(10.30 hodin)

(pokračuje Machatá)

Část třetí - změna zákona o Policii ČR

Článek 5. zákon č. 283/1991 Sb. o Policii ČR, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 18/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 186/1997 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 325/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 329/1999 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb. a zákona 361/2000 Sb., se mění takto:

107. V bodě 2 se v navrženém textu v § 3 odst. 3 vypouštějí slova "a vyšetřování".

108. V bodě 3 se v navrženém textu v § 3 odst. 5 za slovem "informace" zrušuje tečka a doplňuje text: "nebo v útvarech vyšetřování".

109. Vypouští se bod 4, další se přeznačí.

110. Vypouští se bod 5, další se přeznačí.

111. Článek 6, přechodné ustanovení v části třetí se zrušuje, další se přeznačí.

112. Část pátá - Změna zákona o služebním poměru příslušníků policie ČR. Článek 8. se zrušuje v celém rozsahu, další se přeznačí.

Nyní k variantě 2 - část první - změna trestního řádu.

1. V bodě 14 v první větě se slova "útvary Policie ČR" nahrazují slovy "orgány Policie ČR".

2. Bod 24 zní: v § 30 odst. 1 věta první se zrušuje slovo "vyšetřovatel".

3. V § 158 odst. 6 navrhovaného znění se v první větě za středník doplňují tato slova: "osoba je povinna výzvě vyhovět a".

4. V § 160 odst. 1 větě první navrhovaného znění se za slova "policejní orgán" doplňují slova "anebo státní zástupce".

5. V § 161 odst. 2 v první větě se slovo "koná" mění na slovo "konají" a dále se vkládají slova "policejní orgány zařazené ve" a následující slovo "služba" se nahrazuje slovem "službě". Následuje středník a nově se vkládá text: "trestní stíhání vedou ti z nich, kteří jsou v postavení policejního rady, do něhož byli jmenováni ministrem vnitra. Následující středník se vypouští a text v následující větě pokračuje velkým písmenem. V ní se slovo "útvary" nahrazuje slovem a interpunkčním znaménkem "orgány" a slova "a stanovit jejich působnost" se nahrazují slovy: "avšak pouze v rozsahu zkráceného přípravného řízení podle oddílu 7. X. hlavy."

(6 ?)

7. V § 174 odst. 2 písm f) vládního návrhu se slova "prováděla jiná osoba služebně činná v policejním orgánu" nahrazují slovy "prováděl jiný policejní orgán".

8. V § 179 f) odst. 2 vládního návrhu se bod pod písmenem b) vypouští, dosavadní bod c) se označuje jako bod b).

Část třetí - změna zákona o policii

1. V bodu druhém vládního návrhu § 3 odst. 3 zní: "V policii působí služba kriminální policie a vyšetřování, služba pořádkové policie, služba dopravní policie, služba správních činností, ochranná služba, služba cizinecké a pohraniční policie, služba rychlého nasazení, služba železniční policie a letecká služba.

2. V bodě 4 vládního návrhu se v § 3 a odst. 1 mění text takto: "Vyšetřování konají policejní orgány zařazené v útvarech služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky, a to v plném rozsahu. Policejní rady zařazené ve složce vyšetřování služby kriminální policie vyšetřování jmenuje ministr vnitra. Ministr může pověřit vyšetřováním i orgány Policie ČR působící v jiných službách, avšak pouze v rozsahu zkráceného přípravného řízení podle oddílu sedmého X. hlavy trestního řádu.

V odstavci 3 se za slova "zločiny komunismu" namísto čárky užije tečka a zbývající text se vypouští. Odst. 3 téhož ustanovení zní: "Při provádění úkonů trestního stíhání je policejní orgán vázán pouze ústavou, zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v rozsahu stanoveném trestním řádem též pokyny státního zástupce. Orgány Policie ČR působící v jiných službách než v útvarech služby kriminální policie a vyšetřování se ve své činnosti řídí též pokyny státního zástupce, danými jim podle povahy věci buď přímo, anebo cestou vedoucího příslušného útvaru. Ve věcech týkajících se výkonu služby v policii jsou policejní orgány podřízeny vedoucímu útvaru.

(3. ?)

4. Bod 11 vládního návrhu novely zákona o policii se vypouští text ustanovení § 23A o krycích dokladech. Ustanovení § 23B o zabezpečovací technice se označuje jako § 23A.

5. Bod 12 vládního návrhu se vypouští.

6. Článek 6 o přechodných ustanoveních v části třetí vládního návrhu novely zákona o policii se vypouští.

Část pátá - změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie ČR

1. Bod první vládního návrhu se vypouští a § 16 odst. 3 nově zní: "Do funkce policejního rady ve složce vyšetřování služby kriminální policie a vyšetřování může ministr ustanovit policistu, který dosáhl věku 24 let a získal vysokoškolské vzdělání absolvováním bakalářského nebo magisterského studijního programu v oblasti práva. Podmínku vysokoškolského právnického vzdělání může ministr na přechodnou dobu prominout, jestliže policista jinak dává záruku řádného výkonu funkce.

2. Článek 6 vládního návrhu nově zní: "Přechodné ustanovení části páté. Policisté a zaměstnanci zařazení ve službě kriminální policie se dnem účinnosti tohoto zákona zařazují do složky kriminální policie, služby kriminální policie a vyšetřování, a policisté a zaměstnanci zařazení v úřadech vyšetřování se dnem účinnosti tohoto zákona zařazují do složky vyšetřování služby kriminální policie a vyšetřování. Policisté dosud zařazení jako vyšetřovatelé se stávají policejními rady ve smyslu ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna roku 2003.

Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: My vám, paní poslankyně, také děkujeme za vyčerpávající pozměňovací návrhy. Nyní bude hovořit pan místopředseda Ivan Langer, připraví se pan poslanec Doležal.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové. Já jsem úmyslně nevystupoval v podrobné rozpravě, abych zrychlil projednávání této materie. Jak soudím z předcházejícího vystoupení, příliš se nám to nepovedlo, nicméně bych rád v rámci podrobné rozpravy přednesl některé dílčí a avizuji jeden zásadní pozměňovací návrh. Obecně ale chci říci, že považuji tuto materii za podstatně, podstatně lepší, než byla ta předchozí, kterou Poslanecká sněmovna zamítla.

Já jsem se pokusil některé pozměňovací návrhy prostřednictvím svých kolegů v ústavně právním výboru podat. Respektuji to, že nezískaly podporu, nicméně jeden z těch návrhů, který chci podat v podrobné rozpravě, považuji za natolik zásadní, že i přes to, že je obsažen jak ve vládní podobě, tak i v podobě tisku ústavně právního výboru, bych chtěl, abychom ho podrobili přece jen hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP