(16.30 hodin)

(pokračuje Müllerová)

Změny vyplývají především ze skutečnosti, že by mělo dojít ke zřízení Sociální pojišťovny jako veřejnoprávního subjektu namísto stávající státní České správy sociálního zabezpečení.

V této souvislosti je třeba upravit již zmíněný v diskusi o sociálním pojištění především zákon č. 589 z roku 1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Legislativně technické úpravy tohoto zákona se budou dotýkat i zákonů dalších, a to zákonů o nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Již výše zmíněná změna, charakter a postavení Sociální pojišťovny povedou i k úpravě některých daňových zákonů.

Jak již bylo panem ministrem řečeno, předpokládá se, že by od daně z příjmů měly být osvobozeny veškeré příjmy pojišťovny.

V souvislosti s novou koncepcí posudkové služby dochází v tomto návrhu zákona i ke změně kompetencí při posuzování zdravotního stavu. Pro účely sociálního pojištění bude fungovat posudková služba v rámci Sociální pojišťovny a na posudkovou službu okresních a krajských úřadů pak přechází posuzování zdravotního stavu pro účely státní sociální podpory a sociální péče a civilní služby. Dále na posudkovou službu v rámci úřadu práce přechází posuzování změněné pracovní schopnosti.

V rámci závěrečných ustanovení je rovněž v tomto návrhu zákona zákonů řešen i převod přebytku zvláštního účtu důchodového pojištění z roku 1996 ve výši cca 4,3 mld. Kč.

Účinnost zákona - opět o tom pan ministr hovořil - od 1. 1. 2002 s tím, že je tam změna, která se týká převedení prostředků ze zvláštního účtu důchodového pojištění, které by mělo nabýt účinnosti od 1. 10. letošního roku.

To je všechno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se do ní pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dávám návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Máme zde sice bez zdůvodnění, ale návrh na zamítnutí. Hlásí se dále někdo do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Ptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Paní zpravodajka také ne.

 

O návrhu na zamítnutí předloženého návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 60. Na žádost z pléna vás odhlašuji. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 60 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 60 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 126 vyslovilo 48 a 58 bylo proti.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Prosím, paní poslankyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Paní předsedající, za situace, kdy předcházející související tisk byl přikázán také rozpočtovému výboru, navrhuji, aby i tento tisk byl rozpočtovému výboru přikázán.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Jiné návrhy nejsou.

 

V hlasování pořadové číslo 61, které zahajuji, se ptám, kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 61 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 135 vyslovilo 113 a 11 bylo proti.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 62 a ptám se, kdo je pro přikázání výboru rozpočtovému. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 62 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 136 vyslovilo 95 a 14 bylo proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a výboru rozpočtovému.

 

Dalším bodem je

 

40.
Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001
a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům
státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům,
členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv
/sněmovní tisk 926/ prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. (Místopředsedkyně Buzková: Prosím o klid.) Otázku poskytování dalších platů představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům by měla systémově vyřešit komplexní novela zákona 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a nový zákon o platech a dalších náležitostech soudců a státních zástupců. Oba návrhy byly již zpracovány a v nejbližší době je projedná vláda. Protože však účinnost těchto zákonů se předpokládá nejdříve od 1. ledna, pokládá vláda za správné, aby již v letošním roce, stejně jako v minulých, zvláštní zákon reagoval na nezbytná úsporná opatření ve výdajích veřejných rozpočtů vynakládaných na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy tak, že i představitelům státní moci a některým dalším osobám, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu, omezí výši dalších platů.

Vláda proto předkládá Poslanecké sněmovně návrh zákona, podle kterého by uvedeným osobám nebyl v druhém pololetí roku 2001 poskytnut další plat. Pro případ, že do vzniku nároku na další plat v prvním pololetí roku 2002 nebude ještě v účinnosti nová úprava platů a dalších náležitostí představitelů státní moci a některých dalších státních orgánů, soudců a státních zástupců, obsahuje vládní návrh zákona i úpravu výše dalších platů v roce 2002. Protože však v prvním pololetí roku 2002 skončí volební období Poslanecké sněmovny, navrhuje se, aby byl další plat v prvním i ve druhém pololetí roku 2002 všem ústavním činitelům poskytnut v poloviční výši.

Závěrem chci zdůraznit, že vláda nepředkládá tento návrh zákona jako gesto, ale jako věcně odůvodněné řešení navazující na úsporná opatření ve výdajích veřejných rozpočtů promítnutá do výše platů v celé nevýrobní sféře. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu místopředsedovi Špidlovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zdůvodnění návrhu tohoto zákona jste slyšeli od předkladatele. O tom, že jsme součástí veřejné správy tohoto státu, se snad nemusíme přesvědčovat, stejně tak o přiměřenosti určité sounáležitosti v odměňování v této oblasti .

Návrh zákona předpokládá úsporu přibližně 200 milionů korun mzdových prostředků, což potažmo se všemi dalšími náležitostmi činí přibližně čtvrt miliardy korun ze státního rozpočtu.

Připouštím, že diskutabilní by mohlo být zasahování tohoto zákona do roku 2002.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP