(16.50 hodin)

(pokračuje Sobotka)

Dá se očekávat v souvislosti s projednáváním této novely zákona o bankách i jejich iniciativa v tom smyslu, aby byly vyplaceny náhrady do výše 4 mil. Kč, tak jak se stalo z rozhodnutí centrální banky v některých předchozích případech.

V každém případě se rovněž připojuji k návrhu předkladatele postoupit tuto novelu do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, rovněž já jsem přesvědčen, že je potřeba novelizovat zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a to zejména z pohledu zvýšení nebo zajištění větší ochrany vkladatelů, tak jak o tom hovořil i předkladatel návrhu zákona pan poslanec Tlustý.

Chtěl bych se právě v souvislosti s ochranou vkladatelů opřít o zkušenosti z 90. let, a zejména negativní zkušenosti těch 90. let, kdy zkrachovala celá řada malých a středních bank. Vkladatelé tak přišli o své vklady, o své dlouhodobé úspory a samozřejmě podnikatelé přišli o svůj kapitál. Česká republika v tomto období dala světu nový ekonomický termín, tzv. tunelování bank, později rozšířený ještě na některé subjekty podnikatelského charakteru, sociálního charakteru a další.

Chci připomenout, že právě v 90. letech byla řada klientů zkrachovalých bank, zejména malých a středních, odškodněna nadstandardním způsobem až do výše 4 mil. Kč. Pokud hovořím o nadstandardním odškodnění, mám na mysli, že to bylo nad rámec platného zákona o bankách, tzn. tato úroveň je v současném zákoně č. 21 definována 90 % vkladu a maximálně 400 000 Kč. I zpravodaj říkal, že prostředky byly použity z fondu České národní banky a zajišťovacího fondu, ale i ze státních prostředků.

Jsem přesvědčen, že právě v souvislosti s projednáváním této materie můžeme použit metodu nadstandardního odškodnění klientů i u tří zbývajících zkrachovalých bank, tzn. Moravia banky, Pragobanky a Universal banky. Jsem přesvědčen o tom, že tím srovnáme podmínky všem klientům zkrachovalých bank. Jsem přesvědčen o tom, že právě klienti výše zmíněných tří malých bank - Moravia banky, Pragobanky a Universal banky - byli poškozeni na rozdíl od jiných klientů minimálně dvakrát. První škoda jim vznikla tím, že banka, do které vložili své finanční prostředky, zkrachovala a přišli o část svých finančních prostředků. Jsem si vědom, že v této chvíli takovouto škodu utrpěli i klienti ostatních bank, že se to týká všech klientů zkrachovalých bank. Tím druhým poškozením je, že na rozdíl od klientů jiných bank byli klienti těchto tří malých bank odškodněni pouze do výše 400 000, tzn. nebylo využito institutu nadstandardního odškodnění.

Vážené kolegyně a kolegové, jsem přesvědčen, že při dalším projednávání tohoto návrhu zákona zejména v rozpočtovém výboru najdeme konsensus, jakým způsobem bychom mohli odškodnit klienty těchto tří zkrachovalých bank. V případě, že by k takovému konsensu nedošlo, jsem připraven ve druhém čtení předložit vlastní pozměňovací návrhy, které by umožnily Poslanecké sněmovně rozhodnout o tom, zda institut nadstandardního odškodnění klientů Moravia banky, Universal banky a Pragobanky bude uplatněn i v jejich případě.

Považuji za potřebné rovněž podtrhnout tu skutečnost - a jsem o tom přesvědčen - že bychom právě po nadstandardním odškodnění klientů těchto tří zkrachovalých bank měli udělat již tlustou čáru za odškodňováním klientů takovýmto nadstandardním způsobem, že bankovní soustava je v podstatě stabilizovaná, a nepředpokládám, že by v nejbližším období došlo k nějakému výkyvu. Proto jsem přesvědčen, že teď nastalo období, kdy bychom měli ukončit praxi 90. let minulého století a v případě dalších problémů a případných jednotlivých nedostatků v bankách bychom měli již klienty odškodňovat právě jen v souladu se zákonem o bankách či se zákonem č. 21.

Chtěl bych vás, vážené kolegyně a kolegové, právě o takovýto přístup požádat. Rovněž i já podporuji, aby návrh pana poslance Tlustého postoupil do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se někdo dále do obecné rozpravy? Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Všechny vás odhlásím a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli mohu zahájit hlasování pořadové číslo 64, ve kterém se ptám, kdo je pro přikázání tohoto návrhu rozpočtovému výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 64 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 100 vyslovilo 91 a 2 byli proti.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je

 

43.
Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 847/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 847/1. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, to byl návrh, který souběžně byl předložen s návrhem pana kolegy Havlíčka a který řešil podobnou tematiku. Byl ponechán v projednávání jen jako rezerva vzhledem k projednávání v Senátu. Právě dnes Senát předlohu pana kolegy Havlíčka a dalších poslanců schválil, a proto mi dovolte navrhnout, aby předlohu, kterou teď projednáváme, mi bylo umožněno stáhnout z projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane navrhovateli, vzhledem k tomu, že jsme v prvém čtení, jste oprávněn svůj návrh stáhnout. Konstatuji, že návrh byl stažen.

 

Dalším bodem je

 

44.
Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 863/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako tisk 863/1. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedla paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, návrh, který vám s kolegou Kováčikem předkládáme, směřuje k novelizaci zákona č. 72/1994, tedy zákona, který známe jako zákon o vlastnictví bytů. Řeší jednu velmi jednoduchou věc - zjednodušení převodu bytů mezi jednotlivými subjekty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP