(Jednání pokračovalo ve 13.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, dalšími body našeho odpoledního jednání - avizuji, že předpokládám ukončení dnešního odpoledního jednání kolem 15.50 - jsou body 9 a 10 schváleného pořadu schůze. Bodem 9 je

 

9.
Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 682/ - druhé čtení

 

Prosím, aby za navrhovatele návrh uvedl pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vážená vládo, předkládáme novelu občanského zákoníku, která se týká velmi důležité a velmi frekventované otázky - otázky nájmu. Novela je reakcí na některé klíčové problémy, které jsou spojeny s nájmy bytů, a má především řešit vztah mezi nájemcem a pronajímatelem právě tam, kde pro nedostatek právní úpravy dochází k tomu, že je nerovnost vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem. Z tohoto důvodu si myslíme, že tato novela je aktuální.

Myslíme si také, že není úplně korektní odkazovat na to, že vláda připraví novou právní úpravu občanského zákoníku, kde bude problematika bytů zřejmě možná nějak jinak uchopena, protože tímto odkládáme tento problém zase do budoucna. Proto si dovolím krátce popsat klíčové okruhy problémů, které tato novela přináší.

Především umožňuje vznik nájemní smlouvy na dobu výkonu práce nájemce pro pronajímatele. Tímto se umožní, aby ve vztahu nájemce a pronajímatel existoval nájemní vztah, který bude vázán na výkon práce pro pronajímatele, a vlastníci domů nebudou muset uzavírat s nájemci vždy smlouvy na dobu určitou na krátkou dobu, aby si zajistili skončení nájmu dříve nebo v souvislosti se skončením práce pro pronajímatele.

Tato novela zároveň umožňuje ochranu pronajímatele i nájemce. Nájemce především v tom smyslu, že pokud přestane vykonávat práci pro pronajímatele ze závažného důvodu, nájem bytu se transformuje na nájemní vztah na dobu neurčitou. Tady dochází k narovnání vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem.

Druhý problém, který řeší tato novela, je problém kaucí. Dnešní zlozvyk, který existuje mezi vlastníky domů a nájemci, je takový, že se uzavírají kauce, které nemají žádný pevný režim, kdy vlastníci domů podmiňují vznik nájemního vztahu tím, že budoucí nájemce složí kauci ve prospěch pronajímatele. Tato novela dává tomuto vztahu pevný rámec. Říká výši kauce - je to šestinásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu - a zároveň ukládá vlastníkovi nemovitosti vést tyto peníze na zvláštním účtu a používat je jen k zákonem vymezenému účelu. Je sice pravda, že může pronajímatel požadovat po nájemci, aby vždy doplnil tuto částku, aby na účtu vždy byl šestinásobek měsíčního nájemného a záloha na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Je to jistota pro vlastníky domu, že bude dostatek prostředků pro to, aby byla nemovitost udržována a zachována. V tomto ohledu je i zde narovnání vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem.

Třetí problém, který řeší tato novela, je otázka stavu bytu, zda je nebo není způsobilý k řádnému užívání. Dnes zákon říká, že byt, který se předává nájemci, musí být způsobilý k řádnému užívání. V praxi víme, že se tomu tak často neděje. Proto zákon umožní dohodu mezi pronajímatelem a nájemcem, že lze předat nájemci byt, který není způsobilý pro řádné užívání. Touto dohodou se také dohodnou, jak se provede úprava předaného bytu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP