(11.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana zpravodaje pro prvé čtení Tomáše Kladívka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit zpravodajskou zprávu k tisku 921, kterým nám je předkládán vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

V roce 1999 byl oběma komorami Parlamentu přijat zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. Tento zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000. Nyní nám vláda České republiky předkládá novelu zákona o azylu, která reaguje na problémy a zkušenosti vzniklé s aplikací zákona v průběhu prvního roku jeho platnosti. Předkládaná novela zákona je poměrně rozsáhlá a upravuje dosavadní zákon ve 139 bodech včetně změn zákona o zaměstnanosti a zákona o evidenci obyvatel.

Navrhovaná novela sleduje tyto cíle. Tím hlavním je soulad naší právní úpravy s úpravami ve státech EU a zrychlení azylového řízení v případech, kdy je zřejmé, že údaje uvedené žadatelem o azyl nejsou irelevantní, a to z hlediska úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Dalším cílem této novely je zpřesnění práv a zároveň povinností osob, které o azyl žádají.

Při zpracování této novely vláda vycházela jednak z připomínek z praxe Policie České republiky a z jednání se zástupci EU.

Navrhovaná novela se zaměřuje na tyto změny. Stanovuje lhůtu pro vydání rozhodnutí v případě zjevně nedůvodné žádosti v souladu s právem EU, rozšiřuje okruh žádostí, které jsou posuzovány jako zjevně nedůvodné. To je hlavní cíl novely. Mimo jiné přináší i tyto změny. Zpřesňuje pobytový režim žadatelů o azyl v azylových zařízeních a stanoví podmínky pro prohlášení místa pobytu žadatele mimo azylová zařízení. Tím pádem se nebude moci stát, že nám žadatelé o azyl opouštějí azylová zařízení a potulují se různě po republice. Dále vytváří předpoklady pro realizaci řízení o udělení azylu v případě cizinců ve výkonu vazby, resp. trestu odnětí svobody nebo zajištění za účelem správního vyhoštění a řízení na letištích.

Novela dále rozšiřuje okruh míst, kde mohou cizinci učinit prohlášení o azylu, provádí evropskou dohodu o přechodu odpovědnosti za uprchlíky z roku 1980. Vymezuje právní postavení dítěte narozeného žadateli o azyl nebo azylantovi. V souladu s rezolucí o minimálních zárukách azylového řízení se zakládá nezávislý přezkum nepravomocného správního rozhodnutí ve věci azylu. Vytvářejí se současně předpoklady pro realizaci soudního řízení při zachování institutu rozkladu a možnosti správního rozhodnutí. Oproti občanskému soudnímu řádu se zkracují lhůty pro podání opravného prostředku. Zkracuje se i délka lhůty pro podání opravného prostředku v případě nesprávného či chybějícího poučení. Toto, ale i další řešení jsou v souladu s trendem zefektivnit a zrychlit azylovou proceduru při respektování všech procesních práv.

V závěru bych chtěl říci, že návrh novely zákona je v souladu s kroky zemí EU v posledním období, kdy je zřejmá linie maximálního časového zkrácení azylového procesu a zpřísnění podmínek, za kterých je možno žádat o udělení azylu. Z těchto důvodů navrhuji sněmovně, aby novelu tohoto zákona propustila do druhého čtení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Obecnou rozpravu končím a budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu a bezpečnost. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Ne-li, přistoupíme k hlasování. Já vás pro jistotu odhlásím. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání návrhu k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 118 poslanců 115 hlasovalo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Byl přikázán k projednání výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodajovi.

 

Přecházíme k bodu

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 924/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Bohumil Fišer. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych v krátkosti uvedl předkládaný vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Důvodem pro předložení předmětného návrhu zákona je především povinnost České republiky promítnout do národní legislativy rozhodnutí Rady EU 1999 615/JHA ze dne 13. září 1999, kterým se látka 4 MTA definuje jako psychotropní látka, na kterou se vztahují kontrolní opatření včetně trestního postihu při jejím zneužití.

Mimo tuto zásadní změnu byly do předkládaného návrhu zákona dále promítnuty dílčí změny vyvolané praktickými poznatky z aplikace stávajícího zákona v praxi, jako je např. umožnění subjektům, které při své činnosti zacházejí s nepatrným množstvím návykových látek, zacházet s těmito látkami bez povolení k zacházení. Toto opatření se týká soudně toxikologických laboratoří, hygienických laboratoří, specializovaných diagnostických a vědeckovýzkumných pracovišť vysokých škol a obdobných pracovišť Akademie věd České republiky.

Dále jsou návrhem upřesňována ustanovení zákona, která ne vždy byla odbornou veřejností vykládána v souladu se závěrem zpracovatele, jako je např. nově jednoznačně stanovený termín, dokdy je osoba, které končí platnost povolení k zacházení a má v úmyslu nadále s návykovými látkami zacházet, povinna podat novou žádost o povolení k zacházení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o novelizaci zákona vyvolanou zejména potřebou v co možná nejkratší lhůtě promítnout do české právní úpravy rozhodnutí Rady EU, byl předkládaný návrh zákona zpracován mimo legislativní plán vlády České republiky s tím, že by měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2002. Z uvedeného důvodu se na vás obracím, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, se žádostí o podporu předkládaného vládního návrhu zákona při jeho dalším projednávání.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím paní poslankyni Talmanovou jako zpravodajku pro prvé čtení, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, předložených 25 změn zákona o návykových látkách lze rozdělit do následujících tří skupin. V první jsou změny a úpravy vyvolané praxí, praktickou aplikací tohoto zákona, a mají většinou technický zpřesňující charakter.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP