(10.10 hodin)

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, poněvadž paní kolegyně Kocianová přednesla řadu návrhů na výboru ad hoc, a poměrně dost složitých, je třeba k nim něco doplnit. Návrhy jsou podmíněné.

První návrh. Pokud bude přijat pozměňovací návrh uvedený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 168 pod bodem 9A, za bod 30 se vkládá nový bod 30A, který zní: 30A - V § 31 odst. 2 se slova "příslušníků ozbrojených sil" zrušují.

Druhý návrh. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh uvedený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 168 pod bodem 9A, k bodu 12 v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 168 v § 50, první větě, se za slova "zdravotní stav" vkládají slova "údaj o tom, zda a po jakou dobu dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné odborné zařízení pro děti předškolního věku".

Třetí návrh. Pokud bude přijat pozměňovací návrh uvedený v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 168 pod bodem 9A, vkládá se tato část: "V dosavadním článku X. se slova "31 - 33" nahrazují slovy "31A - 31F".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Hovořit bude paní poslankyně Kocianová. Jiné písemné přihlášky do podrobné rozpravy nemám.

 

Poslankyně Jitka Kocianová: Můj pozměňovací návrh zní: Za bod 28 se zařazuje nový bod 28A, který zní: "V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní: Jde-li o byt, který je užíván na základě nájemní smlouvy, vzniká nárok na příspěvek na bydlení podle odst. 1, jen jestliže je v rozhodném období řádně hrazeno nájemné a služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu. Službami poskytovanými v souvislosti s užíváním bytu se rozumí služby uvedené v předpisech o nájemném, o úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Jde-li o vlastníka bytu, za něhož se považuje i vlastník nemovitosti, ve které je byt, který vlastník užívá, vzniká nárok na příspěvek na bydlení podle odst. 1, jen jestliže je za nejbližší předchozí zdaňovací období zaplacena daň z nemovitosti."

Pod čarou poznámka 13 - V § 11 odst. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/93 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Poznámka 14 - Zákon ČNR č. 338/92 Sb., o dani z nemovitosti.

Bod 2. K bodu 59 se v § 63 na konec odstavce 1 vkládá věta: "Pronajímatel bytu je povinen bezplatně vydat žadateli o příspěvek na bydlení nebo okresnímu úřadu potvrzení o řádné úhradě nájemného a služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu za příslušné období."

K bodu 73. V § 68 odstavec 1 písm. h) zní: "doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na základě vlastnictví k nemovitosti, potvrzení pronajímatele bytu o řádné úhradě nájemného a služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu a u vlastníka bytu potvrzení příslušného orgánu o zaplacení daně z nemovitosti."

§ 24 - Jde-li o žádost o příspěvek na bydlení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Můj pozměňovací návrh je velmi krátký: V části 5 v článku 6 se bod 2 zrušuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Táži se, kdo se dále hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Táži se místopředsedy vlády, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Ano, je tomu tak. Máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Moje závěrečné slovo bude velmi krátké, ale přesto myslím, že je třeba se dotknout některých věcí, které byly předneseny. Ona myšlenka, že se nebude vyplácet příspěvek na nájemné v okamžiku, kdy není nájemné placeno, je křišťálově čistá a vypadá dokonale. Praxe v sociální politice jasně ukazuje, že nájemci, pronajímatelé bytů, majitelé bytů, nevedou příliš pečlivě svůj úřad a že dostávají obrovské množství - dá se říci, že tisíce lidí - svou nedůsledností do mimořádně obtížných sociálních situací. Ta věc byla několikrát diskutována, má svá pro a proti. V čistém teoretickém modelu vypadá dobře, v praxi je velmi krutá, velmi nespravedlivá a nakonec velmi neúspěšná.

Pokud jde o záležitosti životního minima, musím říci jasně, že oddělení a využívání různých indexů pro výpočet životního minima je odůvodněno praxí, protože jednotlivé položky mají velmi odlišný vývoj. Zejména je naprosto zřetelné, že náklady spojené s bydlením narůstají daleko rychleji než náklady spojené s ostatními životními potřebami. Návrh paní poslankyně Páralové - byť je to paradoxní - by spíše znamenal zvýšení nákladů, ale to ponechávám stranou.

Základní koncepcí tohoto zákona - a tady s paní poslankyní Páralovou souhlasím - je zvýšit podporu rodin s dětmi, učinit rodinám s dětmi tento velmi složitý a tvrdý svět o něco přátelštější. Směřujeme k tomu dvěma způsoby. Posilujeme příjmy, které jsou poskytovány v rámci sociálních dávek. Chci konstatovat, že to, co dáváme na rodiny s dětmi, je v evropském kontextu neobvykle málo, a pravděpodobně pouze Itálie je na tom stejně. Porovnáme-li sousední země, zjistíme, že ve vztahu k příjmům, ve vztahu k platům jsou dávky, které jdou na rodiny s dětmi, významně vyšší než dávky, které jdou za rodinami s dětmi u nás.

Klíčový parametr tohoto zákona, který podle mého názoru výrazně zlepší situaci všech rodin a umožní jim zlepšit jejich životní základnu, je to, že je uvolněn souběh rodičovského příspěvku - který v mém pojetí není sociální dávkou, ale ohodnocením práce, kterou rodiče se svými dětmi mají - s jinou výdělečnou činností. Pomůže to ohromnému množství lidí, pomůže to lidem, kteří jsou poctiví a kteří si mohou přivydělat, kteří jsou schopni najít ve své křehké a složité životní situaci na začátku aktivního života svoji vlastní důstojnou cestu. Odmítnout toto řešení je cesta, která situaci pouze zhorší a uzavře dveře ke zlepšení, které sice není klíčové, ale není nepodstatné.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se pana zpravodaje. Nehodlá vystoupit. Žádné návrhy na zamítnutí ani na vrácení nezazněly. Končím druhé čtení projednávání tohoto návrhu zákona a končím tím projednávání bodu č. 17. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji Štraitovi.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je

 

19.
Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození
a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky
příslušníkům československých zahraničních armád
a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
/sněmovní tisk 859/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele návrh uvedl poslanec Radim Turek. Pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP