(9.20 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu.

Žádné návrhy v rámci obecné rozpravy nezazněly - ani na vrácení, ani na zamítnutí - a proto otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomáš Kvapil. Dále se připraví pan poslanec Pavel Hrnčíř a pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl několik pozměňovacích návrhů k tisku 819.

1. Do § 2 se doplňuje nové písm. l), které zní: "l) nebezpečnou nemocí nemoc stanovená pro účely tohoto zákona vyhláškou Ministerstva zdravotnictví".

2. § 4 odst. 1 písm. a) před středníkem zní takto: "a) upravovat, konzervovat nebo balzamovat lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena nebezpečnou nemocí nebo které jsou ve stavu pokročilého rozkladu".

3. § 10 odst. 2 zní takto: "Žadatel o koncesi na provádění balzamace a konzervace musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a dosažení vzdělání stanoveného pro účely tohoto zákona vyhláškou Ministerstva zdravotnictví."

4. § 16 odst. 2 zní: "Jestliže obec ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozovala veřejné pohřebiště na pozemku ve vlastnictví církve nebo náboženské společnosti, je oprávněná provozovat toto veřejné pohřebiště i nadále. Registrovaná církev nebo náboženská společnost může ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona obci písemně oznámit, že nadále bude veřejné pohřebiště provozovat sama. Jestliže registrovaná církev nebo náboženská společnost ve stanovené lhůtě toto oznámení obci, která pohřebiště provozuje, neučiní, může tak učinit vždy ke 30. červnu běžného roku s účinností k 1. lednu následujícího roku. Změnou provozovatele pohřebiště nesmí dojít k narušení provozu veřejného pohřebiště."

5. Do § 16 se doplňuje nový odst. 3: "Při změně provozovatele pohřebiště je dosavadní provozovatel povinen ve lhůtě 3 měsíců převést na nového provozovatele bezúplatně užívací právo k nemovitostem a movitým věcem nutným k provozu pohřebiště."

6. § 17 zní: "Veřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve nebo náboženské společnosti na pozemku v jejich vlastnictví jen na základě územního rozhodnutí a následného stavebního povolení. Dotčenými orgány jsou vždy také okresní hygienik a vodohospodářský orgán. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby, je obec nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených zvláštním předpisem předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování hrobů, hrobek, náhrobků a hrobových zařízení na veřejném pohřebišti není třeba povolení nebo ohlášení podle zvláštních právních předpisů."

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane poslanče, já musím teď napomenout i předsedu poslaneckého klubu pana poslance Škromacha. Prosím, aby se k nám nevystavoval zády. Pokud chce s paní poslankyní Páralovou diskutovat, ať opustí tuto místnost. Děkuji.

Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Za sedmé. § 25 odst. 8 zní: "Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není-li mu bydliště nájemce známo, zveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu. Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení smlouvy o nájmu, může provozovatel pohřebiště jeho návrh v případě, že:

a) nájemce neplní svoji povinnost podle odst. 5 nebo

b) neplatí dohodnuté platby nebo

c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1"…

8. § 31 se doplňuje, mění a zní takto:

"Odst. 1. Ministerstvo pro místní rozvoj vydá vyhlášku k provedení § 6 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 13 odst. 3.

Odst. 2. Ministerstvo zdravotnictví vydá vyhlášku k provedení § 2 písm. l), § 4 odst. 1 písm. a) a § 10 odst. 2."

9. Vkládá se nová část pátá, která zní: "Část pátá - novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění..." - a teď jsou vyjmenovány všechny novely trestního zákona, což ponechávám na legislativě - "se mění a zní takto: za § 202 se vkládá nový § 202a), který zní: § 202a) Hanobení lidských ostatků.

Odst. 1. Kdo bez povolení otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

Odst. 2. Kdo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky nebo s lidskými ostatky nakládá v rozporu se zákonem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

Odst. 3. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odst. 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny."

10. Část pátá návrhu zákona se označuje jako část šestá.

Teď krátké zdůvodnění některých návrhů, které jsem přednesl.

K § 4. Nebezpečná nemoc je v návrhu definována taxativním výčtem v § 4 odst. 1 písm. a). Pro možnost objevení se nové nebezpečné nemoci a snadnější rozšíření seznamu navrhuji spíše definici na základě samostatné vyhlášky Ministerstva zdravotnictví vydané pro účely tohoto zákona.

K § 10. Návrh zákona v § 10 odst. 2 nerespektuje faktickou existenci rozdělení mezi jednotlivými formami, stupni a obory zdravotnického vzdělání. Navíc s jistým zjednodušením lze tvrdit, že oborová vzdálenost bakalářského diplomu pro optometrii nebo rentgenologii od pohřebnictví je zhruba stejná jako oborová vzdálenost manažera, ekonoma nebo stavebního inženýra. Navrhuji proto vložit do výše navrhované vyhlášky Ministerstva zdravotnictví i část, která z již existujícího rozdělení zdravotnických oborů vybere obory relevantní pro pohřebnictví.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP