(17.40 hodin)

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já budu velmi stručný, protože ta senátní novela je také velmi stručná. Asi není ve sněmovně sporu o tom, že princip, na kterém je postaven zákon o poskytování náhradních škod, které působí zvláště chránění živočichové, je jedině správný, a pokud stát chce určité druhy chránit, že také odpovídá za škody, které způsobí. Připadá mi pouze poněkud nešťastný způsob, jakým Senát přistoupil k této novele. Žil jsem v představě, možná špatné, že Senát jako horní komora Parlamentu posuzuje zákony přece jen trochu z nadhledu a vyjadřuje se především k zásadním problémům. Přijímat novelu na základě jednoho konkrétního případu je poněkud nešťastné. Je škoda, že jsme nenechali zákon platit aspoň rok, abychom mohli odstranit více nedostatků, které v něm nepochybně jsou, ať jsou to škody způsobené bobrem, o kterých se zmínil kolega Drda, nebo určitá modifikace škod, které působí kormorán. Po několika měsících platnosti zákona je to obtížné, ale protože se zaslouží ocenit práci senátorů, když předložili aspoň nějaký návrh do sněmovny, doporučuji také propustit ho do druhého čtení.

Možná při té příležitosti můžeme otevřít i další problémy. Jenom na adresu kolegy Mandíka, který žije především kormoránem velkým, bych chtěl poznamenat, že je chybou ministra životního prostředí, který slíbil metodický pokyn, že ho nevydal. Nicméně když kormorán velký bude vyňat ze seznamu chráněných živočichů, škody jím působené nebudou již nadále hrazeny, a protože jeho odstřel není tak jednoduchý, může se stát, že dobře míněná snaha rybářům pomoci jim spíše uškodí. Ale to je spíše na další diskusi.

Takže závěrem chápu zkušenosti kolegů senátorů z Beskyd, ale přál bych si spíš, aby sem dávali novely zákonů až na základě bohatších zkušeností s jednotlivými normami.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Táži se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pokud tomu tak není - nevím, zda pan poslanec Ambrozek myslel, když kormorán velký nebude chráněn, zda se stane kormoránem velkým lovným. Je to tak? Takže děkuji za upřesnění. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, rozpravu končím. Žádám o případná slova navrhovatele, závěrečné slovo navrhovatele. Pan zpravodaj nehodlá vystoupit. Pan senátor Škrabiš.

 

Senátor Emil Škrabiš: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat za tu diskusi či za tu rozpravu, která k této novele byla vedena. Co se týče kormorána velkého, já tady ještě musím připomenout - kormorán byl také řešen v Senátu. Pan ministr osobně přislíbil, že bude tato problematika řešena příkazem nebo nějakým předpisem, který vydá Ministerstvo životního prostředí, maximálně že bude řešen při připravované novele zákona o ochraně přírody, která je snad už připravována. Jinak musím panu dr. Ambrozkovi odpovědět, že ta norma platí už víc jak rok.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane senátore. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože v průběhu rozpravy nezazněly žádné návrhy na vrácení, případně zamítnutí předloženého návrhu.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V průběhu rozpravy zazněl návrh na přikázání výboru zemědělskému. Táži se, jsou ještě jiné návrhy. Pokud tomu tak není, budeme hlasovat.

Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí?

Pan poslanec Škromach a předseda klubu žádá o odhlášení. I já to vítám, neboť se musím zvednout pro vlastní kartu. Žádám vás, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami, a budeme hlasovat.

 

Opakuji - kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 100 poslanců pro 95, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhému hlasování podrobíme návrh - kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 101 pro 73, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh propustili do druhého čtení a přikázali jsme jej výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a zemědělskému výboru. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu senátorovi Škrabišovi i zpravodaji Snítilému a končím projednávání bodu 45.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dalším bodem je

 

46.
Návrh poslanců Václava Exnera a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb.,
o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 890/ -prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 890 a stanovisko vlády k němu jako tisk 890/1. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Václav Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, pane místopředsedo vlády, dámy a pánové. Skupina poslanců předkládá, domníváme se, jednoduchou změnu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, která spočívá v tom, aby otázky týkající se různých interpelací byly nově upraveny a zpřesněny.

Za prvé se navrhuje, aby bylo do zákona včleněno to, co je součástí již dříve přijatého usnesení sněmovnou, a to postup losování přihlášek na začátku schůze Poslanecké sněmovny. Zároveň se odstraňuje nedostatek v zákoně, když se tam mluví o pořadí přihlášených, zatímco jde o pořadí přihlášek. Dále se navrhuje, aby byl tak, jak je omezen čas pro vystupující interpelující poslance, omezen také čas pro odpovědi členů vlády, kteří jsou interpelováni.

Další změnou je návrh, aby v případě, že se člen vlády nevejde do odpovědi v rámci stanovených limitů, nebo jako dosud není-li přítomen nebo prohlásí-li, že na ústní interpelaci není možné odpovědět bezprostředně, byla možná odpověď písemná se stanovenou lhůtou. A nově se k této věci navrhuje, aby taková písemná odpověď byla potom projednána ve stejném režimu jako odpověď na písemné interpelace.

K návrhu se vláda vyjádřila záporně a já se domnívám, že je správné, abych už v úvodním vystoupení reagoval na stanovisko vlády. Za prvé vláda konstatuje, že členové vlády mají právo reagovat u složitějších, závažnějších a naléhavějších případů i déle, a kdyby jim to bylo znemožněno, šlo by o to, že by byla znemožněna kvalifikovaná a obsahově dostatečně zajištěná odpověď na vznesenou interpelaci.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP