(9.50 hodin)

(pokračuje Výborný)

Za druhé. V § 1 odst. 3 se slova "na vyšetřovatele Policie České republiky" nahrazují slovy "na orgány činné v trestním řízení". Dosavadní část šestá až desátá se označí jako části sedmá až jedenáctá a dosavadní články IX - XII se označí jako články X - XIII.

Vysvětlím krátce, co je smyslem tohoto pozměňovacího návrhu.

Zákon o veřejném ochránci práv vymezuje ve svém ustanovení § 1 působnost veřejného ochránce práv a v zásadě ji vymezuje tak, že činnost veřejného ochránce práv se přirozeně vztahuje také na Policii České republiky. Původní zákon o veřejném ochránci práv ovšem zcela samozřejmě vyňal z působnosti veřejného ochránce tu činnost policie, kterou vykonávají dosud vyšetřovatelé, neboť by bylo absurdní, aby veřejný ochránce práv zasahoval do vyšetřování. Jestliže touto novelou přesuneme agendu vyšetřování a vyšetřovatelů do jiné činnosti policie, je třeba na to reagovat, neboť nepochybně nechceme rozšířit působnost veřejného ochránce práv tak, aby vstupoval do vyšetřování. Byl jsem ubezpečen, že toto rozšíření nebylo vůlí předkladatele provést, a konzultoval jsem tento svůj pozměňovací návrh i s veřejným ochráncem práv, který má stejný názor jako já.

Druhý pozměňovací návrh je spíše sadou pozměňovacích návrhů a jsou to legislativně technické úpravy dosavadního textu. Kromě těch, které vyplývají z tisku a také z toho, že ve výčtu novel jak trestního řádu, tak trestního zákona, zákona o policii, zákona o služebním poměru příslušníků policie, zákona o přestupcích, musí být při konečném tisku uvedeno vše, co je skutečností, protože některé další novely byly přijaty v průběhu projednávání tohoto zákona. Kromě těchto legislativně technických úprav jsou to tyto úpravy. Jsou pouze tři.

Za prvé. V části první v dosavadním bodu novely 64 v § 73 a) odst. 1 slova "znásilnění podle § 241 odst. 2 a 3" je třeba nahradit slovy "znásilnění podle § 241 odst. 2 - 4".

V části první v dosavadním bodu 129 v § 163 odst. 1 slova "znásilnění podle § 241 odst. 1" je třeba nahradit slovy "znásilnění podle § 241 odst. 1 a 2."

V části první v dosavadním bodu 88 na konci stávajícího textu je třeba doplnit středník a slova "současně" se v odstavci 3 nahrazují slovem "poště". Je sice pravda, že zákon o poštovních službách nahradil obecně slovo pošta slovy "provozovatel poštovních služeb", ovšem trestní řád pracuje s legislativní zkratkou "pošta" jako zkratkou slov "provozovatel poštovních služeb", takže tato úprava je opravdu čistě legislativně technická.

Rád bych připomněl, že ony první dvě legislativně technické úpravy promítají vlastně do novely trestního řádu nově přijatou novelu trestního zákona podle č. 144 z roku 2001 Sb., novelu, kterou jsme nedávno novelizovali trestný čin znásilnění, a museli jsme to provést i v trestním řádu, protože při projednávání tohoto tisku ve výboru nebyla tato novela ještě co do legislativního procesu zcela projednána. Předkládám návrh až nyní.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude pan poslanec Kladívko, připraví se paní poslankyně Machatá.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji, pane předsedající. Moje pozměňovací návrhy budou spíše charakteru legislativně technického. Mám dva. První by byl k části čtvrté návrhu novely trestního řádu, trestního zákona a některých dalších zákonů, tisk 785.

Pozměňovací návrh zní: V bodě 2 se za § 37 c) vkládá nový § 37 d), který zní:

Návětí § 37 d) - odst. 1: "Kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a použití sledování osob a věcí podle zvláštního zákona, odkaz na poznámku pod čarou 6 E, a kontrolu použití sledování osob a zboží vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu zřizuje kontrolní orgán. Kontrolní orgán se skládá z pěti poslanců výboru určeného Poslaneckou sněmovnou."

Odstavec 2: "Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně a dále na jeho žádost veškeré požadované informace o použití prostředků podle odstavce 1."

Odstavec 3: "Členové kontrolního orgánu jsou povinni zachovávat tajnost utajovaných skutečností, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem této funkce. Tímto ustanovením nejsou dotčeny předpisy o ochraně utajovaných skutečností."

Krátké zdůvodnění: Tento návrh je návrh směřující k novele celního zákona a dává toto znění do souladu se zněním, které přijal výbor pro obranu a bezpečnost v zákoně o Policii České republiky.

Druhý můj pozměňovací návrh je usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. V § 53 a) ve druhém odstavci se slovo "operativní techniky", to jsou dvě poslední slova v tomto odstavci, nahrazují slovy "prostředků podle odstavce 1". Celý tento odstavec by zněl: "Ministr předkládá kontrolnímu orgánu nejméně dvakrát ročně a dále na jeho žádost veškeré požadované informace o použití prostředků podle odstavce 1."

Pojem "operativní technika" nám z návrhu zákona zmizel tím, že v § 53 a) odst. 1 jsme definovali šířeji tento pojem, tudíž není nutné, aby se operativní technika objevila v § (odst.?) 2. S odkazem na odstavec 1 by to nemělo smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane poslanče. Hovořit bude paní poslankyně Machatá, připraví se pan místopředseda Ivan Langer.

 

Poslankyně Marie Machatá: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za udělené slovo. Chci avizovat, že v dané chvíli, protože mi to zákon jinak neumožňuje, vás musím na mikrofon seznámit s dosti četnými pozměňovacími návrhy, protože navrhovaná úprava je vlastně určitým průlomem do celého trestního řádu, takže to bude možná trochu časově náročnější.

1. Článek 1 - vypouští se bod 13, další se přeznačí.

2. V bodě 14 se v navrženém textu § 12 odst. 2 věta první slovo "útvary" se nahrazuje slovem "orgány".

3. Vypouští se bod 24, další se přeznačí.

4. Vypouští se bod 25, další se přeznačí.

5. Vypouští se bod 33, další se přeznačí.

6. Vypouští se bod 48, další se přeznačí.

7. V bodě 51 se v navrženém textu v § 59 odst. 2 za slovo "orgány" vkládá čárka a slovo "vyšetřovatele".

8. Vypouští se bod 52, další se přeznačí.

9. V bodě 55 se v navrženém textu k § 64 a odst. 2 za slovo "zástupce" vkládá čárka a slovo "vyšetřovatele".

10. V bodě 56 se v navrženém textu k § 65 odst. 1 v poslední větě ponechává čárka a za slovem "zástupce" se ponechává slovo "vyšetřovatele".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP