(18.10 hodin)

(pokračuje Němcová)

Za čtvrté - jaká je skutečně uvažovaná částka z rozpočtu Ministerstva školství na zavádění informačních technologií ve vzdělávání?

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Dámy a pánové, k jednotlivým otázkám. Pokud jde o to, zda ministerstvo neodpovídá na interpelace, nechám to samozřejmě přešetřit, není mi to známo. To musím nechat přešetřit a prosím paní poslankyni, aby mi sdělila, o jakou záležitost šlo, a slibuji, že obratem sdělím, co se s tím stalo.

Pokud jde o spolupráci s konzultantskými firmami a jejich případná autorská práva, neumím na to přesně odpovědět. Domnívám se, že pokud se cítí dotyčná firma nějakým způsobem poškozena ve svých autorských právech, musí to řešit asi běžnou procedurální cestou. Spíš by mě zajímalo, z čeho kdo odvozuje, co bylo obsahem čeho a co je obsahem čeho, protože jediné, co zveřejněno bylo, je to, co bylo oficiálně ve věstníku podáno, jediné, co je oficiálně známo, je to, co je na webových stránkách, zatímco nevím nic o tom, že by někde bylo veřejně publikováno, co připravily které jiné firmy atd. Mě spíš zajímá, z jakých zdrojů se toto čerpá.

Pokud jde o nějaký případný konkurenční zápas firem a jejich autorská práva, musí je řešit spíš jinou cestou, ne touto administrativní. To je hospodářská záležitost.

Pokud jde o to, v jaké hodnotě a v jaké fázi celý projekt informační politiky je, domníval jsem se, že bylo touto sněmovnou rozhodnuto, že o tom příští týden podám zevrubnou a vyčerpávající informaci, ale mohu samozřejmě některé dílčí informace, pokud si to paní poslankyně přeje, poskytnout už teď.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já nejsem vůbec moudrá z této odpovědi, pane ministře, protože jsem se domnívala, když jsem podala svou interpelaci, že jste měl možnost prostřednictvím svého aparátu si nějaké alespoň základní teze k tomu připravit a poskytnout mi je. Takovéto konstatování, že je jasné to, co je jasné, a nevíme víc, než víme, mi žádnou odpověď opravdu nedává.

Chci vám jen připomenout, že projekt, o němž jsem mluvila, podávali dva pedagogové základní školy. Žádná firma, která se tím živí. Nejde o konkurenční boj dvou firem, dvou podnikatelských subjektů, tak jak vy jste to tady popsal. Tázala-li jsem se na autorská práva, neznamenalo to nic jiného než to, že na ministerstvo školství byl předán zpracovaný kvalitní projekt, na tento projekt ministerstvo školství nikomu z autorů neodpovědělo, a najednou se jejich práce objevuje v rukou někoho jiného. Domnívám se, že jde o evidentní únik informací z ministerstva školství, za něž jistě musíte nést zodpovědnost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, už máte minutu. Čili otázku.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Budu pouze konstatovat, že tato debata se povede ve sněmovně, kde pro to budeme mít více času. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr nechce reagovat, ona to nebyla otázka. Děkuji. Pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážení páni ministři, privatizace zdravotnických zařízení je nesporně velmi diskutabilní záležitostí, tak jak speciálně u nás proběhla. V řadě případů bylo přistoupeno k privatizaci zařízení velkých, mnohdy za velmi podivných okolností, a to zejména ve velkých městech. U malých zařízení bylo možné při privatizaci zajistit další použití ke zdravotnickým účelům. To se ne vždy podařilo.

V případě polikliniky Duchcov se jedná o zvláštní případ. Budova je již druhý rok prázdná a jen díky tomu, že město ji zajistilo před nenechavci instalací mříží ve všech spodních patrech, není úplně zdevastována. Ale chátrání se jí nevyhýbá. Dosud jde o jednu z nejvýstavnějších budov v dané části města a obec je schopna ji rekonstruovat např. na sociální bydlení. Hlavním problémem ovšem je čas.

Ptám se vás proto: co dnes brání bezplatnému převodu objektu na obec, např. s věcným břemenem zajišťujícím užití k sociálním účelům, bydlení apod. na dobu minimálně deseti let? Za druhé, jaké kroky má město provést, aby tento převod byl možný? Za třetí, jak mohu v současné situaci já jako poslanec celou záležitost usnadnit?

Vážený pane ministře, pomalá přeměna výstavné budovy v ruiny není v zájmu ani obce, ani státu. Zkusme najít cestu k řešení této z pohledu celého státu drobnosti, z pohledu obce ovšem podstatné záležitosti. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan ministr Fišer.

 

Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pokusím se odpovědět na interpelaci pana poslance Kohlíčka ve věci převodu polikliniky Duchcov na město Duchcov.

Vláda se zabývala opakovaně privatizací zdravotnických zařízení a proces privatizace zdravotnických zařízení je obnoven přijetím usnesení vlády č. 367/2001. Město Duchcov nesouhlasilo s privatizací formou veřejné soutěže a požádalo již v lednu 1995 o bezúplatný převod na obec, bez povinnosti zajišťovat v tomto objektu zdravotnické služby, a to z důvodu, že rozsah poskytované zdravotní péče ve spádovém území je zajišťován v dostatečné míře a ze strany pojišťoven není zájem o jejich rozšíření. Vzhledem k situaci, kdy město Duchcov trvá i nadále na bezúplatném převodu tohoto objektu na obec s tím, že by byl objekt rekonstruován pro sociální bydlení, je třeba v součinnosti s okresním úřadem požádat Ministerstvo zdravotnictví o změnu kategorizace a jako podmínka privatizace bude uvedeno využití pro sociální účely. Ministerstvo zdravotnictví má zájem, aby zdravotnické objekty byly využity tím nejvhodnějším způsobem pro potřeby obyvatel daného regionu, a proto bude bezplatný převod objektu polikliniky na obec prosazovat. V nejkratší možné době je třeba vyřídit záležitosti změny kategorizace a z mého pohledu nic nebrání tomu, aby privatizace tohoto zařízení mohla být co nejdříve ukončena. Dle mého názoru tedy není potřeba z vaší strany již vyvíjet další iniciativu.

Problémem je pochopitelně to, že otevření procesu privatizace právě v období, kdy příslušná oddělení na Ministerstvu financí současně provádějí převody na krajská zastupitelstva, tak znamená veliké zatížení a jednotlivé objekty budou privatizovány pochopitelně postupně. Čili bude nutné - a to platí obecně pro všechny obce, protože počítáme s velkým převodem nebo s převodem celé řady objektů na obce - aby obce co nejrychleji vyvinuly iniciativu, aby v tom pořadí přišly co nejdříve na řadu.

To je snad všechno, co bych k této věci mohl říci. Pane předsedo, děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Jsem spokojen s odpovědí a věřím, že tím postupem, tzn. v součinnosti s okresním úřadem, město požádá velmi rychle, to jsem schopen myslím zjednat, a věřím, že Ministerstvo zdravotnictví podpoří celou záležitost. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nechce pan ministr ještě reagovat? (Ne.) Vážení kolegové, musím konstatovat, že je 18.20, čili jsme po zákonné lhůtě, aby bylo možné vznášet další interpelace. Končím tedy interpelace, končím dnešní jednací den.

Na příští čtvrtek nám zbývá šest interpelací pod čísly 17, 18, 19, 20, 21, 22 s tím, že 23. interpelace byla stažena. Pan ministr Grégr dá písemnou odpověď.

Děkuji, končím dnešní jednací den a dobrý večer.

 

(Jednání skončilo v 18.20 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP