(18.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Musím tedy konstatovat, že jsme hlasováním rozhodli o vrácení návrhu zákona k novému projednání. Tím jsme ukončili dnešní druhé čtení tohoto návrhu zákona a tím končím tento bod. Děkuji panu ministrovi i zpravodajům.

 

Já zde ovšem tisk č. 11 nemám - veřejné knihovny. Poprosil bych Kancelář Poslanecké sněmovny, aby mi dodala materiál k tisku 786.

Bohužel, podle sdělení Kanceláře, usnesení k tisku 782 bylo rozdáno až dnes odpoledne, takže je možné to projednávat po 24 hodinách, to znamená zítra.

 

Přistoupíme k bodu 12, kterým je

 

12.
Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb.,
zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb.,
zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb.,
zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb.
/sněmovní tisk 786/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl poslanec Zdeněk Kořistka.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na začátku dnešní schůze jsem navrhoval, abychom tento bod z důvodů, že rozpočtový výbor tento sněmovní tisk neprojednal - přerušil jeho projednávání a stanovil lhůtu pro podávání pozměňovacích návrhů, která sice uběhla, ale rozpočtový výbor se ještě k tomuto sněmovnímu tisku nesešel - převedli na příští týden. Bohužel, toto přeřazení bodu z neznámých důvodů neprošlo o dva hlasy a máme nyní na stole sněmovní tisk, který rozpočtový výbor neprojednal. Samozřejmě jednací řád neukládá usnesení v tomto duchu, to znamená, že není podmínkou, abychom mohli projednávat dále tento sněmovní tisk, a bude tedy nyní na sněmovně, jakou proceduru zváží.

Mám avizováno od zpravodaje sněmovního tisku, že bude navrhovat ten postup, aby zde zazněly všechny pozměňovací návrhy, které byly podány písemně rozpočtovému výboru. Zaznamenal jsem ale jiný názor, že bychom měli navrhnout přerušení tohoto bodu. Nechám ale na sněmovně, jakou proceduru při projednávání tohoto bodu zváží.

To by bylo na úvod k této proceduře vše, nebudu se zmiňovat o novele, kterou jsem již několikrát vysvětloval. Jde vlastně o to, aby lhůta splatnosti pro veškeré plátce spotřební daně byla stejná. Dnes je stav nerovnovážný - pro větší plátce daně je zvýhodněna lhůta splatnosti 55 dnů, pro menší a střední 25 dnů. Myslím, že toto je nenormální stav. Již delší dobu projednáváme tuto novelu, bohužel schválení se dosud sněmovně nepovedlo. Věřím, že tentokrát na třetí pokus se to povede. Uvidíme, jako proceduru zvolíme.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Vzhledem k tomu, že všichni znají tisk 786, vámi navrhovanou novelu, kde skutečně z hlediska znění této novely jde pouze o změnu dvou cifer, požádám nyní zpravodaje rozpočtového výboru, neboť usnesení rozpočtového výboru, sněmovní tisk 786/2, jsme obdrželi všichni písemně, kde nám rozpočtový výbor sděluje, že přerušuje projednávání vzhledem k množství pozměňovacích návrhů, které byly v této novele opět předloženy. Prosím proto pana poslance Ježka.

 

Poslanec Libor Ježek: Rozpočtový výbor ve sněmovním tisku 786/2 přerušil projednávání tohoto bodu. Vzhledem k obvyklému průběhu při projednávání tohoto zákona, kdy nepřijaté návrhy ve výborech jsou opětovně předkládány na schůzi Poslanecké sněmovny, doporučuji, abychom projednali tento sněmovní tisk a usnesení příslušného výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Vzhledem k tomu, že se do obecné rozpravy nikdo nehlásí, obecnou rozpravu uzavírám a otevírám rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se podrobně přihlásil pan poslanec Svatomír Recman, ale pan zpravodaj Ježek má přednost. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Libor Ježek: Dámy a pánové, přednesu čtyři pozměňovací návrhy.

První pozměňovací návrh pod písm. A zní:

Za prvé. V § 9 se na konci textu doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 15b) znějí: "Při uplatňování nároku u vybraných výrobků, na které se vztahuje ustanovení § 23 odst. 5, předloží nabyvatel koncesní listinu pro výrobu a dovoz chemických látek 15b) k nákupu, odběru nebo dovozu technického benzinu. Neučiní-li tak, nárok zaniká.

Poznámka pod čarou 15b): § 10 a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)."

Za druhé. V § 12h odst. 1 se slova "podle § 19 odst. 1 písm. g)" nahrazují slovy "podle § 19 odst. 1 písm. h)".

Za třetí. V § 19 odst. 1 písm. g) se na konci věty doplňují slova "s výjimkou mazacích a ostatních olejů uvedených v písmenu h)".

Za čtvrté. V § 19 se za ustanovení písmene g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h) mazací a ostatní oleje uvedené pod kódy sazebníku 2710 00 81 až 2710 00 97 mající tyto vlastnosti:

1. viskozita při 40 °C nižší než 12 mm 2s-1,

2. bod vzplanutí podle metody Penskyho a Martense nebo metodou v otevřeném kelímku (Cleveland) max. 150 °C,

3. do max. 350 °C musí být předestilováno min. 20 % objemu včetně ztrát.

Postačí, když takový olej splní vlastnost ad 1. a alespoň jednu z vlastností 2. nebo 3."

Dosavadní písmena h) až k) se označují jako písmena i) až l).

Za páté. V § 22 odst. 1 u kódu sazebníku 2710 00 se za položku "mazací a ostatní oleje a automobilová plastická maziva podle § 19 odst. 1 písm. g)" se sazbou daně "0 Kč/100 l" vkládá položka "mazací a ostatní oleje podle § 19 odst. 1 písm. h)" se sazbou daně "8 150 Kč/1000 l".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP