(18.20 hodin)

(pokračuje Kroupa)

Ostatně i průkaz senátora a domnívám se, že i poslance, který každý senátor či poslanec podepsal, stanoví, že držitele průkazu nelze pro přestupky projednávat podle obecných předpisů o přestupcích, ale podléhá jen disciplinární pravomoci komory, které je členem.

Článek 27 odst. 3 ústavy hovoří o tom, že za přestupky poslanec nebo senátor podléhá jen disciplinární pravomoci komory, pokud zákon nestanoví jinak. Navržená novela se snaží řešit problém imunity poslanců a senátorů zákonem a jinak. Není přitom důležité, že se nevztahuje na ostatní osoby požívající imunitu, vždyť ústava umožňuje stanovit zákonem přestupkový režim i jen pro poslance a senátory, např. prezidenta nelze dle ústavy, čl. 65 odst. 1, pro přestupek stíhat vůbec, u ústavního soudce pojednává čl. 86 ústavy pouze o trestním stíhání.

Nyní mi dovolte několik slov k návrhu novely samotné. V § 9 odst. 1 se stanoví, že stávající zákon se doplňuje o možnost projednání přestupku osob požívajících výsad a imunity, stanoví-li tak zákon.

Ve druhém odstavci se hovoří o tom, že se vyjímají poslanci a senátoři z výčtu osob, na které se vztahuje nemožnost výkonu sankce nebo její pokračování, pokud se tato osoba stala později nositelem výsad a imunit.

Nový odstavec 3 určuje, že podle tohoto zákona se projednávají přestupky poslanců a senátorů, pokud nepožádají o projednání v disciplinárním řízení podle zvláštních právních předpisů.

§ 66 pak vyjímá z rozsahu osob podezřelých z přestupku, v jejichž případě správní orgán věc odloží, aniž by zahájil řízení, poslance a senátory.

V § 71 se určuje, komu, tj. disciplinárnímu orgánu příslušné komory, postoupí správní orgán věc, tj. projednávání přestupku, pokud o to poslanec či senátor požádá.

V § 76 se ruší zastavení řízení o přestupku, pokud se zjistí, že přestupcem je poslanec nebo senátor.

Obdobným způsobem pak se navrhuje novelizovat jak jednací řád Poslanecké sněmovny, tak jednací řád Senátu.

V přechodných ustanoveních se stanoví, že přestupky poslanců a senátorů, kterých se tito dopustili před dnem účinnosti navrhované novely, se budou řešit podle dosavadních předpisů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předpokládám, že jsem vás seznámil s celým rozsahem navrhované novely, a vzhledem k tomu, že v loňském roce stejná novela v této sněmovně uspěla, dovolím si vás i nyní požádat jménem Senátu Parlamentu ČR o podporu navrhované novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu senátoru Kroupovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení poslanec Dalibor Matulka.

Pan poslanec Dalibor Matulka je postrádán. Jsme v problému, protože pan poslanec Dalibor Matulka je omluven z důvodu plánované zahraniční služební cesty a já jsem na tento problém nebyla upozorněna.

Hlásí se ke slovu předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Paní předsedající, abych vám trošku zjednodušil situaci, navrhuji přerušit projednávání tohoto bodu do doby návratu pana poslance Matulky ze zahraničí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se přiznám, že je mi trochu trapné, že jsme pana senátora přivolali do Poslanecké sněmovny a nebyli jsme upozorněni na problém scházejícího zpravodaje.

Návrh zde padl, je hlasovatelný, a v případě, že by prošel, panu senátorovi Kroupovi se omlouvám.

Všechny vás odhlásím a žádám o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan poslanec Škromach, na odročení projednávání tohoto bodu do doby návratu zpravodaje pana poslance Matulky ze zahraniční služební cesty. To znamená, že by se jednalo o některý ze dnů příštího týdne.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 72 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 72 byl tento návrh přijat, když ze 114 přítomných se 65 vyslovilo pro a 29 proti.

 

Já se velmi omlouvám panu senátoru Kroupovi, že došlo k takovému nedopatření, nicméně vzhledem k tomu, že zpravodaj je určen usnesením organizačního výboru, neměli jsme asi jinou možnost. Odpusťte, pane senátore.

 

Senátor František Kroupa: Vážená paní předsedající, není třeba se omlouvat, do sněmovny to ze Senátu není tak daleko, já přijdu příště. Na shledanou. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. S panem senátorem se loučím. Uděluji slovo k procedurálnímu návrhu panu poslanci Hojdarovi.

 

Poslanec Josef Hojdar: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já vás chci požádat o přeřazení bodu 49, což je návrh poslanců Hojdara, Poláška, Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, sněmovní tisk 914, na středu příštího týdne. Zdůvodňuji to tím, že vzhledem k přesunům, které dnes v průběhu dne nastaly, tady není příslušný ministr, pod jehož gesci tento zákon spadá, a já myslím, že by bylo rozumné, aby tu zástupce vlády byl.

Pochopitelně se asi objeví námitka, že ministři tu mají být. Ministři by tu za normálních okolností byli, ale prostě jsme nepředpokládali, že tento zákon bude dnes projednáván podle množství bodů, které dnes byly na pořadu.

Chci vás požádat, abychom tento bod přeřadili na středu příštího týdne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Pan poslanec Aubrecht se hlásí, pravděpodobně také s procedurálním návrhem.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o přeřazení bodu č. 26, vládního návrhu zákona o ochraně ovzduší, který jsme zařadili pevně na pátek 18. 5., na čtvrtek 24. 5. s ohledem na to, že zpravodaj poslanec Drda má neodkladné jednání v Liberci a nemohl by se zúčastnit projednávání tohoto zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jsou tu dva procedurální návrhy, které podléhají hlasování. Vidím, že také pan poslanec Janeček má také pravděpodobně procedurální návrh.

 

Poslanec Josef Janeček: Já bych požádal sněmovnu o přeřazení bodu č. 51, vládní návrh zákona o svobodě náboženského vyznání, a to na zítřek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, tento návrh zákona se má zcela jasně projednávat zítra podle schváleného pořadu schůze. Pakliže máte pocit, že ho chci v tuto chvíli začít projednávat, mohu vás ujistit, že tomu tak není.

 

Poslanec Josef Janeček: Potom je to vyřízeno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Máme zde dva procedurální návrhy. Pokud nebude vznesena žádná námitka, dám o nich hlasovat společně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP