(14.20 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Píclovi.

Než otevřu obecnou rozpravu, chtěl bych sdělit, že pan místopředseda vlády Rychetský našel náhradní kartu č. 4. Patrně tu zůstala ještě z minulého týdne. Sděluji to proto, že tuto náhradní kartu buďto vrátím tomu, kdo ji dostal, nebo ji vrátím. Žádám tedy, aby se její majitel přihlásil.

Nyní dávám slovo panu poslanci Brouskovi, který se do rozpravy přihlásil jako první.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych ovšem sdělit, že jsem se přihlásil do podrobné rozpravy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji, vyvolám tedy dotyčného poslance v podrobné rozpravě. Ptám se tedy dále, jestli se někdo další hlásí do obecné rozpravy - ano, pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, pokusím se přidržet doporučení pana předsedy sněmovny, abychom byli maximálně struční. Budu tedy maximálně stručný.

Můj názor je, že pokud soukromé školy chtějí podnikat, nechť podnikají, ale za své. Navrhuji tedy předlohu zamítnout.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Vymětalovi, který to vzal skutečně zrychleně, dokonce bez argumentace. Kdo se další hlásí do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím a dám hlasovat o návrhu na zamítnutí předlohy.

Vážené kolegyně a kolegové, budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Karla Vymětala na zamítnutí návrhu obsaženého ve sněmovním tisku 790. Tento návrh předložil pan poslanec Vymětal v rámci obecné rozpravy.

 

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Vymětala, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 166 74 bylo pro, 82 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji proto podrobnou rozpravu k této předloze. Jako první se do rozpravy přihlásil pan poslanec Brousek, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi předložit jeden pozměňovací návrh k tomuto tisku, a to k článku I, kde se část za dvojtečkou označí jako bod 1), a přidají se nové body 2) a 3), a to v tomto znění:

2) V § 5 odst 3 písm. b se na konci čárka nahrazuje středníkem a pokračuje se větou: varianta a) "to neplatí pro školy fungující déle než 5 let"; varianta b) "to neplatí pro školy fungující déle než 3 roky"

3) V § 6 odst. 3 se na konec doplní:

Varianta a) "U žáků závěrečných ročníků se dotace poskytuje až do konce školního roku bez ohledu na to, že maturitní nebo závěrečná zkouška byla konána již v měsíci květnu nebo červnu. To platí též, bylo-li v květnu nebo červnu konáno absolutorium. Koná-li se absolutorium v  jiném období, je dotace poskytována jen do konce kalendářního čtvrtletí, v němž je absolutorium konáno."

Varianta b) "Za změnu v počtech žáků v průběhu jednoho školního roku se nepovažují změny související s ukončováním studia v jeho posledních ročnících."

Zdůvodnění. Bod 2). Soukromá škola, která funguje 5 let, variantně 3 roky, by neměla být ve své existenci závislá na politických a společenských poměrech v obci. U školy se přeci nepředpokládá zřízení na 1 nebo 2 roky. Lze ji dostatečně posoudit při zřizování, kdy je pro zařazení do sítě škol kladné stanovisko obce nezbytnou podmínkou. Nezvýšení dotace a ponechání na 60 % na základě nesouhlasu obce u již déle fungující školy je neopodstatněné a mohlo by znamenat likvidaci školy.

Bod 3). V současném zákonu není precizován systém přidělování dotací s vazbou na změnu počtu žáků po ukončení posledního ročníku školy zkouškou. Státní, obecní i krajské školy jsou dotovány vždy až do konce školního roku s vazbou na zaměstnanost učitelů v období školních prázdnin. Soukromé školy tím ztrácejí opět stejné podmínky jako školy veřejné, protože nemůžou obdržet základní příděl dotace, a to je srovnatelný roční normativ na absolventa ze zákona.

Ve variantě a) jsou zdůrazněna i absolutoria konaná mimo termíny shodné s termíny maturitní, popř. závěrečné zkoušky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Brouskovi. Kdo se dále hlásí? Pan poslanec Skopal, prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych pouze sdělit, že v předchozím hlasování č. 212 jsem hlasoval "pro", ve sjetině je ale "proti". Nezpochybňuji však toto hlasování, žádám pouze, aby tato skutečnost byla v zápise.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí-li se nikdo, podrobnou rozpravu končím, žádné návrhy nebyly, končím tedy také druhé čtení tohoto návrhu a děkuji navrhovateli i panu zpravodaji.

 

Dostáváme se k bodu

 

22.
Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy,
Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb.,
o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 791/ - druhé čtení

 

Předloha má stejného navrhovatele a stejného zpravodaje. Prosím proto pana navrhovatele, aby se ujal slova.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Na rozdíl od předchozího návrhu zákona nenašla v tomto případě tato předloha v garančním výboru konsensus. Existují v podstatě dvě stanoviska - jedno většinové, druhé menšinové. Proto mi z tohoto důvodu dovolte, abych krátce zopakoval účel předloženého návrhu novely zákona. V podstatě jej lze shrnout do tří bodů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP