(18.00 hodin)

(pokračuje Snítilý)

Krátké odůvodnění. Jsem přesvědčen - na rozdíl od některých kolegů - že ten, kdo využívá vodní síly v malých vodních elektrárnách, by se měl podílet na úpravách a opravách malých vodních děl, jako jsou malé vodní nádrže a jezy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Na závěr pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si předložit dva pozměňující návrhy k sněmovnímu tisku 688/2.

První by měl odstranit povinnost vlastníků lesních pozemků mít povolení k činnostem, jako je vysazování stromů a keřů. Tento pozměňovací návrh zní: § 14 odst. 2 doplnit o další větu: "Dále není třeba dle odstavce 1 písm. a), vykonává-li je vlastník lesa z důvodu obnovy porostů a při činnostech uložených zákonem č. 289/1995 Sb."

Krátké odůvodnění. V záplavových územích se nacházejí lesní ekosystémy lužních lesů, které ke své existenci nezbytně potřebují, aby byly v průběhu svého vegetačního období buď samovolně, nebo řízeně zaplavovány. V těchto lesích se hospodaří podle schválených lesních hospodářských plánů nebo podle zákona č. 289/1995 Sb., které zahrnují i způsoby výsadby stromů. Žádat možnost provedení výsadby, která je vlastníkovi lesa striktně uložena jiným zákonem, je podle mého názoru nelogické a nadbytečné.

Druhý pozměňující návrh se týká vypuštění zákazu odvodňovat lesní pozemky v chráněných oblastech přirozené akumulace vod v rozsahu stanoveném nařízením vlády. Pozměňující návrh zní: V § 28 odst. 2 písm. b) vypustit tento odstavec a ostatní písmena posunout.

Krátké odůvodnění. Chráněné oblasti přirozené akumulace vod vyhlašuje vláda nařízením a jedná se o plošné, velmi rozsáhlé komplexy, zpravidla zahrnující prakticky všechny lesní pozemky horských oblastí. V místech, kde je vysoká hladina podzemní vody, dochází často po těžbě k jejímu dalšímu zvýšení až na úroveň terénu a bez jednoduchých zásahů do terénu k jejímu odvedení nelze tyto plochy z důvodu totálního zamokření zalesnit. To by podle mého názoru zákon neměl umožňovat.

Děkuji za podporu těchto dvou pozměňujících návrhů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Moje otázka zní, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Pokud se nemýlím, nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona k novému projednání ani návrh na zamítnutí návrhu zákona, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 18.02 hodin. Avizuji ještě následující body dnešního jednání: vládní návrh zákona o užívání státních symbolů ČR a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 814, druhé čtení, návrh pana poslance Kořistky, vládní návrh zákona o pohřebnictví, a  na závěr zde máme druhé čtení návrhu poslance Radima Turka a Vladimíra Cisára.

 

Přistupujeme k bodu

 

13.
Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 814/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní návrh zákona o státních symbolech byl Poslanecké sněmovně předložen již v prvním čtení. Byl seznán způsobilým postoupit do dalších čtení.

Krátce bych zrekapituloval důvody, které vedly k předložení tohoto návrhu. Spočívají v tom, že se zdá být poměrně nejednoznačná právní úprava používání státních symbolů. Před časem, zhruba před třičtvrtě rokem, se vedly poměrně velké diskuse, zda vládní návrh, který byl v té době připravován, nepovede k určitému omezování užívání státních symbolů, především státní vlajky, při nejrůznějších příležitostech, kdy jsou tyto státní symboly používány spontánně. Vláda poté projednala opravený návrh, který ve své podstatě již přistupuje k používání státních symbolů poměrně liberálně, tak aby nebylo znemožněno spontánně dávat najevo příslušnost k českému státu.

Myslím, že v současné době je zákon připraven na to, aby mohl být projednáván v rámci plenární schůze Poslanecké sněmovny, a já jsem připraven reagovat na průběh rozpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 814/1. Prosím zpravodaje tohoto výboru poslance Vladimíra Cisára, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po vyslechnutí ředitele dr. Henycha, zpravodajské zprávě poslance Cisára a po rozpravě přijal následující usnesení:

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 814, s těmito pozměňovacími návrhy:

1. V § 2 písm. a) se za slovo "Senát" vkládají slova "poslanec a senátor".

2. V § 2 písm. e) zní "zřizované na základě oprávnění podle zvláštního zákona".

3. V § 13 odst. 2 písm. b) se za číslovku "4" vkládá "§ 5".

4. V § 13 odst. 6 se vypouštějí slova "státního rozpočtu" a nahrazují se slovy "orgánu, který pokutu uložil".

5. V § 18 se vypouštějí slova "1. dubna 2001" a nahrazují se slovem "vyhlášení".

II. Pověřuje předsedu výboru poslance Mareše, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve schůzi Poslanecké sněmovny podal jako zpravodaj zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

IV. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Jiřího Payna.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená sněmovno, dámy a pánové, dovolte mi, abych začal popisem skutečnosti, jak funguje používání státní vlajky v USA. Drobný příklad. Americký Kongres vlajky, které jsou vyvěšeny na Capitol Hill, rozdává jako suvenýry s certifikátem od ekvivalentu kanceláře Kongresu, že tato vlajka byla vyvěšena toho a toho dne od tolika a tolika hodin, případně na žádost toho a toho kongresmana nebo senátora, na počest té a té osoby.

Vlajka je tím nejjednodušším symbolem, jímž se občané mohou se svým státem identifikovat. Pokud stát chce působit nepřátelsky vůči svým občanům, reguluje používání státního znaku a vlajky tak, aby občan se s těmito znaky identifikovat nemohl.

Na jaře 1990 Federální shromáždění uvolnilo totalitní předpisy o používání státních symbolů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP