(17.50 hodin)

(pokračuje Ouzký)

4. V § 92 odst. 3 se na konci textu doplňuje věta, která zní: "Pokutu až do výše milion korun může tento orgán ochrany veřejného zdraví uložit osobě, která neoprávněně vystupovala jako autorizující osoba nebo držitel autorizace."

5. Za § 100 se vkládá nový § 100 a), který zní: "§ 100 a). Pokud z tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu upravujícího působnost orgánu ochrany veřejného zdraví vyplývá pro zahraniční osobu povinnost předložit doklady potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladů včetně jejich ověřeného českého překladu, pokud ze zvláštního právního předpisu nevyplývá něco jiného. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předpokládaných dokladů musí být ověřena."

Dámy a pánové, děkuji vám za trpělivost. Jedná se celkem o pět bodů návrhů, z nichž pátý by teoreticky mohl být hlasován zvlášť, ale jednotlivé návrhy jsou natolik provázány a souvisejí jeden s druhým, že bych navrhoval, abychom o nich hlasovali jako o jednom návrhu en bloc. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Slovo má pan kolega Vojtěch Vymětal, připraví se pan poslanec Pavel Svoboda.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, můj pozměňovací návrh se bude týkat § 8, a tedy povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami. Tak jak je text zákona pod sněmovním tiskem 688, rozdíl mezi nakládáním s povrchovými vodami a podzemními vodami je v tom, že občan, pokud potřebuje odebírat povrchové vody, tak za jistých zákonem stanovených podmínek může tak učinit, aniž by měl nějaké zvláštní povolení. U podzemních vod tomu tak není. Prakticky by to znamenalo, že k odběru z každé studny by bylo potřeba kromě stavebního povolení pro studnu ještě zvláštní povolení k odběru podzemní vody. Já se domnívám, že to je příliš zbytečné administrativní zatížení povolovacích orgánů, a navrhuji proto, aby § 8 odst. 1 písm. b) bod první se upravil takto:

1. K jejich odběru, pokud je vyšší než 300 metrů krychlových měsíčně.

Hranice 300 metrů krychlových koresponduje i s tím, že podle současného návrhu zákona pod 300 metrů odběr zpoplatněn není.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo uděluji panu poslanci Pavlu Svobodovi, připraví se kolega Břetislav Petr.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte i mně, abych přednesl dva pozměňovací návrhy k tisku 688.

První se týká § 9 odst. 20 a zní: "Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu životnosti díla. V povolení k nakládání s vodami se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popř. podmínky, za kterých se toto povolení vydává."

Krátké odůvodnění: Investice do malých vodních elektráren mají velmi dlouhodobou návratnost a původně formulovaný zákon by vystavil provozovatele malých vodních elektráren vůli státních orgánů ještě před dobou ekonomické návratnosti investice.

Druhý se týká § 58, kde navrhuji doplnit text: "Využití vodní síly malými vodními elektrárnami je osvobozeno od této úhrady."

Odůvodnění: Výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách je společensky prospěšná a v současné době není její výroba v České republice dostatečná ve srovnání s EU. Navrhované doplnění vychází z dosud platných předpisů a napomáhá provozovatelům v tom, aby investice do malých vodních elektráren byly návratné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Avizuji poslední tři přihlášené do rozpravy. První z poslední trojice je pan kolega Břetislav Petr, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, chci podat dva pozměňovací návrhy. První se týká vstupu na pozemky v souvislosti s kontrolou vodních děl, čili k § 50.

§ 50 by zněl takto: Odstavec 1 písm. a) se vypouští text po předchozím projednání s vlastníkem pozemku a stavby.

Krátké zdůvodnění: Pokud se týká vstupu na pozemky, které jsou zaměřeny na kontrolu vodních toků, je prakticky nemyslitelné, aby pro ty, kteří provádějí kontrolu, byli známi všichni vlastníci, a zejména zjišťovat vlastníka, abych mohl vstoupit v době povodňové aktivity, se mně zdá být poněkud absurdní. Pochopitelně paragraf další, který hovoří o tom, že s vlastníkem pozemku musí být uzavřena smlouva, pokud tam chci něco činit, to je o něčem jiném.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 54 a řeší pochybnosti o rozsahu práv a povinností. Pozměňovací návrh bude znít takto: Za slovy "nebo oprávnění" vložit slova "správců povodí a" a na konec tohoto odstavce vložit větu: "Vznikne-li taková pochybnost ve vodoprávním řízení, jehož je účastníkem ten, o jehož povinnostech nebo právech pochybnost vznikla, rozhodne vodoprávní úřad, který takové řízení vede."

Krátké zdůvodnění: Protože má správce povodí řadu povinností ze zákona, které nejsou zároveň povinnostmi správce vodního toku, musí být kompetence Ministerstva zemědělství rozšířena i na rozhodování o těchto pochybnostech. Zároveň je nutno předpokládat, že tyto pochybnosti mohou vzniknout v průběhu vodoprávních řízení, kterých se subjekty, o jejichž konkrétních povinnostech nebo právech pochybnosti vznikly, účastní. V takovém případě musí být kompetentní rozhodnout přímo vodoprávní úřad, který řízení vede.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Žádám ministra vnitra, aby zjednal pořádek v jednacím sále Poslanecké sněmovny.

Slovo má pan kolega Jiří Bílý, připraví se poslední přihlášený, pan poslanec Evžen Snítilý.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji. Vážení členové vlády, vážené dámy a pánové, navrhuji v § 9 odst. 1 slova "časově omezenou dobu" nahradit slovy "dobu životnosti díla".

V § 58 navrhuji tento paragraf změnit, a to: Užívání vodních staveb jinými osobami. Pokud má prostřednictvím (?) prospěch z vodního díla jiný oprávněný podle § 8 než vlastník tohoto vodního díla, je povinen podílet se na úhradě nákladů na údržbu tohoto vodního díla. Nedojde-li mezi vlastníkem vodního díla (a?) oprávněným k dohodě, o výši a způsobu úhrady nákladů rozhodne soud. To neplatí v případě, že vlastník vodního díla je správcem vodního toku a osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 v tomto vodním díle je povinna platit poplatek k úhradě správy vodních toků a správy povodí podle § 103, a v případě, že osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 užívá vodu pouze za účelem využití energetického potenciálu k výrobě elektřiny ve výrobnách do výkonu 5 megawattů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, krátký pozměňovací návrh k § 58. V § 58 se za slovy "jiný oprávněný" vypustí závorka, to znamená § 8, a na konci se vypouštějí slova "a v případě, že osoba oprávněná k nakládání s vodami podle § 8 používá vodu pouze za účelem využití vodní síly".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP