(17.50 hodin)

(pokračuje Fišer)

Přičemž další pokračování, to znamená asi zbývající miliarda, o tom budeme muset jednat znovu v Poslanecké sněmovně v rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2002. To byla ta moje první poznámka.

Druhou poznámku - chtěl bych říci, že podle našich informací ta nemocnice skutečně je schopna využít těch prostředků z vlastních zdrojů, a to byl také důvod, podle kterého jsem jako naprosto výjimečnou operaci podepsal dopis řediteli nemocnice, souhlas, aby si vzal příslušný úvěr.

A moje třetí poznámka na konec. Vím, že to trošku dlouho trvá, jestliže máme květen dneska, a na můj vkus to trvá velmi dlouho. Ale pro mě je přece jenom trošku obtížné vzhledem ke kritice mých předchůdců ke zprávám Nejvyššího kontrolního úřadu o činnosti ministerstev jak financí, tak zdravotnictví, které upozorňují na to, že nedostatečně prováděli kontroly vynaložení efektivnosti prostředků, tak ve světle těchto okolností je pro mě obtížné žádat na úřednících, aby v podstatě podepsali bianco směnku. Ale musím po nich chtít, aby prověřili hospodárné vynakládání prostředků, a to pochopitelně trvá nějakou dobu. Ovšem vrátím se zase k té první větě, kterou jsem řekl. Myslím si, že na lepší časy se blýská, a podle mých informací by to měla být doba dnů, kdy bychom tento problém pro tento rok vyřešili.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana místopředsedy Langera...

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, děkuji za odpověď. Jsem rád, že jste se pokusil specifikovat tu lhůtu v kategorii dnů, tedy že se nejedná o týdny, kdy uvedená částka bude uvolněna.

Moje poznámky jsou dvojího druhu. Jednak ta nemocnice dokazuje svým hospodařením, že je zdravá a že je schopna část prostředků sama ze svých vlastních zdrojů použít na tuto investiční akci. Druhá poznámka: Přeci jen si myslím, že když státní rozpočet je schválen někdy v prosinci roku 2000, zahájit úvahu o tom nebo zjistit, že něco není úplně v pořádku, až v únoru roku následujícího je možná problém. Myslím si, že možná právě toto zdržení dvou- nebo tříměsíční na počátku tohoto roku potom uvedlo ten problém do chodu. A asi by k tomu nemuselo dojít, kdyby vaši podřízení na ministerstvu zareagovali možná bezprostředně na přijetí státního rozpočtu.

Nicméně děkuji za odpověď a věřím, že za pět týdnů tady nebudu muset stát znovu a nebudu muset vás interpelovat z důvodu, že ty peníze dosud nedošly. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana poslance Šustra, který bude interpelovat pana ministra Eduarda Zemana.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Pane ministře, v Brně je docela velký problém v současné době kolem Institutu mezioborových studií Brno - takto se ta instituce jmenuje. Má 900 studentů z celé republiky a fungovala při Masarykově univerzitě právnické fakulty. V současné době nemá akreditaci, akreditační komise tuto problematiku řeší, a v žádném případě si nedělám ambice, abychom jakkoliv do této části zasahovali. Nicméně by mě zajímal váš názor, co s tím, neboť se jedná o 900 studentů v pěti ročnících. Také by mě zajímal váš názor na to, zda by bylo vhodné, pokud bude akreditace udělena, aby celý tento institut přešel na novou vysokou školu do Zlína.

Předem děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana ministra školství.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedající, dámy a pánové, odpověď v tomto případě je složitá i jednoduchá zároveň. Celá ta kauza byla založena chybně, v rozporu se zákonem. Její řešení se proto dost komplikovalo, protože postižených studentů je značné množství, ale v současné době je ze strany studentů nebo pro studenty věc úspěšně vyřešena. Ti, kteří studují, budou teď do léta dokončovat své studium, svůj semestr. O ty ostatní bude postaráno na ostatních stávajících univerzitách.

Jiný problém je vlastní institut, který zřejmě akreditaci nezíská, protože nemá patřičnou návaznost na vysokou školu, tak jak zákon ukládá. Ale ze strany studentů je věc ošetřena.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Je to srozumitelná, dostačující odpověď.

Nyní jsou dvě interpelace na omluveného nepřítomného ministra financí. Nejdříve pan poslanec Kvapil, pak pan poslanec Recman, a dále prosím, aby se připravila poslankyně Šojdrová, poslanec Exner. Prosím, pan poslanec Kvapil. Pouze pro záznam.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře, dámy a pánové. Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o rozpočtovém určení daní s cílem zajistit financování krajů na základě vlastních daňových příjmů. Celkově mají v příštím roce kraje dostat na běžnou míru investování pouze celkem 0,7 mld. korun, což je zhruba kolem 50 mil. na jeden kraj. Pro zodpovědné rozhodování, jak řešit otázku financování krajů a jak zajistit jejich rozvoj, považuji za nezbytné znát objemově rozestavěnost v jednotlivých krajích staveb financovaných ze státního rozpočtu, a to za jednotlivé kapitoly státního rozpočtu.

Proto vás, pane ministře, žádám o poskytnutí těchto informací nejen mně, ale samozřejmě našemu výboru a celé veřejnosti. Očekávám písemnou odpověď a rád vám své požadavky upřesním. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Než se dostaví pan poslanec Recman, chtěl bych říci, že jsem si opět všiml, že pro nemoc je omluvena z dnešní schůze paní poslankyně Šojdrová, takže budou následovat poslanci Exner, Němcová, Kohlíček. Prosím.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, Poslanecká sněmovna schválila v listopadu roku 2000 zákon, který byl publikován pod č. 9/2001 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu pro Zajišťovací fond družstevních záložen, a to pro výplatu náhrad poškozeným klientům družstevních záložen ve výši 6 mld. korun. Chtěl bych vás proto požádat o informace: za prvé, jestli dluhopisový program byl realizován v plné výši a částka 6 mld. korun byla poskytnuta zajišťovacímu fondu záložen, a za druhé, jaký je stav ve vyplácení náhrad družstevníkům.

Podle mých informací družstevníci poskytli podklady, a to minimálně ze šesti družstevních záložen, přesto byla zahájena výplata náhrad pouze poškozeným družstevníkům z jediné záložny. Rád bych proto znal nebo rád bych poznal reálný stav vyplácení náhrad, protože se mi jeví, že dochází ke zbytečným průtahům a k odkladům při vyplácení těchto náhrad jednotlivým družstevníkům.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Takže to bylo též do stenozáznamu a na písemnou odpověď. Prosím pana poslance Exnera s interpelací na ministra Bureše. Prosím.

 

Poslanec Václav Exner: Pane ministře, svou interpelaci zaměřuji na zaměstnávání vězňů. Musím hned na začátku říci, že jsem dostal podklady, které hovoří o zaměstnávání vězňů v aktuální situaci a že za ně děkuji. Čísla jsou tedy k dispozici.

To, na co se chci ptát, je otázka, která se týká toho, kolik vězňů je zaměstnáváno. Jestliže materiály z Vězeňské správy a z Ministerstva spravedlnosti konstatují, že zaměstnáváme kolem 41 % vězňů a že tato zaměstnanost stagnuje, potom rozhodně se není možné s tímto číslem spokojit. I když v jiných podkladech jsou k dispozici údaje o tom, že by se zaměstnavatelnost měla zvýšit na 60 % v průběhu přibližně pěti šesti let a případně ještě dál v průběhu 15 let, potom se domnívám, že bohužel to není věc, která by byla dostatečnou odpovědí na tu situaci, která je velmi nepříznivá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP