(11.10 hodin)

(pokračuje Bureš)

To mě opravňuje k závěru, že reforma trestního procesu je z tohoto hlediska zajištěna v poměrech resortu Ministerstva spravedlnosti a že navržená a očekávaná účinnost této reformy od 1. ledna příštího roku je termínem reálným, který by neměl být odkládán. O reformě trestního řízení se hovoří již příliš dlouho a jsou s ní právem spojena značná očekávání z hlediska celkové podoby trestní politiky tohoto státu, a již z tohoto prostého důvodu jde o otázku zcela zásadní, která zasluhuje pozornosti, a odložením účinnosti by se jenom tento základní problém oddálil.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane ministře. Táži se pana zpravodaje, zda také bude mít závěrečné slovo.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Pane místopředsedo, bude, protože chci upozornit na některé záležitosti, které by pak v rámci třetího čtení nebylo možno dořešit. Budou se týkat diskusních příspěvků paní poslankyně Machaté a pana poslance Langera.

Paní poslankyně Machatá využila svého ústavního práva a práva daného jednacím řádem skutečně plnými doušky až do dna, přednesla 112 bodů pozměňovacího návrhu ve variantě 1 a 19 bodů pozměňovacího návrhu ve variantě 2. Chtěl bych se ještě v rámci druhého čtení ujistit u přítomné paní poslankyně Machaté, že jde opravdu o dva pozměňovací návrhy a nikoliv o 131 pozměňovací návrh, protože kdyby ona zastávala to druhé stanovisko, tak bychom museli rozpravu rozšířit ještě o vysvětlování toho, který návrh s kterým souvisí a s kterým nesouvisí. Čili to je k návrhům paní poslankyně Machaté a vidím z její gestikulace, že shodně se mnou má za to, že jde o dva pozměňovací návrhy. Děkuji.

A k návrhům pana poslance Langera chci říci toto: To jsou vlastně dvě skupiny návrhů. Pan poslanec to tady také říkal. První skupina se týká nikoliv novely trestního řádu, ale novely zákona o Policii ČR a zákona o Bezpečnostní informační službě. To je komplikovaná záležitost, která až tak nesouvisí s novelizací trestního řádu a musí být pravděpodobně řešena a měla by být velmi pečlivě diskutována v příslušném výboru pro obranu a bezpečnost, ale také v dalších parlamentních orgánech. Byl bych velmi rád - samozřejmě to záleží na panu místopředsedovi Langerovi, zda by tato část jeho pozměňovacích návrhů té diskusi opravdu nemohla být podrobena, čemuž by mohlo posloužit to, že jsme právě na této schůzi propustili do druhého čtení jeden zákon, který se také týkal novely zákona o Policii ČR, takže diskuse o policejním zákonu v každém případě v příštích týdnech vedena bude. Velmi bych se přimlouval za to, zda by pan kolega Langer tyto své pozměňovací návrhy nějakým způsobem nestáhl a nepodrobil té vážné rozpravě v garančních výborech.

Druhá část pozměňovacích návrhů poslance Langera se skutečně týká trestního řádu, a tady bych rád ještě v rámci tohoto čtení řekl, že je asi správný onen návrh týkající se zvláštního oprávnění nejvyššího státního zástupce při přezkumu nezákonných - a pan poslanec Langer říká vyškrtnout "neodůvodněných" - rozhodnutí vzešlých z přípravného řízení. To podpořím. Ovšem dopředu říkám: Návrh pana poslance Langera na vypuštění bodu 35 z usnesení ústavně právního výboru - to je onen dlouhý bod týkající se dovolání - je nehlasovatelný, protože je propojen s mnoha dalšími body tisku, a kdyby měl být tento institut takto prostým způsobem vypuštěn, musí být návrh propojen dalšími věcnými návrhy, které se budou týkat institutu stížnosti pro porušení zákona apod. Opravdu to chci říci, že v rámci tohoto čtení, protože kdyby měl být tento návrh hlasován, opakuji - je nehlasovatelný. Měl by mít pan poslanec Langer šanci, a já mu ji tímto dávám, upřesnit ne legislativně technicky, ale věcně upřesnit v rámci tohoto čtení, rozšířit ho podstatnějším způsobem.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane zpravodaji. Vzhledem k tomu, že nepadly žádné návrhy na vrácení k novému projednání ani na zamítnutí, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru Burešovi a panu zpravodaji Výbornému, končím projednávání bodu č. 8.

 

Podle schváleného programu se nyní budeme věnovat bodu č. 18, kterým je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
/sněmovní tisk 841/ - druhé čtení

 

Pověřený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Prosím, pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předložený návrh zákona směřuje k přenesení některých činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí na krajské úřady. Je to dáno tím, že reforma veřejné správy si tak, jak se vyvíjí, vynucuje některé technické organizační novely. Kromě těchto prvků zákona, které jsou zcela vynucené reformou veřejné správy, je do zákona vloženo několik upřesňujících změn některých ustanovení vyplývajících z poznatků praxe a neprovádějí se žádné změny, které by bylo lze označit za změny systémového charakteru. Čili stručně řečeno - základním podnětem pro novelu je vývoj reformy veřejné správy a při této příležitosti jsme do zákona vložili několik ustanovení, která považujeme za nesporná a zlepšující situaci. Toť vše.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní kolegyně Jana Volfová.

 

Poslankyně Jana Volfová: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na svém zasedání po odůvodnění náměstka ministra práce a sociálních věcí pana Petra Šimerky a zpravodajské zprávě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000, sněmovní tisk 841, a doporučuje, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky, jaké máte ve svém sněmovním tisku.

Chtěla bych říci, že pozměňovací návrhy, které schválil sociálně zdravotní výbor, jsou spíše legislativně technickými úpravami a v některých případech pouze zpřesněním či s praxí zavedenými nebo zjištěnými skutečnostmi, které bylo třeba opravit. Jinak tento tisk doporučujeme ke schválení.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, paní poslankyně. Vzhledem k tomu, že paní kolegyně Dundáčková, zpravodajka ústavně právního výboru, je na zahraniční služební cestě, požádám paní předsedkyni Jitku Kupčovou, aby se ujala role zpravodajky ústavně právního výboru.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji pane místopředsedo. Ústavně právní výbor se tiskem č. 841 zabýval ze své vlastní iniciativy dne 2. května. Přijal usnesení č. 175, které máte rozdáno pod tiskem č. 841/1. Jsou zde uvedeny všechny pozměňovací návrhy, které ústavně právní výbor doporučuje ke schválení Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám paní předsedkyně. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky. Proto se táži, kdo se hlásí z místa. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a otevírám podrobnou rozpravu, do které taktéž nemám písemných přihlášek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP