(18.40 hodin)

(pokračuje Recman)

Osobní automobily se zdvihovým objemem motoru nad 3000 cm3 - sazba daně 120 000 Kč na kus.

§ 40 bc - Osvobození od daně

Od daně jsou osvobozeny osobní automobily, které jsou využívány provozovateli silniční motorové osobní dopravy a provozovateli taxislužby na základě koncese vydané výhradně k provozování uvedených činností.

Tolik text mého pozměňovacího návrhu.

Jako argumenty bych chtěl uvést ještě dvě nebo tři věci.

Za prvé jsem přesvědčen o tom, že zavedení této mimořádné daně by znamenalo přínos pro příjmovou stránku státního rozpočtu. Jsem přesvědčen o tom, že zejména v tomto období, kdy roste deficit státního rozpočtu a kdy proti schválené verzi Ministerstvo financí uvažuje o dvojnásobné výši, by každá miliarda korun příjmů navíc proti očekávání do státního rozpočtu byla přínosem, který bychom měli přivítat.

Druhý argument. Jsem si vědom toho, že tuto daň by bylo možné u nás provozovat pouze po přechodné období a v případě rozhodnutí prostřednictvím referenda o vstupu České republiky do Evropské unie by tato daň musela být zrušena. Znamená to, že je to plánováno na přechodné období, nikoli jako trvale platné.

Třetí argument. Na 34. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento návrh rovněž předložen. Byl Poslaneckou sněmovnou schválen. Bohužel předkladatel tohoto návrhu pan poslanec Kořistka před závěrečným hlasováním vzal zpět svůj sněmovní tisk se souhlasem sněmovny, takže nenabyl právní moci.

Chtěl bych vás proto, vážené kolegyně a kolegové, na závěr svého vystoupení požádat o podporu tohoto návrhu i ve třetím čtení. Věřím, že se nám podaří prosadit tento návrh zákona co nejdříve. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Pane místopředsedo, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrhy k tisku č. 786 o spotřebních daních.

Přílohu zákona o dani z přidané hodnoty navrhuji doplnit:

1. Seznam zboží podléhající snížené sazbě 18069090 - ostatní výrobky.

2. Seznam zboží podléhající snížené sazbě 2835390010 - náplně do domácích přístrojů na úpravu vody (fosforečnany).

3. Seznam zboží podléhající snížené sazbě, název položky č. 8421990010 - části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody nahradit názvem: části a součásti k domácím přístrojům na úpravu vody včetně přepínačů filtrů k baterii.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Kdo se další hlásí do rozpravy? Kolega Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Pane předsedající, omlouvám se - vzhledem k tomu, že nevím, jaké písemné pozměňovací návrhy byly podány, dovolím si podat následující pozměňovací návrh, který se možná kryje s návrhem někoho jiného.

K části 4 - Přechodná a závěrečná ustanovení - se v čl. II. zákona 22/2000 Sb., přechodné ustanovení, varianta první, v první větě slova "31. prosince 2001 včetně" nahrazují slovy "dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnosti včetně".

Ve druhé větě se slova "31. prosince 2001" nahrazují slovy "dne vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost".

V případě, že by nebyla schválena druhá alternativa, navrhuji v první i druhé větě slova "31. prosince 2001" nahradit slovy "31. prosince 2003".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím. Nezazněl návrh na zamítnutí ani na vrácení k dopracování. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Vzhledem k tomu, že se blížíme k závěru, nabízím optimistické téma, kterým je vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 819, druhé čtení. Sněmovní tisk neuvede ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit. O slovo požádal pan kolega Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vzhledem k tak závažnému tématu si dovolím požádat o 16 minut na poslanecký klub sociální demokracie.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Vyhlašuji přestávku do 19 hodin. Tím končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání ukončeno v 18.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP