(14.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, měl bych pouze procedurální návrh, a to, že bod 72, sněmovní tisk 840, a bod 73, tisk 841, třetí čtení zákonů, byly zařazeny napevno na příští středu za již pevně zařazené body.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 89, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 89 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 145 vyslovilo 79 a 28 bylo proti.

 

Nyní budeme pokračovat mezinárodními smlouvami. Bude to

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím
o sociálním zabezpečení, podepsaná dne 17. listopadu 2000
/sněmovní tisk 820/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, základní důvody, které vedly k přípravě nové smlouvy, jsem osvětlil již v prvním čtení, a proto si myslím, že je zbytečné dodávat nějaké další podrobnosti. Snad pouze připomenutí základní koncepce.

Jedná se o smlouvu se členským státem Evropské unie, a není proto třeba zvláště zdůrazňovat, že plně respektuje používané principy regulace v dané oblasti a po obsahové i formální stránce plně odpovídá mezinárodně uznávaným požadavkům na koordinaci sociálního zabezpečení. Je to již několikátá smlouva v řadě tohoto typu a je záměrem vlády postupně navázat tyto smlouvy se všemi členy Evropské unie.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Špidlovi. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jana Svobodu, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 820/1.

 

Poslanec Jan Svoboda: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru z jeho 44. schůze dne 22. března 2001.

Po odůvodnění tehdy ještě náměstka ministra práce a sociálních věcí Jiřího Rusnoka, zpravodajské zprávě poslance Jana Svobody a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se Smlouvou mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení, podepsanou v Lucembursku dne 17. listopadu 2000;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, rozpravu končím.

Všechny vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

Přikročíme k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 90. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 90 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 115 vyslovilo 114 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo
o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic
v příhraničních oblastech, podepsaná dne 19. září 2000 v Berlíně
/sněmovní tisk 891/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, vážené kolegyně, smlouva, kterou předkládám Poslanecké sněmovně jménem vlády ke schválení, se týká přesně těch věcí, které jsou vymezeny i v názvu smlouvy, to znamená smlouva o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech. Je to tedy smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo. Cílem předkládané smlouvy je zkvalitnění a větší intenzita spolupráce mezi policejními orgány a orgány ochrany státních hranic a celními orgány na české straně hranic a na straně hranic ve Spolkové republice Německo především v oblasti boje proti trestné činnosti a při zajišťování ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti.

Co se týče toho, co smlouva bude umožňovat v případě, že bude schválena Parlamentem České republiky, jde o následující cíle a oblasti, které bude naplňovat. Bude se jednat o větší možnosti bezprostředního kontaktu mezi policejními orgány, resp. orgány ochrany státních hranic a celními orgány s územní působností v příhraničních oblastech včetně bezprostředního poskytování a vyřizování právní pomoci. Zde jenom poznámka - doposud právní pomoc, pokud byla poskytována, a její cesta je vždy složitější, protože vždy vede přes určitá centra, která nejsou přímo v místech, kde je potřeba bezprostředně reagovat na nějaký zjištění nápad trestné činnosti nebo nezákonného jednání.

Dále bude umožněno společné nasazení pracovníků těchto orgánů, mj. zřizováním společných hlídek, společných vedení zásahů, společných pátracích akcí. Možná že jste zaznamenali v médiích, že poměrně často v příhraničních oblastech dochází k pátracím akcím, které jsou rozděleny přesně státní hranicí, byť jednotlivé pátrací jednotky a příslušníci obou bezpečnostních sborů na tom intenzivně spolupracují. Dosavadní mezinárodněprávní rámec neumožňoval takové společné vedení pátracích akcí i na území druhého smluvního státu.

Dále se umožní účast pracovníků jednoho státu na zásazích na území druhého státu pod vedením toho příslušného velícího orgánu v tom státě, na jehož území se zásah bude konat.

Dále umožňuje pokračovat v pronásledování osob, které se vyhýbají policejní nebo celní kontrole, a to až na území druhého státu. Situace je v dnešní době taková, že v mnoha případech, když je sledováno nelegální překračování státních hranic ať již z české strany do Německa, nebo z německé strany do České republiky, příslušná hlídka bezpečnostního orgánu toho kterého státu musí pronásledování takové osoby zastavit na hraniční čáře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP