(18.30 hodin)

(pokračuje L. Ježek)

Za šesté. V § 22 odst. 1 u kódu sazebníku 2711 se slova "písm. h)" nahrazují slovy "písm. i)", slova "písm. i)" se nahrazují slovy "písm. j)", slova "písm. j" se nahrazují slovy "písm. k)" a slova "písm. k)" se nahrazují slovy "písm. l)".

Za sedmé. V § 23 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: "(5) Dále jsou od daně osvobozena paliva a maziva uvedená v § 19 odst. 1 písm. b), vyskladněná nebo dovezená za účelem dalšího zpracování na výrobky, které nejsou vybranými výrobky."

Pozměňovací návrhy k B.

Bod 1 - vložit nový § 40aa.

Odst. 1. Od daně se osvobozuje také cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret, pokud je dovezen výhradně pro průmyslovou výrobu cigaret.

Odst. 2. Dovozce nařezaného tabáku určeného výhradně pro průmyslovou výrobu cigaret musí ve lhůtě 6 měsíců od data dovozu doložit, že tabák využil jen pro průmyslovou výrobu cigaret.

Odst. 3. Úřad stanoví, zda bude od dovozce nařezaného tabáku určeného výhradně pro průmyslovou výrobu cigaret požadovat písemnou záruku ručitele. Písemná záruka musí obsahovat závazek, že ručitel zajistí po dobu platnosti záruky zaplacení daně podle § 4 odst. 2, pokud ji dovozce nezaplatí sám ve lhůtě stanovené v § 40a odst. 1

Bod 2. V § 8 odst. 2 se slova "§ 23 a 29" nahradí slovy "§ 23, 29 a 40aa".

Bod 3. V § 3 odst. 2 se nahradí slova "§ 23 a 29" slovy "§ 23, 29 a 40aa".

Bod 4. V § 4 vložit nový odst. 2, který zní: "(2) Předmětem daně je také cigaretový tabák nařezaný pro výrobu cigaret, dovezený výhradně pro průmyslovou výrobu cigaret, u něhož dovozce ve stanovené lhůt nedoložil, že byl využit pouze pro průmyslovou výrobu cigaret."

Bod 5. V § 5 odst. 1 přečíslovat písmena g) až j) nově jako h) až k) a doplnit nové písm. g) se zněním: "g) u tabáku podléhajícího zdanění podle § 4 odst. 2 vzniká daňová povinnost dnem následujícím po vypršení lhůty 6 měsíců od data dovozu".

Bod 6. V § 40a odst. 1 doplnit za slova "§ 5 odst. 1 písm. e)" text "a písm. g)".

Bod 7. V § 40a doplnit nový odst. 3 ve znění: "(3) Pokud je osvobození od daně podle § 8 odst. 2 vázáno na poskytnutí záruky podle ustanovení § 40aa odst. 3, se (je?) peněžní ústav, u kterého je veden účet dovozce (dále je ručitel), daňovým dlužníkem v případě, že plátce nesplnil povinnost podle odst. 1, a je povinen odvést daň místo plátce. Úřad je povinen první den po dni splatnosti daně uvědomit ručitele o skutečnosti, že se stal daňovým dlužníkem a že je povinen uhradit za plátce daňovou povinnost."

Dále pozměňovací návrh pod písm. C: V § 19 odstavec 6 písmeno b) se vypouštějí slova " , do kterého byl zpracován líh" a nahrazují se slovy "včetně nezreagovaného lihu při výrobě etyl-terciál-butyl-éteru".

Dále pozměňovací návrh pod písm. D: V článku II. zákona č. 22/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, v části čtvrté - Přechodná a závěrečná ustanovení, se číslovka "2001" nahrazuje:

a) Alt.I. - V první větě se slova "31. prosince 2001 včetně" nahrazují slovy "dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost včetně". Ve druhé větě se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost".

b) Alt. II. - V první i druhé větě se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "31. prosince 2003".

c) Alt. III. - V první i druhé větě se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "1. ledna 2003".

Za článek 1 se zařazuje nový článek 2, který zní:

"Změna zákona č. 17/2000 Sb.

V čl. II zákona č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se v bodu 4 číslovka "2001" nahrazuje číslovkou:

a) Alt. I. - V první větě se slova "31. prosince 2001 včetně" nahrazují slovy "dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost včetně". Ve druhé větě se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost".

b) Alt. II. - V první i druhé větě se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "31.prosince 2003".

c) Alt. III. - V první i druhé větě se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "1.ledna 2003".

Ostatní články vládního návrhu přečíslovat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Dále bude hovořit pan poslanec Svatomír Recman. Jiné přihlášky do podrobné rozpravy zatím nemám.

Chtěl bych upozornit všechny nepřítomné poslankyně i poslance, že projednáváme druhé čtení novely zákona o spotřebních daních, tisk 786, aby nedošlo k mýlce, že dnes ukončíme projednávání druhého čtení a že již nebude možno podávat pozměňovací návrhy, které padaly v rozpočtovém výboru.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh obsahuje rovněž dvě části. Chci vás ubezpečit, že ta první část, zde na mikrofon nezazní, protože ji přednesl pan poslanec Ježek. Byl to návrh, který byl u něho označen písmenem A, takže já se k tomuto pozměňovacímu návrhu pana poslance Ježka pouze připojuji a nebudu ho číst.

Můj druhý návrh je určitým evergreenem, který tady zaznívá, a týká se daně z luxusních automobilů. Text mého pozměňovacího návrhu se dotýká právě zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně části Zvláštní ustanovení. Do této části by se zařadila hlava VI v tomto znění:

"Hlava VI - Daň z osobních automobilů o zdvihovém objemu motorů od 2000 cm3

§ 40ba - Předmět daně

Odst. 1 Předmětem daně je nákup nového nebo ojetého osobního automobilu o zdvihovém objemu motoru od 2000 cm3.

Odst. 2 Předmětem daně není nákup ojetého automobilu, který byl na území ČR registrován a používán po dobu delší než 4 roky.

§ 40bb - Sazba daně

Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru od 2000 cm3 do 3000 cm3 - sazba daně 80 000 Kč na kus."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP