(16.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kostrhunovi. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku do obecné rozpravy nemám. V tuto chvíli sleduji paní poslankyni Svobodovou, paní poslankyně má slovo.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo. Jak už zde mnohokrát zaznělo i v prvním čtení v rozpravě k vládnímu návrhu zákona o knihovnách, hlavní funkcí knihoven je poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Vládní návrh zákona o knihovnách stanoví tyto služby, jejichž realizace je podmínkou pro zápis knihovny do evidence. Právě v rozpravě k prvnímu čtení tohoto zákona několikrát také zaznělo, že je nutné, aby se maximální počet knihoven stal provozovatelem veřejných knihovnických a informačních služeb. Na základě vládního návrhu zákona by však řada knihoven nemohla splnit dané podmínky, nebyly by zařazeny do evidence, a neměly by tedy ani možnost získat státní dotaci. To by znamenalo, že poté, co od roku 1989 v důsledku rozpadu sítě knihoven zaniklo téměř 700 knihoven, by mohlo dojít k zániku dalších, především malých místních knihoven. Jak už zde bylo řečeno, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ve spolupráci se sdružením knihovníků a informačních pracovníků a ve spolupráci s vládou i s panem ministrem přijal řadu pozměňovacích návrhů, které budou předneseny v podrobné rozpravě a které v podstatě budou tyto problémy, včetně zmíněného problému, řešit.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych se ale zmínila o jedné z podmínek zápisu knihovny do evidence na Ministerstvu kultury. Jde o umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, tedy k internetu. Mnohé, především obecní knihovny by tuto povinnost především z finančních důvodů ke dni účinnosti zákona, tzn. k 1. 1. 2002, mohly těžko splnit. V současné době je realizován v rámci státní informační politiky grantový program VIS, tedy veřejné informační služby knihoven na zavedení a provoz internetu. Řada knihoven s pomocí těchto grantových finančních prostředků již internet zavedla, řada dalších se do něj pro letošní rok přihlásila. Ovšem knihoven je přes 6 tisíc. Je zde ještě mnoho těch, které tento úkol čeká.

Řada ředitelů okresních nebo městských knihoven, které vykonávají regionální funkce vůči malým místním knihovnám, a mimochodem, kteří se velmi zajímají o osud tohoto zákona a sledují ho, vyslovuje obavy, že pro mnoho malých knihoven může být zavedení internetu i do roku 2004, jak právě navrhuje výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, také problémem, a to především vzhledem k finančním problémům obcí, i vzhledem k nezbytným prioritám, jako je např. plynofikace, kanalizace atd., je samozřejmě nezbytné, aby byly vůči občanům splněny.

Význam zavádění internetu do knihoven je nezpochybnitelný. Jsem přesvědčena, že ve většině knihoven zajistí obce tyto služby pro své občany, že se budou snažit, že je k tomu povede i rychlý rozvoj informačních technologií. Přesto řada malých knihoven však již z výše uvedených důvodů nebude moci do roku 2004 tuto povinnost splnit a může dojít opravdu k jejich zániku. Přitom právě tyto místní knihovny jsou často jediným kulturním stánkem obce a zejména pro starší občany, pro důchodce, jsou jediným zdrojem informací, samozřejmě vedle televize. A také jsou jediným zdrojem společenského kontaktu. Dobrovolní knihovníci za symbolickou odměnu v nich jednou nebo dvakrát v týdnu vykonávají velmi záslužnou činnost. Neměli bychom tedy dopustit, aby došlo k jejich zániku jen proto, že nebudou mít v daném termínu internet. Proto si dovolím v podrobné rozpravě předložit pozměňovací návrh, který se bude týkat tohoto problému.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil jako první pan poslanec Talíř. Pan poslanec Talíř má slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Děkuji paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě předložil jeden drobný pozměňovací návrh, který se týká krajských knihoven a který nejprve krátce odůvodním.

Krajská knihovna většinou, nebo některé krajské knihovny, v místě svého působení zároveň plní funkci základní knihovny. Přestože tato krajská knihovna je zřizována z tohoto zákona krajským úřadem, plní funkci základní knihovny, má své pobočky po celém, většinou velkém městě a je tím prvním kontaktním místem pro občany. Z dikce zákona, tak jak je předložen předkladatelem, ale nevyplývá žádná povinnost tohoto města, resp. této obce, podílet se finančně na plnění této funkce základní knihovny. A tam také směřuje můj pozměňovací návrh. Navrhuji tedy nové znění § 11 odst. 4.

§ 11 odst. 4 zní: "Plní-li krajská knihovna v místě svého sídla i funkci základní knihovny, podílí se na zajištění této funkce obec." Jsem přesvědčen, že je to dokonce i v souladu se zákonem o obcích, který v samostatné působnosti ukládá obcím vytvářet podmínky pro rozvoj informací, výchovy, vzdělání a celkového kulturního rozvoje. Takže to není v konfliktu se zákonem o obcích. Je to jen upřesnění, které zabrání diskusím o tom, jestli krajská knihovna zřizovaná krajem, plnící funkci základní knihovny, má dostávat příspěvek od příslušného města.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Dále má slovo paní poslankyně Svobodová, připraví se pan poslanec Pleva.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. Paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, já jsem v podstatě svůj návrh už odůvodnila v obecné rozpravě a dovolila bych si předložit pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. A sice: v § 24 odst. 2 tohoto pozměňovacího návrhu se číslovka "2004" nahrazuje číslovkou "2006". Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovoluji si předložit jeden pozměňovací návrh, který zní: v § 4 se odst. 4 zrušuje.

Teď krátké zdůvodnění tohoto pozměňovacího návrhu. My jsme do systému veřejných knihoven zahrnuli samozřejmě všechny existující knihovny, které zřizuje stát, zřizují je kraje nebo obce, a zároveň umožňujeme, aby veřejné knihovny zřizovaly i jiné právnické a fyzické osoby, tudíž kdokoli. Nicméně právě této fyzické nebo právnické osobě § 4 odst. 4 v podstatě tuto činnost znemožňujeme. Veřejné knihovny, které jsou zřizovány veřejnými institucemi, ať je to státem, kraji nebo obcemi, dostávají samozřejmě od těchto institucí na svůj provoz dotace. Veřejné knihovny, které by byly zřízeny jinými osobami, tyto dotace na provoz dostávat nebudou. Mohou dostávat jenom dotace na určité projekty, které jsou v tomto zákoně vyjmenovány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP