(9.10 hodin)

(pokračuje Hanuš)

Jelikož byly vydány tiskem, všichni to máme na lavicích, nebudu je číst.

Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Václav Hanuš - zpravodaj, Ludmila Müllerová - ověřovatelka, Zdeněk Škromach - předseda.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informovala zpravodajka výboru poslankyně Yvona Jungová.

 

Poslankyně Yvona Jungová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se zabýval tiskem 819 na dvou svých zasedáních. Na prvním přikázal tento tisk k projednání podvýboru pro veřejnou správu a na základě jeho doporučení na své 44. schůzi dne 2. května přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 819 projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou součástí tohoto usnesení. Těchto pozměňovacích návrhů je celkem 37. Některé z nich jsou totožné s pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ale na to upozorní jistě pan zpravodaj. Výbor mě dále pověřil, abych přednesla toto usnesení v Poslanecké sněmovně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásil pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, páni ministři, dámy a pánové, již pan ministr a zpravodajové zmínili, že vlastně návrh zákona nahrazuje vyhlášku z roku 1988, tedy evidentně přežilou, evidentně zastaralou, která například vůbec si neuvědomuje, že také pohřebiště může vlastnit někdo jiný než stát.

Já bych si dovolil ale soustředit na něco trochu jiného, co i v této normě vidíme. Je to jakási víra v to, že regulací dosáhneme etiky, víra v to, že regulací zlepšíme podnikatelské prostředí. Já bych vás chtěl ubezpečit, že celá řada pozměňovacích návrhů, které schválil výbor, ale také které ještě zazní, se nesnaží etiku narušovat, se nesnaží podnikatelské prostředí ničit, ale prostě reaguje na to, že míra regulace je již tak dost velká. Proto si nemyslím, že je nutné měnit ustanovení -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych poprosil všechny kolegy a kolegyně, aby věnovali pozornost předsedovi výboru. Pokud nechtějí poslouchat návrhy k zákonu o pohřebnictví, ať opustí tuto jednací síň. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji, pane předsedající i paní a páni kolegové. Nemyslím si, že je nutné měnit živnostenský zákon a zostřovat podmínky pro podnikání například zaváděním povinné tříleté praxe. Nemyslím si, že je nutné provádět regulaci reklamy tam, kde se jedná o etickou záležitost a kde nemocnice obvykle je veřejnoprávní korporací nebo i soukromou korporací, a je samozřejmě na vedení nemocnice, aby si v této věci udělalo pořádek.

A jedna poznámka na závěr. Hovořil jsem o překlopení vyhlášky v zákon. Strašně se přimlouvám, tak jak jsem to dělal u silničního zákona a u tohoto zákona, aby příště, až se bude předělávat nějaká vyhláška, tak aby struktura zákona co nejvíce odpovídala té staré vyhlášce. Uvědomme si, že se zákony pracuje mnoho lidí a že navyklé zvyklosti, pokud se nemění, není nutné mermomocí předělávat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Technické sdělení. Pan poslanec Rozehnal má náhradní kartu č. 17.

Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Paní poslankyně Milada Emmerová. Já se moc omlouvám, protože paní poslankyně byla přihlášena jako první, ale má přeškrtnutou obecnou, tak já jsem myslel, že se hlásí do podrobné. Takže slovo má paní poslankyně Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, při projednávání zmíněného zákona, tedy návrhu vládního zákona o pohřebnictví, se vyskytly dotazy od našich spoluobčanů ohledně ukládání uren s ostatky. Vyskytl se názor, že někteří, zejména starší spoluobčané by raději přechovávali urnu s ostatky v bytě anebo na soukromé zahradě. Chápu, že důvodů je několik. Za prvé jejich eventuálně omezená mobilita, za druhé obavy z vandalského ničení hrobu na veřejném hřbitově, kde jde jejich urna uložena, za třetí nákladný nájem hrobového místa na veřejném pohřebišti a podobně.

Podle dikce návrhu zákona je ukládání urny s ostatky na území soukromé zahrady v rozporu s ustanovením § 3 navrhovaného zákona o pohřebnictví. Šlo by totiž o založení neveřejného pohřebiště, což je dle našich zvyků a etických norem nezvyklé a výjimečné. Nejpodstatnější je však ustanovení v diskutovaném zákonu, že k tomuto aktu musí být povolení, které udílí okresní úřad.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já bych ještě jednou požádal Poslaneckou sněmovnu o zklidnění atmosféry. Věřím, že možná zákon o pohřebnictví není zrovna tím nejpříjemnějším k projednávání, ale bohužel i takovéto věci musí Poslanecká sněmovna projednávat. Já bych poprosil i pana ministra Dostála, pokud chce s panem poslancem Kvapilem něco prodiskutovávat, pan poslanec Cvrček, pan poslanec Tlustý, je mi trapné, pánové, že vás musím napomínat, ale skutečně hluk, který je nahoře, je pro přednášejícího nepříjemný. Děkuji.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Děkuji. V zákonu je přímo citováno, že takovéto zvyky jsou u nás rezervovány pouze pro členy řeholních řádů nebo kongregací anebo pro příbuzenská společenství. Je příznivé, že návrh zákona o pohřebnictví bez podstatných závad sdružuje a modernizuje dosavadní podzákonné normy a zaručuje tak relativní jistoty pro naši civilizovanou společnost na prahu třetího tisíciletí, a to díky respektování nejen zákonných norem, ale i zvyků a norem etických.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní poslankyně. Nyní bude hovořit pan Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Miroslav Ouzký: Děkuji vám, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi přednést velmi stručný pozměňovací návrh, který se týká § 7 odst. 1 bodu B.

Můj návrh zní: "§ 7 odst. 1 bod B se zrušuje, označení ostatních se přeznačí." Krátké zdůvodnění. Tento můj návrh navazuje v podstatě již na to, co zde v obecné rozpravě vyslovil kolega Beneš. Ten odst. B omezuje provozovatele pohřební služby tím, že nesmějí sjednávat pohřbení v prostorách zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Myslím si, že tento požadavek vychází z představ jakési falešné etiky o tom, že sjednávat věci, které souvisejí s koncem života, s úmrtím, ve zdravotnickém zařízení je neetické. Já se nedomnívám, že by šlo o neetickou záležitost. Myslím si, že úmrtí je vždy pro blízké a příbuzné natolik závažnou a komplikující věcí pro chod řekněme normální rodiny, finanční náročnost, že komplikovat sjednávání pohřebního obřadu a vše, co souvisí s pohřbem, komplikovat tím, že nelze tyto služby nabídnout ve zdravotnickém zařízení, tedy v místě, kde k úmrtí logicky nejčastěji dochází, je morálkou falešnou a že by to nemělo mít v naší společnosti místo.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP