(17.30 hodin)

(pokračuje Ambrozek)

Za druhé. Pozměňovací návrh našeho výboru pod číslem 9 je nutno vypustit, protože k § 20 nebylo k odst. 1 přijato žádné nové znění a ta formulace, to návětí, které tam zůstalo, tak nemá žádný smysl.

Za třetí. Je to oprava k bodu 11, kde zůstal v závorce odkaz na § 44 odst. 3. Ta úprava odst. 3 nebyla přijata, tudíž ta závorka není relevantní.

Čtvrtá poznámka se týká bodu usnesení č. 16, kdy je formulace, že za slovo se vloží čárka a za slova "k zavlažování a odvodnění", ta dikce má správně znít: § 56 odst. 1 písm. e) zní nově "stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků".

Další oprava se týká bodu našeho usnesení č. 22, kdy jsme v odst. 1 za slovo "stát" doplnili slovo "může". Původní dikce ovšem byla "stát poskytuje", proto úprava našeho výboru musí být doplněna o ten infinitiv slovesa, to znamená, že tam musí být doplněna slova "může poskytnout".

Za šesté. Je to úprava, která se týká bodu 23 našeho usnesení, kdy § 103 odst. 2 nově zní: "Finanční prostředky na opatření ve veřejném zájmu poskytuje stát správcům povodí, správcům vodních toků, vlastníkům vodních děl a pověřeným odborným subjektům (§ 21 odst. 3) a jiným fyzickým a právnickým osobám, na finanční prostředky není právní nárok." Ta druhá věta - tu náš výbor vypustil.

Poslední oprava se týká § 130 nového odstavce 16, tzn. bod 28 našeho výboru. Tam je potřeba doplnit odkaz - poznámku pod čarou, odkaz na nařízení vlády č. 35 z roku 1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, aby bylo tedy jasné, podle čeho se ty poplatky, tak jak jsme je v odstavci 16 navrhli, budou počítat.

Tolik tedy úpravy k usnesení 688/3 a nyní si dovolím předložit čtyři pozměňovací návrhy. Návrh první se týká § 8 a je možná totožný, ale protože jsem neslyšel dobře, přečtu ho raději znovu, k návrhu kolegy Zajíčka, kdy v § 8 odst. 2 se vypouštějí slova "(dále jen oprávněný) a zakládá oprávnění nakládat s uvedenými vodami" a místo toho se vkládá nová věta: "Fyzická nebo právnická osoba, která má platné povolení k nakládání s vodami podle odst. 1 nebo podle předchozích předpisů (dále jen oprávněný), je oprávněna nakládat s vodami v rozsahu, k účelu a po dobu uvedenou v platném povolení."

Odůvodnění: K tomu upřesnění textu, který zavádí legislativní zkratku "oprávněný" a pak ji využívá dál v celém zákoně, musí být zřejmé, že zahrnuje subjekty, které mají povolení k nakládání s vodami vydaná podle předchozích předpisů. Je to velmi důležité ustanovení právě z hlediska plateb, které se navrhují v § 89, 101 a 102, kdy by podle té původní dikce se platby vztahovaly na nově povolované odběry podzemních a povrchových vod a vypouštění do vod podzemních.

Další návrh, v pořadí druhý, se týká § 22, kde navrhuji vložit nový odst. 2 s tím, že ty ostatní se přečíslují: "Pro potřeby vodní bilance jsou odběratelé povrchových nebo podzemních vod, jakož i ti, kteří využívají přírodní léčivé zdroje nebo zdroje přírodních minerálních vod a vody, které jsou vyhrazenými nerosty, a dále ti, kteří vypouštějí do vod povrchových nebo podzemních vody odpadní nebo důlní v množství přesahujícím v kalendářním roce 6000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, nebo ti, jejichž povolený objem vody vzduté vodním dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované přesahuje 1 milion m3, povinni jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o těchto odběrech a vypouštění (zejména jejich množství a jakost) a dále údaje o vzdouvání, popř. akumulaci způsobem a v rozsahu, který stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou." To je doplnění v duchu legislativy EU.

Třetí návrh. V § 49 odst. 2 na konec první věty doplnit slova "určené Ministerstvem zemědělství". To je nezbytné doplnit, že správu drobných vodních toků mohou vykonávat uvedené subjekty až potom, co byly určeny Ministerstvem zemědělství podle druhé věty tohoto odstavce. To znamená, že všichni, samozřejmě pokud si požádají a Ministerstvo je určí, tak mohou správu drobných vodních toků vykonávat.

A čtvrtý návrh, který je určitou variací na to, co přednesl kolega Zuna, se týká názvu dílu II, kdy navrhuji, aby před § 102 bylo vypuštěno slovo "poplatek" a nahrazeno slovem "platba". Zároveň se slovo "poplatek" nahrazuje slovem "platba" i v názvu § 102 v odstavci prvním, v odstavci druhém. Tam se navíc za slova "za odběr povrchové vody" vkládají slova "stanovenou správcem vodního toku".

V § 102 v odst. 3 se nově vkládá písm. b), které zní: "b) zemědělských závlah", a dosavadní písmena b) a c) se přeznačí na písmena c) a d). V odst. 4 se slovo "poplatek" rovněž nahrazuje slovem "platba". To samozřejmě podávám, tento čtvrtý návrh, jako celek s tím, aby se o něm hlasovalo jako o celku.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan kolega Lobkowicz, připraví se pan poslanec Ouzký.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, kolegyně, kolegové, dovolte, abych předložil pozměňující návrh týkající se sněmovního tisku 688/2. Týká se to provozovatelů malých vodních elektráren.

Provozovatelé malých vodních elektráren musí mít dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. k provozování energetického zdroje státní licenci na dobu určitou, nejméně však 25 let. V § 9 v odst. 1 předkladatel navrhuje, aby povolení k nakládání s vodami bylo vydáváno na časově omezenou dobu, přičemž není specifikována minimální délka této doby.

Proto navrhuji v § 9 přidat další odst. č. 6, který zní: "Povolení k nakládání s vodami pro energetické využití vodní síly nemůže být vydáno na dobu kratší než 25 let." Nebo alternativně to, co říká pan kolega Maštálka: "bude vydána na dobu životnosti malé vodní elektrárny."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Ouzký, připraví se pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, dámy a pánové, pane ministře kultury a pane ministře zemědělství, já bych si dovolil netradičně svůj pozměňovací návrh uvést opačně. Řeknu vám krátké zdůvodnění, kde budu prosit trochu pozornosti, a pak přečtu vlastní znění toho návrhu.

Tímto zákonem se otevírá i zákon o ochraně veřejného zdraví, kterého jsem využil já zároveň s pracovníky Ministerstva zdravotnictví, a pokusíme se napravit drobný nedostatek tohoto zákona. Přes obrovské množství pozměňovacích návrhů, jak si pamatujete, které jsme přijímali při projednávání zákona o ochraně veřejného zdraví, tak ještě se nepodařilo takříkajíc vychytat vše. Dovolte mi stručné vysvětlení.

Zákonné normy hovoří o možnostech měření kvality pitné vody a ostatních složek pracovního prostředí pro účely kategorizace a předpokládá zákon existenci akreditované nebo autorizované osoby.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP