(12.30 hodin)

(pokračuje Tlustý)

Řekněme všem, že ti, kteří dnes podpoří tento návrh zákona, se rozhodli do českého daňového systému zavést spotřební daň na pitnou vodu. Rozhodli se ji zavést každému, kdo takovou vodu pije, a tak každý občan od okamžiku, kdy zvednete pro tento zákon ruku, v okamžiku, kdy si otevře kohoutek s pitnou vodou, bude státu odvádět tuto spotřební daň z pitné vody. Dokonce - a to už je obzvláště pozoruhodné - ji bude odvádět i ten občan, který tuto vodu bude čerpat z vlastní studně, ze studně, kterou si sám vybudoval, kterou celou zaplatil, v případě, že přesáhne limit, který sněmovna přijala.

Je samozřejmé, že teď někteří řeknou, že řada občanů takový limit nepřesáhne. Nicméně obecně platí věta, kterou tu uvádím - i občané, i soukromé subjekty, zkrátka všichni, kdo si vybudovali hlubinné studny, začnou státu díky vám, vážení přátelé, platit tuto spotřební daň na pitnou vodu.

Já tady vystupuji ne proto, že bych si myslel, že vaše rozhodnutí ještě zvrátím, ale proto, až jednou, a bude to mnohokrát, bude v médiích diskutováno, kdo vymyslel tuto novou spotřební daň, abyste to byli vy a abyste se této zodpovědnosti nemohli vyhnout.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má předseda klubu sociální demokracie pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já si myslím, že předseda poslaneckého klubu ODS tady přednesl emotivně věci, které jsou naprosto a velmi přehnané. (Smích z pravé strany sálu.) Smát se můžete, ale myslím, že je třeba si uvědomit, o jaké poplatky se jedná a v jakém rozsahu. Podstatné je, že se jedná o poplatky, které jsou pro velkospotřebitele. Co považuji za důležité v mém sdělení, je to, že sněmovna přijala návrh, který se týká právě této oblasti a který se týká těchto poplatků, který ve výboru byl schválen ve znění, které předložil pan poslanec Zajíček, a ten je, myslím, za ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. O všech návrzích bylo hlasováno. Přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), podle sněmovního tisku 688, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zaregistrovala jsem přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS, kterému udílím slovo ještě před hlasováním o závěrečném návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pan kolega Zajíček - vzhledem k tomu, že nemá právo v tuto chvíli vystoupit a nemůže se bránit tomuto velmi nekorektnímu a nepřesnému obvinění - mě pověřil, abych tady uvedl věci na pravou míru. On předložil pozměňovací návrh na vypuštění zavedení spotřební daně na pitnou vodu, a pro případ, že tento návrh nebude přijat, alespoň navrhl, aby uplatnění této daně bylo rozloženo v čase. Myslím, že je zřejmé, že jeho snahou bylo eliminovat důsledky tohoto šíleného nápadu, v žádném případě nebylo jeho záměrem podpořit myšlenku zavedení spotřební daně na pitnou vodu.

Myslím, že toto je zřejmé, myslím, že pokus o dezinterpretaci našeho úsilí je marný, a tak, vážení kolegové, postavte se historii čelem - jste to vy, kdo chcete našim občanům zavést spotřební daň na pitnou vodu. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Návrh usnesení jsem přednesla. Myslím, že není nutné tento návrh opakovat. (Velký hluk v sále.) Hlásí se předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, předseda klubu ODS Tlustý tady zmínil důvody, pro které klub ODS nebude hlasovat pro tento zákon. Já se snažím jeho snaze rozumět, ale chce-li vystupovat opravdu korektně, měl by uvést i pro veřejnost, že za povrchovou vodu se platí už teď. 500 m3, které připadají z podzemních zdrojů, je taková hodnota, že k té se přiznám i po letech, to mi věřte.

Prostřednictvím paní místopředsedkyně - pane kolego Tlustý, příště hovořte o této věci korektně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Z této reakce dedukuji, že moje výzva, abyste se postavili k historii čelem, je obtížná. S tím souhlasím, je to obtížné, ale přečtěte si text, který jste sami upravili. Přečtěte si, že se jedná o hlubinnou vodu, že je tam výslovně uveden limit v metrech krychlových, při kterých se zákon uplatňuje, a proto zdůrazňuji, že moje věta, že budete vybírat poplatek od lidí, kteří budou čerpat vodu ze svých vlastních studní, je pravdivá. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má pan předseda Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, já v této věci budu souhlasit s panem kolegou Tlustým, jen je potřeba dodat, že v tomto odstavci se uvádí, že skutečný odběr podzemní vody z jednoho zdroje menší než 6000 m3 ročně, nebo menší než 500 m3 měsíčně v kalendářním roce, atd. Uvádějme to celé, prosím pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud se dále nikdo nehlásí, budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jsem jej přednesla před vystoupením předsedů klubů.

 

Hlasujeme o návrhu zákona jako o celku.

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 202 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 202 tento návrh byl přijat, když ze 176 přítomných se 100 vyslovilo pro a 63 proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji paní zpravodajce za velmi namáhavou práci, kterou odvedla dnes ve sněmovně.

Vyhlašuji polední přestávku do 13.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.40 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP