(9.50 hodin)

Poslankyně Milada Emmerová: Pane předsedající, vážení přítomní, v podstatě volně navazuji na kolegu Ouzkého a na rozdíl od něho se domnívám, že § 7 odst. 2 b) by měl mít následující znění: "nesjednávat pohřbení v prostorách zdravotnického zařízení a ústavu sociální péče; tím se nerozumí výčet kontaktů na pohřební ústavy v místě dostupných".

Krátké zdůvodnění: Podle mých dosavadních profesionálních i osobních zkušeností není z etického hlediska přijatelné, a to jak z pozice lékaře, tak i z pozice pacienta, aby kancelář pohřebního ústavu byla zakomponována do nemocničního nebo sociálního objektu či areálu. Vžijte se do situace, když budete nemocní a budete se dívat z okna a tam bude kancelář pohřebního ústavu. Když bychom to domysleli ad absurdum, tak potom by bylo nejjednodušší, kdyby vedle nemocničního areálu byl rovnou hřbitov.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, paní poslankyně. Dále se hlásí pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolil bych si také přečíst několik pozměňovacích návrhů, i když některé z nich musím přeskočit, neboť již jsem je slyšel v návrzích svých kolegů.

Za prvé v § 4 odst. 1 bych doplnil za poslední písm. h) tento text: "Zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti."

Druhý pozměňovací návrh by byl podmíněný k návrhu pana poslance Hrnčíře, který se snaží z koncesované živnosti udělat vázanou živnost. Pokud by jeho návrh neprošel, pak bych se snažil alespoň o to, aby koncesovanou živností nebylo provozování pohřebišť.

Čili § 13 odst. 1 první věta by zněla: "Provozování krematoria zahrnující zpopelňování lidských pozůstatků nebo exhumovaných lidských ostatků a související nakládání s nimi, ukládání lidských pozůstatků, úprava popela, jeho ukládání do uren a jejich předávání je koncesovanou živností."

K tomu by bylo pak třeba upravit i zákon o živnostenském podnikání č. 455/1999 Sb., kde v příloze 2 vládního návrhu by v § 3 odst. 3 byla vypuštěna část A, D, která zní: "S výjimkou zřizování a provozování veřejných pohřebišť sloužících výlučně k ukládání zpopelněných lidských ostatků."

Třetí pozměňovací návrh a čtvrtý se týkají stejné problematiky. Aby nevznikl zmatek v dohledávání minulých záznamů, bylo by vhodné, aby mezi identifikačními údaji zemřelých osob figurovalo i rodné číslo, a to jak v § 15 odst. 2 - čili tam doplnit rodné číslo - tak v § 21 odst. 1 doplnit rodné číslo.

Poslední by bylo v části přestupků, to znamená v § 26 odst. 1, navazuje to na můj první pozměňovací návrh, by se doplnilo poslední písmeno. Text: "zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti."

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Jelikož tomu tak není, podrobnou rozpravu končím.

Táži se pana ministra, zda má zájem vystoupit se závěrečným slovem. Pozměňovacích návrhů zaznělo velké množství. Myslím si, že závěrečná slova jak pana ministra, tak pana zpravodaje budou rozumnější před projednáváním ve třetím čtení. Ani pan ministr, ani pan zpravodaj mě neposlouchají. Pánové, táži se, zda hodláte vystoupit se závěrečnými slovy. Pan zpravodaj Hanuš.

 

Poslanec Václav Hanuš: Já si pouze dovolím konstatovat, že vystoupilo šest řečníků, kteří navrhli různé pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano. Děkuji. Žádný návrh na zamítnutí ani navrácení nezazněl. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu zákona a končím projednávání bodu č. 14.

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je bod č. 17

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 840/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zákon č. 117 byl ve své základní koncepci odůvodněn v prvním čtení, prošel projednáváním ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde k němu byla předložena řada pozměňovacích návrhů, z nichž některé podle mého názoru jsou zpřesňující a zajímavé, jiné jsou proti koncepci zákona, anebo v jednom případě si myslím, že došlo k určitému nepochopení principu fungování zákona a dosavadního fungování státní sociální podpory. Ale to jsou věci, které bude lepší okomentovat až po ukončení druhého čtení, až budeme mít soubor pozměňovacích návrhů v celém kompletu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 840/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych vás stručně seznámil se 168. usnesením 45. schůze výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Návrh novely byl projednán 26. dubna ve výboru a výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Výbor, jak už říkal pan vicepremiér, k tomu přijal celou řadu doplňků a pozměňovacích návrhů. Jsou obsahem poměrně obsáhlého tisku 840/1. Návrh trpí od začátku určitou nepřehledností, tak bych byl rád, kdybyste tomu věnovali pozornost.

To je, pane předsedající, všechno.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se písemně přihlásila paní poslankyně Jitka Kocianová.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP