Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
17. května 2001 v 9.01 hodin

Přítomno: 156 poslanců

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři. Zahajuji třetí jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás přítomné na ní vítám. Prosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně oznámili, kdo má vydánu nebo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Václav Grulich - lázeňská léčba. Mám tady stále ještě psaného pana poslance Václava Franka, ale vím, že včera již byl přítomen, tak zřejmě bude přítomen i nadále. Pan poslanec Pavel Hojda - pro nemoc, pan poslanec Vladimír Mlynář dnešní dopoledne je předvolán jako svědek k soudu, pan poslanec František Chobot a Petr Nečas - zasedání WEU, paní poslankyně Dundáčková, pan poslanec Matulka, Parkanová a Pícl - pracovní cesta ústavně právního výboru do Nizozemí, pan poslanec Bartoš Walter - meziparlamentní konference Eureka v Madridu, totéž pan poslanec Petr Mareš. Paní kolegyně Šojdrová Michaela - včera jsem ji viděl, ale dneska tady má omluvenku pro nemoc, a pan poslanec Zahradil Jan - pracovní cesta do Spojených států.

Z vlády se na dnešní den omlouvají: pan ministr Karel Březina - zahraniční pracovní cesta, pan ministr Miroslav Grégr - nezbytná účast na schůzi Senátu, pan ministr Jan Kavan - oficiální návštěva Spojených států, pan ministr Miloš Kužvart - dlouhodobě plánovaná zahraniční pracovní cesta, pan ministr Rusnok Jiří - zasedání Rady ministrů OECD v Paříži a pan ministr Pavel Rychetský, zasedání Legislativní rady vlády.

Jak jsme včera rozhodli, nejdříve projednáme bod 8, sněmovní tisk 785, poté bude následovat bod 18, sněmovní tisk 841, a bod 30, sněmovní tisk 925. Po projednání těchto bodů se můžeme věnovat dalším bodům schváleného pořadí našeho programu, a to zbylým prvním čtením pod body 51 a 52. Připomínám, že od 16 hodin budou probíhat ústní interpelace na ministerského předsedu, které podle seznamu jsou dvě, takže pokud budou velice krátké, je možné i po těchto interpelacích na ministerského předsedu pokračovat projednáváním některých bodů až do 17 hodin, kdy budou následovat interpelace na jednotlivé ministry, které nám vyčerpají zbytek dnešního pracovního času.

Já bych vás požádal o identifikaci.

Pan poslanec Výborný má náhradní kartu č. 8.

Účast v 9.04 hodin registrovaných poslanců je pouze 49, 50, 51, 53.

 

Přistoupíme k prvnímu dnešnímu bodu

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád),
ve znění pozdějších předpisů, zákon 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 785/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, úvodní slovo ministra spravedlnosti před druhým čtením vládního návrhu zákona, kterým se novelizuje trestní řád a další zákony, musí být podle mého hlubokého přesvědčení z povahy věci soustředěno k tomu, co se událo od čtení prvého. Nechci proto opakovat věcné důvody a základní filozofická východiska vládního návrhu zákona, chci se soustředit na výsledky projednávání v ústavně právním výboru, jemuž v rámci prvního čtení Poslanecká sněmovna přikázala vládní návrh k projednání, a posléze také na výsledky projednávání ve výboru pro obranu a bezpečnost, který se rozhodl v rozsahu své působnosti vládním návrhem zabývat.

Dovolte mi ještě předtím soustředit mou pozornost především k projednávání vládního návrhu v ústavně právním výboru. Projednávání ústavně právní výbor věnoval mimořádnou pozornost. Bylo organizováno tzv. výjezdní zasedání a já si nesmírně vážím věcného přístupu jednotlivých poslanců k tématům, tak věcného přístupu, ve kterém nikdy nezazněla témata a diskuse nikdy nesklouzla do roviny, která by s vlastními věcnými tématy trestního řádu neměla mnoho společného.

Proto mohou konstatovat, že výsledky projednávání v ústavně právním výboru nejen že přispěly k posílení filozofie vládní novely trestního řádu, ale ještě - a to v dobrém - tuto filozofii v některých směrech posunuly. Očekávám - a je to volání správné - že Poslanecká sněmovna bude především chtít slyšet od ministra spravedlnosti, jak je resort Ministerstva spravedlnosti na faktickou realizaci zásadních změn trestního řízení připraven.

Chtěl bych zdůraznit, že prozatím se otázka připravenosti soustřeďovala poněkud mechanicky k zjednodušení filozofie trestního řádu na závěr, že přesun dokazování z přípravného řízení před soud vyvolává otázku schopnosti soudců zastoupit v dosavadním rozsahu vyšetřovatele. Chtěl bych zdůraznit, že je třeba tuto otázku nebo tento požadavek vidět v širších souvislostech, v rozsahu všech navrhovaných změn trestního řádu, které působí ve vzájemné jednotě.

Za prvé nový model přípravného řízení znamená především odstranění duplicity dokazování. To se logicky a z povahy věci musí projevit v rychlosti přípravného řízení, ale i hlavního líčení.

Za druhé novela trestního řádu jako jeden z nových institutů nabízí neformální zkrácené trestní řízení, které se bude týkat většiny deliktů se sazbou trestu odnětí svobody do tří let a umožní jak v přípravném řízení, tak v řízení před soudem rychlé a jednoduché rozhodnutí a bude se týkat - a to bych zdůraznil - významné agendy okresních soudů. Tím se sníží okruh případů, které se podle současné úpravy mají projednávat v hlavním líčení.

Za třetí - zákon vytváří podstatně širší možnosti pro využívání tzv. odklonů, čímž rozumíme takovou podobu trestního řízení, kdy věc neproběhne klasicky v režimu hlavního líčení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP