtížím a výkladovým sporům a tím i k právní nejistotě. Ve zdržích vodních děl mohou být samozřejmě i stavby jako zpevnění břehů či přístavní můstky, které mají povahu vodních děl.

V § 91 odst. 2 vypustit slova "a současně mu vznikla za týž kalendářní rok povinnost platit poplatek za jejich znečištění podle odstavce 1" a vložit druhou větu, která zní: "Ministerstvo životního prostředí může z této povinnosti stanovit výjimku, pokud znečišťovateli nevznikla za týž kalendářní rok povinnost platit poplatek za znečištění podle odstavce 1." Odůvodnění: Poplatek za objem vypouštění odpadních vod kompenzuje skutečnost, že se upouští od placení za další ukazatel znečištění, kdyby měření tohoto znečištění vedlo k neúměrně vysokým nákladům.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan poslanec Zuna, připraví se pan poslanec Zajíček.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, mám dva pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh k § 102. V názvu dílu II se vypouští slovo "poplatek" a nahrazuje se slovem "úplata", stejně tak jako v celém znění § 102. Krátké odůvodnění: Úplaty za odběr vody z vodních toků jsou tradiční zákonnou formou úhrady nákladů spojených se správou vodních toků. Způsob jejich výpočtu vynásobením věcně usměrňované ceny za jeden metr kubický odebrané vody stanovené správcem vodního toku podle cenových předpisů zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, množstvím odebrané vody z vodního toku je rovněž zavedený. Ve vládním návrhu použitý pojem "poplatek" je pro tento účel vzhledem k uvedenému způsobu výpočtu nepřijatelný, neboť se zcela odlišuje od jiných poplatků v návrhu zákona stanovených, např. v § 91 zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Doporučuji se proto vrátit k původnímu a zavedenému pojmu "úplata", který nečiní v praxi problémy a zaručuje průhlednost výpočtu. Do poplatku by mohlo být zahrnuto všelicos.

Druhý pozměňovací návrh. V § 102 odst. 2 se za slova "za odběr povrchové vody" vkládají slova "stanovenou správcem vodního toku". Krátké odůvodnění: Navržená úprava textu, respektive jeho doplnění, je pouze formálního charakteru, neboť stanovení ceny jako věcně usměrňované vychází z ustanovení § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na který je příslušný odkaz. Je však nezbytné, aby oprávnění, kteří odebírají povrchovou vodu z vodního toku, hradili náklady na správu vodních toků podle § 102 odst. 5 správci vodního toku. Již ustanovením § 102 vodního zákona jednoznačně byl informován, že cenu z oprávněně vynaložených nákladů podle výše uvedeného zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví výpočtem správce vodního toku, ze kterého k odběru povrchové vody dochází.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Zajíček, připraví se pan kolega Kapoun.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi přičinit tři pozměňovací návrhy k návrhu zákona o vodách. Jsou to vesměs úpravy, které mají legislativně technickou povahu a snad zlepšují kvalitu zákona.

První moje připomínka se vztahuje k § 8 odst. 2, kde navrhuji vypustit legislativně technickou zkratku "dále jen oprávněný" v této části a vložit novou větu: "Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle odstavce 1 nebo podle předchozích předpisů", pak je závorka a dále jen oprávněný, tedy ta legislativně technická zkratka, "je oprávněna nakládat s vodami v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení."

Další pozměňující návrh se vztahuje k dílu II. Omlouvám se, jestli jsem nepostřehl dobře z vystoupení pana kolegy Zuny, který tady učinil také pozměňující návrh k dílu II, tuším, který se týkal změny poplatku na úplatu, protože poplatek má úplně jinou formu. Ale pro jistotu poznamenávám, že bych byl rád, aby byl přijat můj pozměňovací návrh, aby také ve stejném paragrafu, tedy 102, v odstavcích 5 a 6 se za slovo "platba", který je tam uveden, anebo slovo "platba" bylo nahrazeno slovem "úplata". Pak by byl návrh kompletní.

Moje poslední připomínka se vztahuje k § 128. Reaguje také na to, co tady již bylo řečeno. Nejsem si jist, jestli pan kolega Aubrecht si dobře vyložil text § 128, protože tady před chviličkou uvedl, že pojem vlastník v tom smyslu a nabyvatel jedno a totéž jest. Mám jinou představu, a proto navrhuji, aby v § 128 odst. 1 se za slovo, pojem "vlastník" vložila slova "nebo nabyvatel", protože jsem přesvědčen, že toto doplnění je důležité pro přechod práva k nakládání s vodami podle § 11 odst. 1 zákona, a to i na subjekty, které hospodaří s majetkem státu, a svědčí jim v současné době právo hospodaření.

Tolik mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Také děkuji, pane kolego. Nyní má slovo pan poslanec Kapoun, připraví se paní kolegyně Machatá.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedající, vládo, kolegyně a kolegové, mám dva pozměňovací návrhy ke dvěma paragrafům, ale v podstatě se jedná o tak svázané věci, že je to vlastně jeden pozměňovací návrh. Znamená to rozšířit § 7 o nový odstavec 8 s tímto textem: "Kontrolu dodržování zákazu plavby plavidel se spalovacími motory na povrchových vodách podle odst. 5, jakož i kontrolu užívání povrchových vod k plavbě s ohledem na stanovený rozsah a podmínky jejich užívání vykonává Státní plavební správa." Bez tohoto ustanovení nebo bez ustanovení orgánu, který by kontroloval dodržování zákazu plavby a užívání povrchových vod k plavbě, by ustanovení § 7 vlastně nebylo efektivní.

Dále za § 123 vložit nový § 124 tohoto znění:

"Pokuty za porušování povinností týkajících se užívání povrchových vod k plavbě

1. Státní plavební správa může uložit pokutu až do výše 100 tis. korun provozovateli plavidla, který

a) provozuje plavidlo se spalovacím motorem na povrchových vodách, na kterých je plavba plavidel se spalovacím motorem zakázána, (b?) provozuje plavidlo v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP