(9.30 hodin)

(pokračuje Kvapil)

K § 16. Pro zajištění bezproblémového převzetí provozu pohřebiště je třeba lépe propracovat podmínky předání pohřebiště novému provozovateli, protože taková činnost se děje ve veřejném zájmu.

K § 25. V odst. 8, který upravuje skončení sjednaného nájmu, umožňuje provozovateli pohřebiště odmítnout návrh nájemce na prodloužení smlouvy o nájmu z taxativně uvedených důvodů. Není jasné, zda úmyslem bylo stanovit tento výčet alternativně, či kumulativně. Podle mého názoru by mělo jít o výčet alternativní.

K § 31. Vzhledem ke změnám paragrafů 4 a 10 je nutné doplnit ustanovení o zmocnění Ministerstva zdravotnictví k vydání vyhlášky.

A konečně ke změně trestního zákona. Svévolné nakládání s lidskými ostatky upravuje návrh zákona v § 26 jako přestupek fyzické osoby, která je však jinak k činnostem v zákoně uvedeným oprávněna. Svévolné nakládání či dokonce hanobení osobou bez tohoto povolení vykazuje větší stupeň společenské nebezpečnosti, a je tedy třeba, aby jej upravil trestní zákon v rámci nové skutkové podstaty.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh samozřejmě předávám písemně zpravodaji. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Pavel Hrnčíř, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte, abych nám všem dal šanci napravit jedno negativum v tomto návrhu zákona o pohřebnictví, které se bohužel nepodařilo napravit při čtení ve výborech. Pokusím se tedy požádat sněmovnu, aby to bylo napraveno ve druhém a následně ve třetím čtení tohoto návrhu zákona. Týká se to povahy živností.

Stanovisko Evropské komise ke koncesovaným živnostem, které jsou v tomto návrhu zákona uvedeny, je negativní. Přesto jsou v tomto návrhu zákona uváděny znovu koncesované živnosti, které skutečně brání rozvoji podnikání v této sféře. Je zajímavé, že pokud se týká regulačních zásahů, vláda vždycky velmi příznivě přijímá tyto evropské normy, někdy dokonce dobu i předbíhá. V tomto jednom z mála liberalizačních témat kupodivu tak evropští nejsme.

Proto navrhuji pozměňovací návrh, který v podstatě živnosti koncesované převede do živností vázaných. Vlastní text pozměňovací návrhu zní takto:

V § 6 odst. 1 slovo "koncesovanou" nahradit slovem "vázanou".

V poznámce č. 6 slova "č. 3" nahradit slovy "č. 2".

V § 6 odst. 2 slova "žadatel o koncesi na provozování pohřební služby musí prokázat svoji odbornou způsobilost" nahradit slovy "předpokladem k provozování pohřební služby je odborná způsobilost".

V § 10 odst. 1 slovo "koncesovanou" nahradit slovem "vázanou".

V § 10 odst. 2 slova "žadatel o koncesi na provádění balzamace a konzervace musí prokázat svoji odbornou způsobilost" nahradit slovy "předpokladem k provádění balzamace a konzervace je odborná způsobilost".

V § 13 odst. 1 slovo "koncesovanou" nahradit slovem "vázanou".

V § 13 odst. 2 slova "žadatel o koncesi na provozování krematoria musí prokázat svoji odbornou způsobilost" nahradit slovy "předpokladem k provozování krematoria je odborná způsobilost".

V § 34 o změně živnostenského zákona bod 2 a 3 zní:

Bod 2: V příloze č. 3, ve skupině 314 - Ostatní - se vypouští obor živnosti pohřební služba a provozování pohřebišť a krematorií; v příloze č. 2, ve skupině 214 - Ostatní - se na závěr vkládají nové obory živnosti, které znějí:

Provozování pohřební služby - text ve sloupci 2 zní: Odborná způsobilost podle § 6 odst. 2 zákona … z roku 2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Provádění balzamace a konzervace - text ve sloupci 2 zní: Odborná způsobilost podle § 10 odst. 2 zákona … z roku 2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Provozování krematoria - text ve sloupci 2 zní: Odborná způsobilost podle § 13 odst. 2 zákona … z roku 2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů.

Protože tento pozměňovací návrh, který jsem právě přednesl, má ucelený ráz, požaduji, aby o něm bylo hlasováno najednou.

Dámy a pánové, děkuji vám za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Věřím, že pan zpravodaj si vaši poznámku o hlasování poznamenal. Nyní bude hovořit pan poslanec Tom Zajíček, připraví se pan poslanec Miroslav Ouzký.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych uvedl několik pozměňovacích návrhů a zároveň se omluvil, že nebyly uplatněny na jednání podvýboru a výboru. Vysvětlení je velmi prosté. Tyto pozměňovací návrhy, které se týkají především postavení obcí ve zmíněné předloze a některých konfliktů s ostatním zákonnými normami, bylo možné specifikovat teprve po zjištění finální podoby sumáře pozměňovacích návrhů, které byly oběma výbory v Poslanecké sněmovně doporučeny.

Dovolte mi proto navrhnout úpravu § 7 odst. 1, kde se vypouští písm. d) a písm. e) a f) se označují jako písm. d) a e).

Krátké zdůvodnění. Zákonná povinnost provozovatele pohřební služby zajistit úpravu lidských pozůstatků, které přebírá ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče bez prosektury nebo oddělení soudního lékařství, je dle mého soudu nadbytečná, neboť se jedná o úkon, který by měl být vykonáván na smluvním základě, podle smlouvy o sjednání pohřbení.

Druhou úpravou, kterou navrhuji, je úprava § 16, který v této verzi pozměňovacího návrhu zní: Provozování veřejného pohřebiště je službou ve veřejném zájmu zajišťovanou obcí v samostatné působnosti, nebo registrovanou církví, nebo náboženskou společností (dále jen provozovatel pohřebiště).

Zdůvodňuji takto: Zatím žádný zákon neukládá obci povinnost vykonávat svou samostatnou působnost, nehledě k tomu, že zajišťování této činnosti nečiní v praxi zatím žádné problémy. Nevidím proto důvod, proč to upravovat zákonem. Druhá věta v odst. 1 je podle mého soudu nadbytečná. Stejně tak je nadbytečný celý odst. 2, neboť církev jistě může vyzvat obec k uzavření smlouvy i bez výslovné zmínky v zákoně.

Další úprava, které se týká můj pozměňovací návrh, je úprava § 17 odst. 1, kde se vypouští poslední věta. Ustanovení je třeba vypustit, neboť usnesení výboru obsahuje přímou novelu stavebního zákona týkající se této otázky. Proto můj návrh úpravy § 17.

Další úprava se týká § 18 odst. 3. Po úpravě zní: Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit řád veřejného pohřebiště, který musí obsahovat náležitosti podle § 19.

Zdůvodňuji tím, že podle mého soudu je tato formulace přesnější než ta, která byla přijata v usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP