(14.10 hodin)

Poslanec Miroslav Kapoun: Vážený pane předsedo, chtěl bych vás upozornit, že jako první bod na pátek už je pevně zařazen bod "transformace Českých drah", takže bude muset dojít k nějaké dohodě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Doporučil bych, abychom tuto věc dali jako bod úvodní, protože má takový krátkodechý politický náboj, neboť České dráhy již asi 11 roků transformujeme, pane ministře, takže jestli to začne v 9.30 hodin místo v 9.05, tak to snad ještě chvíli přežijeme.

Dal bych tedy dvojí procedurální návrh: Páteční bod č. 1 - tyto volby přesunout - dosud designovaný bod č. 1 jako bod č. 2.

Doufám, že jste se již všichni zaregistrovali, takže zahajuji hlasování.

 

Kdo je pro tento procedurální návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 151 poslanců hlasovalo 115 pro a 14 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se hlásí pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám předložil procedurální návrh, který se týká přeložení bodu 32 a 53. Bod č. 32 je první čtení zákona o místních poplatcích, tisk č. 900, na středu 23. 5. po patnácté hodině a bod č. 53, což je smlouva o dvojím zdanění - Filipíny, tisk č. 795/2, rovněž na středu po patnácté hodině.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím, že jsou to body pana ministra Rusnoka. Dám o tom neprodleně hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 151 poslanců bylo 108 pro, 8 proti. Návrh byl přijat.

 

Jednalo se o bod 32 - místní poplatky a bod 53 - dvojí zdanění - s Filipínami.

Doufám, že všichni víte, kolik je předurčených bodů na dnešek, zítřek, eventuálně pozítřek. Chtěl bych každého upozornit, že ještě zbývá řada nepředurčených bodů, abyste tedy zvážili počet svých vystoupení v následujících chvílích.

 

Hlásí se ještě někdo s technickými body programu? Není-li tomu tak, dávám slovo poslanci Bartošovi. Projednáváme bod číslo 21.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych své vystoupení velmi zkrátil, protože jsem již cíle zákona zdůvodnil v prvním čtení.

Cílem zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999, o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132, je vyrovnat dotační rozdíl mezi základními uměleckými školami a soukromými základními uměleckými školami. Tento důvod vyplývá v podstatě z toho, že oba typy škol jsou ve stejném režimu. Za prvé jsou neziskové a za druhé vybírají školné, takže není důvod k tomu, abychom dělali mezi těmito dvěma typy nějaké rozdíly.

Chtěl bych poděkovat všem poslancům výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu - myslím tím všechny poslance napříč politickým spektrem - za velice konstruktivní a konsensuální přístup a za to, že výbor doporučil postoupit sněmovně návrh zákona do druhého čtení. To je z mé strany prozatím všechno. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali výboru pro vzdělání, kulturu, vědu, mládež a tělovýchovu - usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 790/2.

Prosím nyní pana poslance Pícla, aby se jako zpravodaj výboru ujal slova.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, projednáváme návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše a skupiny dalších poslanců, kterým se mění zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve druhém čtení, předložený jako tisk 790.

Uvedený návrh projednal na svém zasedání náš výbor a přijal k němu toto usnesení, doručené poslancům jako tisk 790/2: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Tak jak již bylo uvedeno, rozhodla se skupina poslanců podat návrh novely uvedeného zákona, který směřuje k možnosti vyrovnání určitého rozdílu mezi školami různých zřizovatelů a zvyšuje státní dotaci pro soukromé základní umělecké školy ze současných 80 % normativu státních škol na možnost získat maximální dotaci ve výši 100 %. V diskusi, která probíhala, zazněly i negativní postoje k tomuto návrhu. Jeden z hlavních argumentů byl ten, že upozorňoval na nerovné postavení základních uměleckých škol veřejných se školami soukromými, neboť u soukromých škol není omezena výše školného.

Pokud bude novela schválena, bude zapotřebí poskytnutí plného normativu dofinancovat z již schváleného rozpočtu, což podle ministerstva školství bude provedeno na úkor provozních výdajů škol v regionálním školství, neboť se s uvedenými výdaji ve státním rozpočtu na tento rok nepočítá.

Zároveň mi dovolte připomenout i stanovisko vlády, která vyjádřila s tímto návrhem nesouhlas. Vláda považuje předložený návrh za nesystémové opatření, neboť z hlediska financování do režimu poskytování plného normativu jsou zahrnuti pouze žáci soukromých škol plnící povinnou školní docházku v základních školách a žáci vyžadující speciální péči vzhledem k jejich zdravotnímu či jinému postižení, tj. žáci speciálních škol a zařízení. Vláda tedy neshledala dostatečný důvod k provedení navrhované úpravy.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP