(15.00 hodin)

(pokračuje Gross)

Pokud bude tato smlouva schválena, tak bude moci při splnění konkrétních podmínek, jako je bezprostřední informování, toto pronásledování pokračovat i na území druhého smluvního státu.

Poslední věc, kterou bych zmínil, je to, že smlouva umožňuje zřizování dokonce i společných služeben na území České republiky nebo na území SRN, kde budou pracovat společné pracovní policejní orgány, jak z české strany, tedy české policejní orgány, tak i příslušné orgány bezpečnostních složek SRN. Na základě smlouvy bude za účelem boje proti nelegální migraci rovněž zřízena pravidelná ohlašovací služba.

Smlouva podrobně upravuje právní postavení pracovníků policejních orgánů, orgánů ochrany státních hranic a celních orgánů, kteří budou na základě smlouvy působit na území druhého smluvního státu včetně jejich oprávnění na území druhého státu, např. oprávnění nosit uniformu, nosit a používat služební zbraň v případě nutné obrany, překročit státní hranice bez cestovního dokladu, a to i mimo hraniční přechod.

Další ustanovení jsou věnována např. otázkám náhrady škod vzniklých při provádění smlouvy a zajištění ochrany osobních údajů, popř. utajovaných informací, které budou na základě smlouvy mezi oběma státy předávány.

Smlouva doplňuje a rozšiřuje úpravu spolupráce výše uvedených orgánů v příhraničních oblastech, kterou obsahuje již platná smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, která je z 20. dubna 1959, a usnadnění jejího používání, a to je smlouva ze dne 2. února 2000, která se ale omezuje pouze na spolupráci v trestněprávních věcech. Tato smlouva dosud nevstoupila v platnost a její projednání v Poslanecké sněmovně bylo doposud přerušeno do doby, než budou přijaty příslušné trestní právní předpisy k zajištění jejího budoucího provádění, konkrétně do doby, než bude přijata novelizace trestního řádu, kterou jsme právě dnes v rámci druhého čtení projednávali.

Předkládaná smlouva bude moci vstoupit v platnost až poté, co vstoupí v platnost Smlouva o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, ačkoli sama přijetí nové zákonné úpravy ke svému provedení nevyžaduje. Vzhledem k tomu, že novelizace trestního řádu je již projednávána a dnes jsme udělali další krok k tomu, aby bylo jeho projednávání dokončeno v poměrně brzké době, nepředpokládá se, že by tato skutečnost výrazně oddálila vstup předkládané smlouvy v platnost.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, poslední věc, kterou bych dodal k této smlouvě, je to, že poslední znění zákona o Policii České republiky, především euronovela, kterou Poslanecká sněmovna schválila v únoru tohoto roku, umožňuje již Policii ČR a jejím příslušníkům vykonávat službu se všemi právy a povinnostmi i mimo území České republiky, tudíž po novelizaci trestního řádu nebude již bránit nic tomu, aby celý tento komplex smluv vstoupil v účinnost.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grossovi a nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se domnívám, že úvodní slovo pana ministra bylo dostatečně obsáhlé i výstižné. Domnívám se, že zamezení organizovaného zločinu, omezení nežádoucí migrace na naší hranici i obecné kriminality je žádoucí a že smlouva, kterou právě projednáváme, k tomu může významnou měrou na našich hranicích se SRN přispět.

Z toho důvodu mi dovolte, abych doporučil sněmovně, aby projednávanou smlouvu propustila do druhého čtení. Jedná se o smlouvu bilaterální, která posléze po ratifikaci by měla být registrována u OSN. Z toho důvodu si dovoluji nepochybně v souladu s organizačním výborem navrhnout sněmovně, aby ji přikázala k projednání zahraničnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Václav Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, myslím si, že si nemusíme moc nalhávat, že při současné intenzitě mezinárodních styků, tedy počtu osob překračujících hranice, občanů sousedních i třetích států, ale také i při rostoucí intenzitě migrace občanů různých států, může spolupráce policie a orgánů ochrany hranic přispět k účinnějšímu potírání trestné činnosti, která je spojena s překračováním hranic, nebo páchané v jejich blízkosti. Tato skutečnost se odráží v praxi řady států v Evropě a v podstatě i jinde ve světě. V Evropě se tato spolupráce rozvíjí zejména v souvislosti s vytvářením EU, jednak v souvislosti s těmito opatřeními, která usnadňují volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb, a jednak i vzhledem k potřebě čelit posílením spolupráce policie a justičních orgánů stoupající vlně trestné činnosti v členských státech EU. Výrazem tohoto procesu je mimo jiné i Schengenská dohoda z roku 1985 a prováděcí úmluva k této dohodě z roku 1990, v níž je značná pozornost věnována spolupráci policie při potírání nejzávažnějších forem trestné činnosti.

Myslím, že policejní a justiční spolupráci v trestních věcech je věnována i šestá hlava Maastrichtské smlouvy o Evropské unii. Musím však připomenout, že ve všech těchto dokumentech se výslovně uvádí, že se jedná o spolupráci v trestních věcech, a nikoliv v dalších oblastech spadajících do pravomoci policie v jednotlivých státech. V Maastrichtské a Amsterodamské smlouvě, hlavě VI čl. 33, se dokonce výslovně stanoví, že tato hlava o spolupráci policie a justice v trestních věcech se nedotýká odpovědnosti členských států za udržování práva a pořádku a zajištění vnitřní bezpečnosti.

Pokud jde o Českou republiku, může sjednávání podobných smluv s dalšími státy sehrát pozitivní úlohu v úsilí policie a dalších orgánů o potlačení a prevenci trestné činnosti. Mám trošku šimrání v zádech - přiznám se - že do této kategorie asi nespadá tato smlouva o spolupráci se SRN, protože se domnívám, že jde trošku dál za rámec spolupráce v trestních věcech a v boji proti obecné kriminalitě. Už v preambuli se na prvním místě uvádí spolupráce příslušných orgánů při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti. Konkrétní ustanovení upravující kromě předcházení trestné činnosti i spolupráci za účelem odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti obsahuje i samozřejmě několik dalších článků smlouvy. Dovolte mi na ně reagovat.

Článek 4 odst. 1 stanoví mimo jiné že orgány uvedené v čl. 2 si budou navzájem v příhraničních oblastech v rámci své působnosti poskytovat pomoc za účelem odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i za účelem předcházení trestné činnosti. Přičemž žádosti o pomoc, pokud jde o předcházení trestné činnosti, budou zasílány a vyřizovány prostřednictvím národních ústředen smluvních států. Naproti tomu žádosti o pomoc, pokud jde o odvracení ohrožení veřejného pořádku, si budou bezprostředně zasílat a vyřizovat orgány, které jsou uvedeny v čl. 2, tzn. v České republice krajské správy policie příslušných krajů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP