(14.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane kolego, omlouvám se. Vážené kolegyně a kolegové, naším společným zájmem je probrat co nejvíce věcí co nejrychleji. Prosím, nekazme si to.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Proto nelze použít legislativní zkratku, která by se vztahovala na celý občanský zákoník, že nemovitosti jsou věci, byty nebo nebytové prostory. Je třeba to upravit tak, že tato definice se vztahuje jen na výkon rozhodnutí podle tohoto zákona. Navrhuji proto, aby článek 3, bod 7, zněl:

Bod 7 - V § 335 odst. 1 se za větu první vkládá nová věta, která zní "Nemovitostmi se při výkonu rozhodnutí jejich prodejem rozumí nemovité věci a byty nebo nebytové prostory ve vlastnictví podle zvláštního zákona."

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pan kolega Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, jak již bylo řečeno, uvedený návrh zákona zavádí určitý monopol pro notářskou komoru. Ve snaze zmírnit dopady tohoto monopolu, resp. rozšířit okruh osob, které by mohly uvedené zástavní právo zřizovat tímto způsobem, navrhuji, aby tuto možnost získaly formou exekutorského zápisu i soudní exekutoři. Proto následující pozměňovací návrhy. Všechny se vztahují k textu ústavně právního výboru.

K části první, změně občanského zákoníku:

1. K bodu 6, § 156 odst. 3, se na konci věty před tečkou doplňují slova "nebo exekutorského zápisu".

2. K bodu 7, § 158 odst. 2, se za slovo "notář" doplní slova "nebo soudní exekutor".

3. K bodu 20, § 171 odst. 2, se za slovo "notář" doplní slova "nebo soudní exekutor".

K části druhé, změna notářského řádu:

4. Bod 1, § 35 B odst. 4, se za slovo "notáři" vkládají slova "nebo soudní exekutoři".

5. Bod 1, § 35 B odst. 6, se za slovo "notář" doplní slova "nebo soudní exekutor".

6. Bod 1, § 35 B odst. 7, se za slovo "přijme" doplní slova "po projednání s Exekutorskou komorou České republiky.

7. Bod 1, § 35 B odst. 8, se za slovo "notářů" doplní čárka a slova "soudních exekutorů".

O výše uvedených pozměňovacích návrzích by se ve třetím čtení mělo hlasovat společně.

Můj další pozměňovací návrh míří na to, že při projednávání trestního řádu ústavně právní výbor řešil situaci, kdy ve své fakticitě existují u Nejvyššího soudu asistenti Nejvyššího soudu, nicméně nemají zákonný podklad. Ústavně právní výbor vyřešil jejich zařazení do trestního řádu a jejich postavení v rámci trestního řízení. Zatím ovšem nevyřešil postavení v občanském soudním řízení a bylo určitou tichou domluvou řečeno, že by to mělo být upraveno při nejbližší novele občanského soudního řádu. Protože tento návrh zákona otevírá občanský soudní řád, dovoluji si podat následující pozměňovací návrh:

V části 3 měnící občanský soudní řád se vkládá nový bod 1, kterým se doplňuje tento občanský soudní řád o nový § 38 B, jehož nadpis zní "Asistent soudce Nejvyššího soudu": Asistent soudce Nejvyššího soudu činí jednotlivé úkony občanského soudního řízení z pověření soudce Nejvyššího soudu. Jeho působnost upraví zvláštní zákon.

Ostatní body se přečíslují.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Němec.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já nejprve přednesu krátké odůvodnění svého pozměňovacího návrhu, resp. pozměňovacích návrhů. Možná malinko přesáhnu do obecné rozpravy, nicméně vzhledem k tomu, že jsem chtěl vystoupit pouze jednou, domnívám se, že to je možné.

Co se týče otázek, které se vznášejí nad tímto zákonem, já myslím, že vedení rejstříku je dobrá věc.

Co se týče obligatorní formy sepisování zástavní smlouvy formou veřejné listiny, tam mám významné pochybnosti, byť je pravda to, co tady zaznělo, že vlastně nikdo nebyl schopen zformulovat alternativní pozměňovací návrh, který by umožňoval, aby vklad do registru zástavního byl prováděn na základě jiných listin než listin sepsaných formou veřejné listiny, takže z toho důvodu bych chtěl říci, že určitým východiskem z této situace je pozměňovací návrh pana kolegy Koudelky, který podporuji, který samozřejmě nevybočuje z meze veřejné listiny, ale alespoň nám vytváří širší prostor osob, které jsou oprávněny takovou veřejnou listinu sepisovat.

Nicméně vzhledem k tomu, že se nacházíme ve druhém čtení, kdy bude ukončeno podávání pozměňovacích návrhů, dovolím si přednést alternativu k pozměňovacím návrhům pana kolegy Koudelky s tím, že do třetího čtení se pokusíme vyjasnit to, v čem je legislativní ztvárnění pana kolegy Koudelky lepší, a poté jeden z nás požádáme Poslaneckou sněmovnu o akceptaci zpětvzetí pozměňovacího návrhu.

Alternativa k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Koudelky zní:

I. Změna občanského zákoníku

1. V bodě 6, v § 156 odst. 3, se na konci věty před tečku doplní slova "nebo exekutorského zápisu".

2. V bodě 7, § 158 odst. 2, se za slova "notář, který sepsal zástavní smlouvu ve formě notářského zápisu" doplňují slova "nebo soudní exekutor, který sepsal zástavní smlouvu ve formě exekutorského zápisu".

3. V bodě 20, § 171 odst. 2, se za slovo "notář" doplňují slova "nebo soudní exekutor".

Pro úplnost bych chtěl dodat, že tak jak bylo odhlasováno, vzali jsme za základ usnesení ústavně právního výboru a všechny pozměňovací návrhy jsou číslovány a vztahovány ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavně právního výboru.

K článku II, změna notářského řádu:

4. V bodě 1, § 35 B odst. 4, se za slovo "notáři" vkládají slova "nebo soudní exekutoři".

5. V bodě 1, ustanovení § 35 B, se vkládá nový odstavec 5 následujícího znění: "Sepisuje-li soudní exekutor exekutorský zápis o zástavní smlouvě, na jejímž základě vzniká zástavní právo k zástavě zápisem do rejstříku zástav podle zvláštního právního předpisu, použijí se obdobně ustanovení tohoto zákona o notářských zápisech a o právních úkonech."

6. V bodě 1, § 35 B odst. 6, se za slovo "notář" vkládají slova "nebo soudní exekutor".

7. V bodě 1, § 35 B odst. 7, se za slovo "přijme" doplňují slova "po projednání s Exekutorskou komorou a v souladu s jejími připomínkami".

8. V bodu 1, ustanovení § 35 B odst. 7, se za první větu vkládá druhá věta, která zní "Exekutorská komora České republiky (dále jen Exekutorská komora) přijme stavovský předpis Exekutorské komory, kterým převezme tu část předpisu přijatého sněmem komory podle věty prvé tohoto odstavce, která upravuje postup a způsob pro zápis, záznam, výmaz, nahlížení, opis a výpis z rejstříku zástav, přitom Exekutorská komora postupuje obdobně podle ustanovení zvláštního právního předpisu."

9. V bodě 1, ustanovení § 35 B odst. 7, se do třetí věty, původně druhé věty, slova "tohoto předpisu" nahrazují slovy "těchto předpisů".

10. V bodě 1 se za ustanovení § 35 B doplňuje poznámka pod čarou, která zní: "§ 110 odst. 7 písm. c), § 111 odst. 6 písm. k), l) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů."

11. V bodě 1, § 35 B, odst. 8, se za slovo "notářů" doplňuje čárka a slova "soudních exekutorů".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP