(17.20 hodin)

(pokračuje Dostál)

Pokud o to budete stát, samozřejmě vám mohu zajistit zprávu od primátora města Prahy, ale je to váš stranický kolega a zřejmě pro vás bude daleko jednodušší, když vám poskytne konkrétní informace on.

Soudím, že v současné chvíli je rekonstrukce Karlova mostu v rozsahu pouhých úvah.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně si nepřeje položit doplňující dotaz. Pan poslanec Exner bude mít šanci pouze pronést interpelaci, ale pan ministr Rusnok je na zasedání Rady ministrů zemí OECD v Paříži, takže odpoví písemně.

 

Poslanec Václav Exner: Děkuji, pane předsedo. Již se na odpověď těším.

Vystupuji v záležitosti, která se týká mnoha lidí. Jde o problém kampeliček. Vláda dosud v této věci kolísala, pokud jde o postoj k problému. Bývalý ministr financí Mertlík se s tím nevypořádal ani věcně, ani obhájením svého postoje před veřejností.

V této souvislosti se chci zeptat na změnu postoje s novým ministrem financí. Jde mi především o tyto věci. Změní se nějak postoj k odpovědnosti Ministerstva financí za tuto část finančního sektoru například při vydávání podzákonných předpisů, při pojetí kontroly a dohledu nad činností Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami? Je třeba také vyjasnit, jak se kontroluje hospodaření a činnost tohoto úřadu s účastí družstevních záložen a jejich členů. Dosud jsou velké stížnosti na jeho nedůslednou činnost, pozdní provádění nebo neprovádění některých věcí, které vyplývají ze zákona č. 87/1995 v aktuálním znění. Vyjasnit je také potřeba, kdo odpovídá za to, jak se řeší škody případně způsobené tímto úřadem, jaké důsledky se vyvozují a jaký způsob nápravy je navrhován v případech, kdy úřad nezabránil špatnému vývoji v družstevních záložnách, když nesplnil své povinnosti ze zákona.

Rád bych také znal názor na překlenutí rozporů mezi pravomocemi nuceného správce a zájmy členů družstevních záložen, podle nichž jsou nepřípustně omezována jejich práva a jsou omezeny obecné principy družstevnictví, když nucený správce nepřihlíží k mínění členů vzešlému z členských schůzí nebo dostatečně neinformuje členy o skutečném stavu a o svých krocích, nebo dokonce ani povinné schůze nesvolává.

Na konec je samozřejmě důležité znát aktuální informaci o Zajišťovacím fondu družstevních záložen, o užití prostředků ze státních dluhopisů pro účel náhrad z tohoto fondu a také stav rozpracovanosti nového zákona o družstevních záložnách, který měl být předložen podle přijatého doporučení již koncem loňského roku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nechal jsem vás hovořit přes povolené dvě minuty. Pan ministr Rusnok odpoví písemně. Paní poslankyně Páralová bude interpelovat pana ministra Fišera. Potom bude interpelace pana poslance Kohlíčka na pana ministra Grosse a interpelace pana místopředsedy Langera na pana ministra Fišera.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře zdravotnictví. Zákon o ochraně veřejného zdraví, který vyžaduje celkem 25 prováděcích předpisů, nabyl účinnosti 1. ledna 2001. V té době bylo z 25 prováděcích předpisů vydáno pouze 10. Ostatní byly a jsou vydávány v průběhu roku 2001.

Do vydání jednotlivých předpisů nemohla Hygienická služba v daných oborech vykonávat preventivní dozor a podstatně byl omezen i běžný dozor. Při absenci právních předpisů nezbylo hygienikům, než pouze doporučovat, resp. se vším souhlasit. V řadě důležitých činností, například dozor nad zdravými podmínkami při práci, tak ochrana zdraví nebyla zabezpečena.

Chtěla bych se zeptat, kdy budou vydány zbývající prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Prosím o odpověď ministra zdravotnictví profesora Fišera.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolím si odpovědět paní poslankyni Páralové takto. Dosud bylo celkem vydáno 18 prováděcích právních předpisů a 2 právní předpisy s tím související. 18. dubna 2001 vláda schválila návrh nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci před některými riziky plynoucími z pracovních podmínek a požadavky na pracovní prostředí a pracoviště, o ochraně zdraví zaměstnanců. Upravený text byl odeslán ministrem zdravotnictví 2. května k podpisu předsedovi vlády. To je ta hlavní norma, kterou jste zmiňovala, takže souhlasím s tím, že je velmi důležitá, a mohu zatím říci, že jsme tento bod splnili.

V současné době má Ministerstvo zdravotnictví připraven návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti, o neuvedení ingredience na obalu kosmetických prostředků, požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetických prostředků. Návrh je připraven k projednání do Legislativní rady vlády. Tím se novela vyhlášky stane plně slučitelnou s direktivou 76768 EEC.

Podle zmocnění zákona dosud není vyhláška, kterou se stanoví rozsah činnosti zdravotnických zařízení v oblasti předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, která nejsou hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. My jsme s tím trochu nepočítali, protože poslaneckou novelou se do zákona o ochraně veřejného zdraví dostalo toto zmocnění nebo tato určitá změna režimu. Počítáme ale s tím, že do konce roku bude připravena vyhláška, o které jsem právě hovořil, a ještě také dvě další - vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, a vyhláška upravující látky obsažené v kosmetickém prostředku, které je nutno hlásit pro účely první pomoci.

Řekl bych, že je pravda, že bychom měli vyhlášky mít k dispozici poněkud dříve. Problém je následující. Naše oddělení má šest pracovníků. Odpovídající oddělení ve Velké Británii má šedesát lidí a rozsah jednotlivých vyhlášek je prakticky stejný jak pro Velkou Británii, tak pro Českou republiku.

Důvod je dán tím, že přece jen zákon o ochraně veřejného zdraví znamená nakupení práce. My situaci celkem chápeme, a proto se snažíme do konce roku nějakým způsobem legislativní proces urychlit, aby se jednotlivé vyhlášky dostaly hygienikům do rukou, aby mohl být zákon o ochraně veřejného zdraví aplikován.

Děkuji za váš dotaz. To je všechno, co vám k tomu mohu sdělit.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Je paní poslankyně spokojena s odpovědí? Ano. Prosím, aby tu nezvonily telefony.

Nyní bude následovat interpelace pana poslance Kohlíčka na ministra vnitra Grosse. Prosím opakovaně místopředsedu Langera, aby se dostavil do sněmovny. Pak bude interpelace pana poslance Šustra, i tomu avizuji pořadí. Dále budou následovat poslanci Kvapil a Recman.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP