(18.10 hodin)

(pokračuje Payne)

V zákoně 115/90 mj. bylo řečeno, že státní znak a analogicky potom také vlajku mohou vhodným a důstojným způsobem používat i jednotliví občané a také jejich sdružení. V tomto zákoně takové ustanovení chybí.

Dovolte, abych upozornil na několik problémů. Tento zákon zakazuje používání státních symbolů pro jiné instituce, než které jsou taxativně zde vyjmenovány. Například nejsou zde uvedeny cizí státy, jejich diplomatické mise, jejich ministerstva zahraničí a mezinárodní konference. Pokud schválíme tento zákon, musíme počítat s tím, že na všech mezinárodních konferencích bude na místě, kde by jinak visela česká vlajka, žerď bez vlajky, protože tento zákon zakazuje jakýmkoli konferencím používat českou vlajku.

Dále prosím vezměme v úvahu, že pokud někdo má na svém autě českou vlajku nebo znak s českým lvem, vystavuje se riziku postihu, protože může být obviněn, že používá státní znak nebo státní vlajku nedůstojným způsobem. Dále pokud někdo nosí na klopě českého lvíčka, což byla praxe, která tady je minimálně od doby obrození u nás, vystavuje se postihu, že zneužívá státní znak nevhodným způsobem.

Vážení přátelé, doporučoval bych, abychom vzali zákon z roku 1990 a na všech místech, kde je řečeno Česká a Slovenská Federativní Republika, bychom tam napsali Česká republika. Zákon na jaře v roce 1990 velmi přesně postihoval to, co je potřeba, to znamená státním institucím přikazuje, kdy musejí státní symboly používat, a občanům přiznává to, co si myslím, že je jejich právem, totiž právo používat státní symboly. A v rozporu s předloženým vládním návrhem, v rozporu se stanoviskem Ministerstva vnitra tvrdím: každý občan České republiky má právo používat státní vlajku a státní znak, malý i velký. To je právo každého občana. Pokud je občanem, tak má právo nosit tento znak na pase, což mimochodem podle tohoto zákona, podle tohoto vládního je sporné, zda smí státní znak být na pase, zda smí být umístěn na dalších dokumentech, protože tento zákon říká, že pouze ministerstvo smí používat tento znak. Zákon v roce 1990 říkal obecněji, že může být používán na státních listinách, to tady teď nemáme.

Představa, že se budeme zúčastňovat mezinárodních jednání s kterýmkoli partnerským státem a na stole bude vlajka pouze partnerského státu a nikoli naše, protože zákon neumožňuje pro cizí státní subjekty nebo i nesubjekty, konference, organizace atd., používat českou vlajku, mě děsí, protože to je sympatický zvyk. Představa, že budou postihováni lidé, kteří si našijí českou vlajku na bundu, mi připadá také děsivá.

Z toho důvodu za prvé navrhuji v obecné rozpravě tento návrh zamítnout, protože v dané fázi legislativního procesu ho už nemůžeme vrátit vládě k přepracování, bohužel. Zamítneme-li jej, ať tedy ministerstvo připraví zákon mnohem vstřícnější vůči občanům, který přizná občanovi právo používat státní symboly. V případě, že tento návrh nebude přijat, navrhuji, abychom vrátili návrh k novému projednání do příslušného výboru, a věřím, že výbor pro vědu, vzdělání, školství, tělovýchovu atd. se dokáže s tímto návrhem na druhý pokus vyrovnat tak, že všechny ty nesmysly, které tam jsou, napraví a připraví nám nějaké znění, které bude hlasovatelné a které nebude znamenat pro Českou republiku ostudu v zahraničí.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo, obecnou rozpravu uzavírám. Bohužel padly dva návrhy, které musíme podrobit hlasování. Hlásí se pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, budu velice stručný, ale je obvyklé, aby před takovým hlasováním předkladatel mohl vystoupit. Chtěl bych jen nejprve vyjádřit docela politování nad tím, že pan kolega Payne se rozkoukal až v rámci druhého čtení a nevystoupil v rámci prvého čtení, které je právě koncipováno k tomu, aby zásadní rozpory byly řečeny v rámci prvého čtení.

Pak bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že pan kolega Payne dává své připomínky vůči úplně jinému zákonu, protože to, o čem zde hovoří, v zákoně není, anebo dává své připomínky k zákonu, který si ani nepřečetl, protože v tomto návrhu se v § 7 odst. 6 píše toto: "Ostatní fyzické a právnické osoby a organizační složky státu mohou užít státní vlajku vhodným a důstojným způsobem kdykoli." Takže hovořit o tom, že nemá možnost kdokoli vyvěsit si vlajku, když chce, není pravdivé, a pokud někdo takovéto argumenty užívá, tak je mi líto, že hovoří k návrhu, který vůbec nečetl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. S faktickou se přihlásil ještě pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Velice se omlouvám, ale mezinárodní konference nejsou ani fyzické, ani právnické osoby, a proto tam bude ta prázdná žerď.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě jednou pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Chtěl bych pana kolegu Payna upozornit, že hovořil o tom, že nebudou moci občané nosit vlajky na ramenou bund, že nebudou moci občané vyvěšovat vlajky, pokud budou chtít. O tom pan kolega Payne hovořil a to, co zde řekl, je lež a není to pravda.

Co se týče mezinárodních konferencí, tak tady je možno i toto ustanovení zákona na to vztáhnout, protože samozřejmě, pokud je konference pořádána, nic nebrání tomu, aby česká delegace, ať již bude, nebo nebude přítomna, českou vlajku použila.

 

Místopředseda PSP František Brožík: O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, nechci vstupovat do sporu jiným způsobem než jen otázkou na ministra vnitra, kdo bude posuzovat a podle jakých kritérií vhodnost užití tohoto zákona. Zkuste mi prosím odpovědět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pan ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kdyby si druhý řečník v této rozpravě všiml zákona, tak se tímto zákonem novelizuje také přestupkový zákon a v rámci přestupkového řízení je samozřejmě také možno správní uvážení v rámci řízení o příslušném přestupku. Nikoli policie, pane kolego, ale pokud znáte současný stav přestupkového řízení, tak se to bude týkat okresních úřadů.

Kolegyně a kolegové, byl bych rád, kdyby, když už někdo vystupuje a dává zásadní připomínky, kdyby je dával k textu, který je předložen, nikoli k tomu, co možná někde četl před rokem v novinách.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Přesto padly dva procedurální návrhy. První je návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. V případě jeho nepřijetí další návrh, a to na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

Pro jistotu vás všechny odhlásím a žádám vás o novou registraci. Paní poslankyně nemůže najít svou kartu, je ale přítomna. Už ji máme, výborně. Takže budeme hlasovat.

 

Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 139 poslanců pro 60, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o druhém návrhu na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 140 poslanců pro 81, proti 55. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP