(13.50 hodin)

(pokračuje Křeček)

A pokud jde o výpověď z nájmu bytu, dokonce pronajímatelům by se natolik zhoršilo, že by nebyli schopni prokázat doručení výpovědi.

Dál musím reagovat na slova pana předkladatele, na srovnání doručování výpovědi z nájmu s výpovědí z pracovního poměru. To spolu nikterak nesouvisí a tento příklad je zcela nevhodný. U pracovního poměru se vám totiž nemůže stát, abyste tři roky ještě pracovali poté, co jste dostali výpověď, a ještě tři roky byste chodili do práce. To není možné. U tohoto návrhu ale, u nájemního vztahu, by se vám to docela klidně mohlo stát. Když vám totiž majitel jakoby doručí výpověď a za tři roky přijde s oznámením, že vám před třemi lety doručil výpověď, ale vy jste na ni nereagovali u soudu, tak váš nájem tedy skončil. To se u pracovního poměru prostě stát nemůže. Tyto věci nesnesou srovnání.

Navrhuji tedy zamítnutí tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan kolega Evžen Snítilý.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který se touto materií zabýval také na svých dvou přerušených jednáních.

Chtěl bych zde říci, že jasně všichni účastníci tohoto jednání deklarovali ochotu o tomto tisku jednat. To, co pan navrhovatel zmínil naposledy, to znamená § 711, se stalo prostě zádrhelem v projednávání, protože pro většinu výboru pro veřejnou správu je tak, jak je postaven § 711, nepřijatelným. Proto tedy ten nesouhlas s tímto projednáváním, proto tedy návrh na zamítnutí ve druhém čtení. Myslím si, že je zbytečné opakovat slova zpravodaje druhého výboru. Je to právě ten moment, právě ten § 711, který jednoznačně vychyluje současný právní systém do pozice zvýhodnění pronajímatele. A to je a bylo pro většinu výboru pro veřejnou správu důvodem, aby učinil to, co ve svém usnesení č. 228 učinil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku paní poslankyně Miroslavy Vlčkové, které uděluji slovo.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, účelem novely tisku 682 je mimo jiné postihnout negativní jevy označované jako černý trh s byty. Předložený poslanecký návrh zákona však tento cíl neřeší.

Navrhovaná úprava nepostihuje v širším rozsahu otázky spojené s nájmem bytů a už vůbec neřeší otázky nájmu nebytových prostor a úpravy nájemních vztahů obecně, které s touto problematikou nájmů bytů bezprostředně a úzce souvisejí. Předložená novela zákona je neucelená a nekomplexní. V předloze se uvádí, že navrhované změny mají přispět k větší smluvní volnosti a k narovnání vztahů mezi nájemci a pronajímateli. Skutečnost však je jiná. Novela je především koncipována ve prospěch vlastníků a je zřejmé, že by došlo k posílení jejich postavení. Jde o ideově plánovanou ochranu vlastníků.

Plně se shoduji se stanoviskem vlády, aby pronajímatelé neměli možnost dát nájemci výpověď bez přivolení soudu.

Takto citlivou otázku, jakou je ukončení nájemního vztahu proti vůli nájemce, nelze bez přivolení soudu řešit a stávající právní úprava je v tomto směru plně dostačující. Návrh na skládání prostředků k zajištění nájemného a úhrady za služby spojené s bydlením, tzv. kauce, je nepropracovaný, nedořešený a v předložené podobě nepřijatelný. Výše kauce je neúměrně vysoká a nepřiměřeně zdražuje nájemní bydlení.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem nelze nic jiného, než se plně ztotožnit se stanoviskem vlády a takto navrženou novelu zákona navrhnout k zamítnutí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Táži se, kdo se další hlásí do obecné rozpravy. Vzhledem k tomu, že nikdo, rozpravu končím.

Nyní dávám možnost vystoupit panu zpravodaji, který může vystoupit, samozřejmě, poté budeme hlasovat o návrzích, které máme ve sněmovních tiscích z jednotlivých výborů.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zazněly, samozřejmě, návrhy na zamítnutí této novely. Podle mého názoru bychom se měli k této novele zachovat jiným způsobem, a to - podat pozměňovací návrhy a dále projednávat.

Zdá se mi, že argumenty, které tady zazněly, jsou naopak argumenty pro to, abychom v jednání pokračovali, nikoliv pro to, abychom jednání skončili. Jestliže jedna námitka se týká jednoho jediného paragrafu, a to paragrafu 711, je to věc, která je řešitelná. Samozřejmě, řešitelná je. Já tady nechci polemizovat s panem zpravodajem, protože jde o doručení výpovědi. A stejně - jak z pracovního poměru, tak z nájmu bytu - jde o skutečnost toho doručení. Myslím, že tento argument tedy tak docela neplatí.

Stejně tak mě zaráží argument, který říká, že je potřeba tuto novelu zamítnout, protože neřeší celou problematiku černého trhu s byty. To znamená, že my sdělujeme občanům, že my tento problém nechceme řešit. Říkáme, že existuje a že ho řešit nechceme a že nás na problematice vztahu pronajímatel - nájemce vlastně nic netrápí. My víme, že tady jsou problémy, my víme, že existuje černý trh s byty, my to všechno víme, ale pro jistotu s tím nic dělat nebudeme, protože tento návrh z nějakého důvodu nevyhovuje.

Já si myslím, že tato novela je novelou velmi citlivou, je tu velmi dlouhou dobu. Čekali jsme společně s kolegy předkladateli na to, aby se projednávala společně s tou další novelou, kterou budeme projednávat za chvíli, tedy s problematikou movitých zástav. Mimo jiné také proto, aby mohlo dojít k ujasnění případných pozměňovacích návrhů.

Z tohoto důvodu znovu apeluji na poslaneckou sněmovnu, aby podpořila tento návrh, abychom mohli pokročit v této problematice, protože jinak dáváme špatnou zprávu nejen vlastníkům nemovitostí, ale samozřejmě i nájemcům, že velmi citlivé a velmi problematické otázky, které se tohoto vztahu týkají, nechceme dnes řešit. Apeluji na vaši velkorysost a odpovědnost vůči vlastníkům nemovitostí i vůči nájemcům, abychom měli odvahu s touto věcí něco udělat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Na žádost pana poslance Škromacha vás odhlašuji. Prosím, abyste se zaregistrovali svými identifikačními kartami. Máme před sebou důležité hlasování o návrhu dvou výborů poslanecké sněmovny zamítnout tento návrh zákona.

Předpokládám, že všichni, kteří se chtěli hlasování zúčastnit, již měli dostatek příležitosti zasednout na svých místech.

 

Já v tuto chvíli zahajuji hlasování s pořadovým číslem 203 a ptám se, kdo je pro předložený návrh zákona zamítnout. Kdo je proti?

Z přítomných 150 pro návrh 76, proti 73. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP