(17.50 hodin)

(pokračuje Exner)

Musím konstatovat, že nový návrh námi předložený naopak umožňuje členovi vlády, aby zvolil písemnou formu, která následně potom zajistí lepší a podrobnější projednání.

Za druhé - vláda upozorňuje na to, že členové vlády mají podle ústavy a její interpretace v zákoně právo vystoupit v parlamentu, kdykoli o to požádají. Ústava jim neomezuje dobu odpovědi na interpelaci. Na druhou stranu také ústava nestanoví, že taková doba, ale i jiná doba vystupování nemůže být zákonem omezena. Nemohu tedy souhlasit s tím, že by navrhovaná úprava nebyla zcela v souladu s Ústavou České republiky. V důvodové zprávě se vyjadřujeme také k možnosti toho, že člen vlády podle současného znění jednacího řádu, které nechceme změnit, může vystoupit kdykoli. Mohl by tedy teoreticky vystoupit i poté, co mu vyprší lhůta na tuto interpelaci tak, jak je nově navrženo. Musím ale říci, že právo vystoupit v době interpelací za dobu mé praxe v České národní radě a Parlamentu České republiky nebylo dosud žádným členem vlády zneužito v době, kdy by usiloval o toto právo v průběhu interpelací a vystupování v jiných případech. Domnívám se, že se lze spolehnout na to, že člen vlády toto své právo nezneužije ani v budoucnosti, ale pokud by byla naléhavá potřeba, aby vystoupil, pak nepochybně má toto právo přednost před tím, že je omezena jeho doba na interpelaci.

Protože jde o úpravu jednoduchou a protože se zároveň domnívám, že v souvislosti s touto úpravou není čas na podrobnou debatu o změnách v zákoně o jednacím řádu, k přípravě těchto změn jsme vytvořili, resp. organizační výbor vytvořil pracovní skupinu, která na takové změně snad pracuje. Domnívám se, že je možné, aby jednoduchá změna byla přijata ve zkráceném jednání za základě ustanovení § 90 odst. 2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Pavel Němec. (Pan poslanec není přítomen v jednací síni.) Prosím pana poslance Pavla Němce, aby se dostavil do sněmovny a přednesl zpravodajskou zprávu.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych přednesl velmi stručnou zpravodajskou zprávu k návrhu zákona, kterým se mění zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Krátkou ze tří důvodů.

Za prvé se přiznám a omlouvám se za to, že jsem nebyl přítomen vystoupení pana kolegy Exnera jakožto předkladatele, takže nemohu přesně reagovat na jeho vystoupení. To je tím prvním důvodem a ještě jednou se Poslanecké sněmovně omlouvám, protože mi uniklo, že tento bod je v tuto chvíli projednáván.

Ten druhý důvod je ten, že se domnívám, že pan kolega Exner návrh zákona dostatečně odůvodnil. Domnívám se tak proto, že tento návrh zákona je velmi krátký a jedná se pouze o zpřesnění úpravy interpelací v zákonu o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Myslím si, že na to, jak je tento návrh zákona stručný, obsahuje relativně podrobnou důvodovou zprávu.

Vážená paní místopředsedkyně, domnívám se tedy, že nic nebrání otevření rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zuna.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, záměr předkladatelů je velice chvályhodný, protože tento záměr směřuje k tomu, aby se jednak urychlily interpelace, a za druhé prakticky zrovnoprávňuje interpelující poslance s interpelovanými členy vlády. Leč když jsem si prostudoval stanovisko vlády, které je zamítavé, tak i když tento návrh se mi velice líbí, tak jsem zjistil, že je prakticky těžko proveditelný. Proto navrhuji jeho zamítnutí. (Smích v sále.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5, zda v jednání budeme pokračovat tak, aby s návrhem zákona byl vysloven souhlas již v prvém čtení. Já vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. V tuto chvíli již je možné hlasovat.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 890 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení."

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 69, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 69 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 119 vyslovilo 25 a 88 bylo proti.

 

Bude tedy pokračovat standardní první čtení tohoto návrhu. Obecná rozprava byla ukončena, pan poslanec Zuna navrhl v rozpravě zamítnutí tohoto návrhu. Já se ptám pana navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, myslím si, že pan kolega Zuna ve svém stanovisku jasně vyjádřil nejen chvályhodný záměr, ale ujišťuji vás, že návrh zákona je docela dobře realizovatelný, což by praxe potvrdila. S návrhem na zamítnutí nesouhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan zpravodaj si přeje vystoupit na závěr? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu, a to v hlasování pořadové číslo 70, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 70 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 124 vyslovilo 93, 23 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Dalším bodem je

 

47.
Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Zdeňka Škromacha a Jarmily Boháčkové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 892/ - prvé čtení

 

Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk číslo 892. Stanovisko vlády k němu pak jako sněmovní tisk 892/2. Prosím, aby předložený návrh za navrhovatele uvedl poslanec Jiří Hofman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP