(17.20 hodin)

(pokračuje Maštálka)

Odůvodnění: Znění uvedené ve vládním návrhu zákona nepostihuje všechny potřebné případy, chybí povinnost pro sezónní aktivity, tj. 800 m3 v kalendářním měsíci, chybí vypouštění důlních vod, které nejsou odpadními vodami, a chybějí další jevy, které nejsou pod § 2 odběrem vody, a přesto ovlivňují množství vod, např. převádění vod. Současně bohužel platí, že nelze odkázat jednoznačně ani na nakládání s vodami, protože některé typy nakládání také množství vod neovlivňují.

Další pozměňovací návrh se týká § 24 odst. 4. Navrhuje se doplnit další odstavec, a to ve znění: "Podrobnosti přípravy plánů hlavních povodí České republiky, jejich zpracování, projednávání a zveřejnění stanoví Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou. "

Odůvodnění: Doplnění ustanovení § 24 o další odstavec výše uvedeného znění je nezbytné s ohledem na stanovení závazných pravidel zpracování i projednání plánů hlavních povodí České republiky obecně závazným předpisem.

§ 25 odst. 4 - nové znění: "Plány oblastí povodí schvalují po projednání ve spolupráci s dotčenými ústředními správními úřady a dotčenými kraji Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí podle své územní působnosti kraje. Plány oblastí povodí podléhají posuzování vlivů na životní prostředí podle zvláštních právních předpisů. "

Odůvodnění: Plány oblastí povodí je nezbytné projednat podle územní příslušnosti v zastupitelstvech krajů jako v samosprávných orgánech, neboť zastupitelstvu je vyhrazeno koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat program rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat realizaci a kontrolovat jejich plnění. Navíc uvedené plány oblastí povodí nemůže schvalovat byť ústřední vodoprávní úřad, tedy orgán výkonu státní správy, a to vzhledem k dopadům obsahu těchto plánů zejména ekonomického charakteru na celé území.

§ 25 odst. 5 navrhuji doplnit o další odstavec ve znění: "Podrobnosti přípravy plánu oblasti povodí, jejich zpracování, projednávání a zveřejňování stanoví Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra vyhláškou."

§ 26 odst. 3 - nové znění: "Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a krajskými zastupitelstvy předkládá každé 3 roky vládě souhrnnou zprávu o plnění programu opatření a o stavu povrchových a podzemních vod a o hospodaření s vodou v oblastech povodí."

§ 26 odst. 4 původního znění navrhuji doplnit o další odstavec: "Podrobnosti přípravy programu opatření, jejich zpracování, projednávání a zveřejňování stanoví Ministerstvo zemědělství v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem vnitra vyhláškou."

Dále pozměňovací návrh k § 9 odst. 1. Do původního znění, které je "povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu" sousloví "na časově omezenou dobu" vypustit a nahradit "na dobu životnosti díla". Ostatní text se ponechává.

Zdůvodnění: Investice do malých vodních elektráren mají velmi dlouhodobou návratnost a původně formulovaný zákon by vystavil provozovatele malých vodních elektráren vůli státních orgánů ještě před dobou ekonomické návratnosti investice.

§ 58 původního vládního návrhu. K původnímu znění, které končí slovy "je povinna platit poplatek k úhradě správy vodních toků a správy povodí podle § 103. " se doplňuje další věta: "Využití vodní síly malými vodními elektrárnami je osvobozeno od této úhrady".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo uděluji poslanci Radimu Chytkovi, připraví se kolega Libor Ambrozek.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte, abych předložil dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o vodách ve znění sněmovního tisku č. 688/2.

Za prvé. § 89 odst. 5 zní: "(5) Poplatek se neplatí za skutečný odběr podzemní vody:

a) z jednoho zdroje pokud je menší než 15 000 m3 za kalendářní rok nebo menší než 1250 m3 měsíčně v kalendářním roce,

b) pro vodovody sloužící veřejné potřebě,

c) pro zásobování sídlišť nebo vodovodů sloužících veřejné potřebě ze zařízení oprávněného, jsou-li tyto odběry zvlášť měřeny,

d) pro účely, pro něž je použití pitné vody stanoveno zvláštními předpisy, jsou-li tyto odběry zvlášť měřeny,

e) pro potřeby ozbrojených sil České republiky,

f) při jímání podzemních vod, které nejsou použity k provozním účelům organizace,

g) z umělých infiltrací povrchové vody, pokud vlastní odběr povrchové vody podléhá úplatě,

h) u geotermálních podzemních vod pro jejich energetické využití,

i) v případech, v nichž není z vodohospodářského hlediska podle určení ústředního vodoprávního úřadu účelné užití podzemní vody jako pitné; jednotlivé případy určí tento úřad na základě prokázané potřeby a na časově omezenou dobu,

j) v případech čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění."

Za druhé. V § 102 v nadpisu vypustit slova "a správy povodí".

Za třetí. V § 102 odst. 1 vypustit text: "a u odběru povrchové vody z významných vodních toků také k úhradě správy povodí".

Krátké zdůvodnění. Jde o dva pozměňovací návrhy. Jeden se týká onoho tolik diskutovaného zpoplatnění podzemních vod v § 89, druhý pozměňovací návrh se týká zpoplatnění povrchové vody v § 102. Tyto dva pozměňovací návrhy jsou podle mého kompromisními návrhy, neboť poplatky za podzemní vodu i povrchovou vodu ani nesnižují, ani nezvyšují.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo uděluji panu poslanci Ambrozkovi, připraví se pan kolega Jaroslav Lobkowicz.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolím si své vystoupení rozdělit do dvou částí. V první části jako zpravodaj výboru k sněmovnímu tisku 688/3 si dovolím především pro legislativu opravit drobné chyby, ke kterým došlo při přepisu usnesení pro Poslaneckou sněmovnu. Ve druhé části navrhnu za svou osobu čtyři pozměňovací návrhy.

K první části - k usnesení výboru 688/3.

Za prvé se to týká pozměňovacího návrhu č. 4. Je tam formulace, že se doplňuje další odrážka. Nejedná se o odrážku, ale o písm. c). Znamená to, že se doplňuje písm. d) a ostatní písmena se přečíslují.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP