(11.10 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Mám strach, že nám tady otvírá Pandořinu skříňku. Nevím, je-li racionální, aby byla otevřena. Chce k tomu něco říci pan poslanec Pleva?

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Obávám se, že se stává přesně to, před čím jsem varoval již v obecné rozpravě v prvním čtení k tomuto zákonu. Otvíráme skutečně velmi nebezpečnou Pandořinu skříňku. O vzniku moravské a slezské národnosti bych teď tady nechtěl mluvit, protože je to na delší, spíše politologický než historický či jiný rozbor. My teď tyto národnosti zakotvujeme přímo do zákona a říkáme, že jsme mnohonárodnostní stát. Potom z toho vyplývají další a další podrobnosti, protože každá státotvorná národnost bude chtít mít svá práva. Pokud to jednou do zákona dáme a Pandořinu skříňku otevřeme, nevíme a nemůžeme domyslet, kde bude její konec.

Před tímto pozměňovacím návrhem, i když chápu dobrý úmysl předkladatele a nepodezírám ho z nějakého moravanství, velmi důrazně varuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Hlásí se pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, není mi sice jasné, proč se po obecné rozpravě nehlasovalo o zamítnutí návrhu zákona, které přednesl ústavně právní výbor a je předmětem příslušného sněmovního tisku… Tady mi pánové napovídají, že se o tom hlasovalo. Pokud se o tom hlasovalo, tak se omlouvám a navrhuji, aby se o tomto návrhu hlasovalo ještě jednou. Navrhuji zamítnout tento návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů v podrobné rozpravě druhého čtení.

Pokud by tento návrh nebyl přijat, navrhuji dva pozměňovací návrhy.

Za prvé. V § 2 odst. 1 na konci vypustit slova "které se historicky utvořilo".

Za druhé. V § 8, 9, 10, 11 vypustit ve všech případech slova: "které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky".

Zdůvodnění tohoto návrhu bylo dostatečně již vyjádřeno ve vystoupení v prvním čtení.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Táži se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pan poslanec Pejřil.

 

Poslanec František Pejřil: Vážený pane předsedo, vládo, vážené poslankyně a poslanci. Pokud zde zazněl návrh na zamítnutí, velice bych žádal pozornost a pochopení, aby tento zákon zamítnut nebyl.

Protože jsem předseda podvýboru pro ochranu národnostních menšin u nás, dostávám dopisy, které hovoří pro to, aby tento zákon byl přijat. Jeden z nich vám přečtu: "Výbor pro národnostní menšiny zastupitelstva města Těšín na svém zasedání projednal vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a vyjadřuje tomuto návrhu podporu. Zároveň se obrací na poslance se žádostí, aby podpořili přijetí uvedeného zákona. Výbor je přesvědčen, že tento zákon je nadmíru potřebný, jelikož má vytvořit podmínky pro zajištění výkonu práv národnostních menšin."

V pondělí tento týden jsem se zúčastnil jednání výboru pro ochranu národnostních menšin v městě Brně, který byl iniciován Magistrátem města Brna a krajem. Padaly tam rozumné návrhy.

Podpořil bych to, co řekl pan poslanec Pleva o otvírání otázky, kterou uvedl pan poslanec Koudelka. Požádal bych v tomto směru o rozum.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Pejřilovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Svobodová.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Vážené kolegyně, kolegové, byla jsem určena jako zpravodajka k tomuto zákonu mediální komisí, komisí pro sdělovací prostředky. Usnesení, které vzešlo z této komise, je přiloženo k tisku. Chtěla bych to říci pro stenozáznam. Nevím, zda je třeba, abych toto usnesení četla. Pan místopředseda, předkladatel, říká, že to není třeba. Chtěl jsem jen upozornit na to, že usnesení mediální komise máte všichni k dispozici.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Svobodové. Táži se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Táži se na závěrečná slova navrhovatele a zpravodaje. Pan místopředseda Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, nechci zdržovat. Chci říci, tak jak jsem již řekl v obecné rozpravě, s pozměňovacími návrhy výborů petičního, pro evropskou integraci, pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a komise pro sdělovací prostředky, které doporučují schválit návrh zákona, souhlasím.

Pouze u pozměňovacího návrhu prvého, tj. návrhu pana poslance Koudelky o národnosti moravské a slezské, vyjádřím své stanovisko ve třetím čtení. Mohu však předem říci, že bude negativní.

Pokud se týká návrhu pana poslance Exnera na zamítnutí návrhu zákona, mohu říci, že již jednou sněmovna takový návrh zamítla, a pevně věřím, že i dnes setrvá na svém stanovisku.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Pan zpravodaj Křeček.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedo, padl pouze návrh na zamítnutí, o kterém je třeba hlasovat.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jestli dovolíte, přilákám poslance. Čekal jsem, že budete pronášet dlouhý projev, tak jsem je začal lákat pomaleji. Odhlašuji vás na požadavek předsedy klubu sociální demokracie. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

Přicházejícím poslancům a poslankyním bych chtěl říci, že budeme hlasovat o návrhu pana poslance Exnera na zamítnutí vládního návrhu zákona o právech příslušníků národnostních menšin. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Exnera, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu pana poslance Exnera?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 148 poslanců 54 hlasovalo pro, 85 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP