(16.20 hodin)

(pokračuje Pleva)

Teoreticky by tudíž, pokud zrušíme odst. 4 v § 4, mohly svou činnost, kterou musí poskytovat zadarmo podle tohoto zákona, a to je v pořádku, jako je to základní půjčování knih a zpřístupňování knihovních dokumentů, dotovat jinými službami, např. placeným přístupem na internet, reprografickými službami atd.

Právě § 4 hovoří o tom, že sice mohou za to vybírat peníze, ale jenom na úhradu skutečných nákladů. Pak by samozřejmě byly dlouhé spory o tom, co jsou to skutečné náklady, zda se do těchto nákladů počítají i výhledové investice atd. Já bych se těmto možným sporům pokusil vyhnout právě tím, že tento odstavec navrhuji vypustit.

K čemu to povede? Nepovede to k žádnému masivnímu podnikání v oblasti knihovnictví. Snad nikdo není tak naivní, aby si myslel, že se teď všichni podnikatelé vrhnou na zřizování veřejných knihoven. Toto není oblast, kde by se daly vydělat velké peníze. Spíše jde o to, že pokud toto ustanovení vypustíme, umožníme, aby někde, v některé malé obci, kde není knihovna a kde obec nemá peníze na to, aby ji sama zřídila, mohla teoreticky být nějaká instituce nebo nějaká právnická osoba nebo fyzická osoba, která tuto knihovnu zřídí a bude ji provozovat.

Proto si myslím, že tento můj pozměňovací návrh spíše pomůže k tomu, aby se rozšířila aspoň teoreticky - uvidíme, jestli to bude i v praxi - síť veřejných knihoven. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Plevovi. Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Kostrhun.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Děkuji vám. Paní předsedající, dovolte mi, abych splnil svoji formální povinnost. Předkládám pozměňovací návrhy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tak, jak jsou obsaženy v parlamentním tisku 782/1. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi předložit jeden pozměňovací návrh.

V § 2 v bodě e) se na konci za čárku doplňují slova: "popřípadě jiný knihovní fond mající zvláštní historickou a kulturní hodnotu, a pokud byl takto vymezen ve statutu knihovny nebo v jiném právním předpise".

Krátké zdůvodnění. Vymezení letopočtem je příliš statické a omezující obsahovou podstatu historických faktů a jejich význam pro společnost. Historický fond, pokud není určen rokem vydání, by měl být pro svoji historickou a kulturní hodnotu vymezen nějakým úředním aktem, např. zřizovací listinou, knihovním řádem, zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy apod.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu - a prosím pana zpravodaje, aby mě kontroloval - že nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se musím omluvit. Učinila jsem při řízení schůze technickou chybu, protože druhé čtení knihovního zákona sice mělo být zařazeno kdykoliv po třetí hodině, až přijde na pořad schůze, ale já jsem bohužel od sebe oddělila dva zákony, které měly být projednávány společně, neboť jsem si toho nevšimla. Budeme tedy nyní projednávat ještě bod pořadové číslo 36, kterým je

 

36.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění
/sněmovní tisk 777/ - prvé čtení

 

Já prosím, aby byl upozorněn místopředseda vlády Vladimír Špidla a paní poslankyně Müllerová, která je zpravodajkou k tomuto zákonu, aby se dostavili do jednacího sálu, protože ještě musíme projednat tento bod.

Budeme se tedy zabývat vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění, sněmovní tisk 777, prvé čtení.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený vládní návrh zákona představuje tzv. doprovodný zákon k návrhu zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění a obsahuje potřebné navazující změny v jednotlivých zákonech.

Nejrozsáhlejší změny se navrhují v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Sociální pojišťovna bude zajišťovat výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, který zůstává příjmem státního rozpočtu, se bude průběžně převádět do státního rozpočtu. Sociální pojištění příslušníků ozbrojených sil budou nadále provádět státní orgány.

V souvislosti se zřízením Sociální pojišťovny dochází k reorganizaci posudkové služby sociálního zabezpečení, a to tak, že bude rozdělena na nezávislé systémy. Posudková služba Sociální pojišťovny bude posuzovat zdravotní stav pro účely sociálního pojištění. Na posudkovou službu okresních a krajských úřadů přechází posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory, sociální péče a civilní služby. Na posudkovou službu úřadu práce přechází posuzování změněné pracovní schopnosti. Každá soustava, která je specifická, bude mít svou vlastní službu, což umožní jednak pružnější řízení a jednak umožní vytvořit potřebné organizační a odborné vazby v rámci soustav.

Navazující dílčí úpravy se provádějí též v právních předpisech obsahujících hmotně právní úpravu nemocenského pojištění a důchodového pojištění a v dalších zákonech. Jde ovšem většinou o změny legislativně technické.

Vzhledem ke specifickému postavení a charakteru pojišťovny se navrhuje osvobodit její příjmy od daně z příjmu, dále se navrhuje, aby pojišťovna byla osvobozena obdobně jako nositelé veřejných prostředků od daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí a daně z nemovitostí.

Navrhuje se novelizovat též občanský soudní řád, a to tak, že se ruší dosavadní omezení přezkumné činnosti soudů ve vztahu k dávkám nemocenského pojištění. Podle návrhu budou soudy přezkoumávat rozhodnutí ve věcech nemocenského pojištění stejně, jako dnes přezkoumávají rozhodnutí ve věcech důchodového pojištění.

V novele zákona o konkursu a o vyrovnání se vzhledem ke specifickému postavení pojišťovny vylučuje Sociální pojišťovna z režimu tohoto zákona.

V závěrečných ustanoveních se zrušují překonané právní předpisy. Účinnost zákona se navrhuje shodně jako u zákona o Sociální pojišťovně a o provádění sociálního pojištění.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji Vladimíru Špidlovi a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Ludmila Müllerová.

 

Poslankyně Ludmila Müllerová: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, v tomto vládním návrhu zákona, tisku 777, je předkládán rozsáhlý zákon zákonů s novelami 63 zákonů, které bezprostředně souvisejí s přijetím zákona o Sociální pojišťovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP