(14.40 hodin)

(pokračuje Svobodová)

Některé další zkušenosti mi totiž tento názor potvrdily. Jde především o případy promítání místních, politických a osobních zájmů do vztahu ke škole, k vedení školy a k zástupcům školy. Je tedy nebezpečí, že tyto vlivy se mohou promítnout i do rozhodování obce o jmenování a odvolání ředitelů.

Znovu chci zdůraznit i druhou připomínku, kterou jsem zde uváděla v prvém čtení k navrhované novele, a to je otázka výběrového řízení. Je to otázka ustavení výběrové komise a její odborné způsobilosti, dále stanovení podmínek a kritérií výběru ředitele, zajištění objektivnosti při výběru tohoto vedoucího pracovníka. Pojem výběrového řízení je navíc dost neurčitý. Neřeší také případy, kdy dojde k rozporu mezi stanoviskem obce a kraje v přenesené působnosti při jmenování a odvolávání ředitele, jak je to obsaženo v platné právní úpravě.

Chtěla bych na závěr znovu zdůraznit ve prospěch stávající úpravy, že garantem za vzdělání je stát a že ředitel školy je vykonavatelem státní správy ve školství, má tedy odpovědnost za uskutečňování státní vzdělávací politiky, a přímá závislost ředitele na obci, tedy starostovi nebo zastupitelstvu, může mít negativní důsledky, což by se negativně odrazilo i na kvalitě práce školy.

Proto si dovoluji dát návrh na zamítnutí novely zákona č. 564 o státní správě a samosprávě ve školství. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Pícl.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych z pověření výboru podal v duchu nedoporučujícího usnesení návrh na zamítnutí této novely.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Pan ministr Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedo, dámy a pánové, jen stručná reakce na pana poslance Brouska. Základní námitka vlády zněla: nadbytečnost. A připadá mi komické, když pan poslanec Brousek říká ano, velký vládní návrh to obsahuje také, jen to o něco zpřísňuje, a tudíž schvalme náš návrh. Ta hra má smysl jen tehdy, pokud pan poslanec Brousek dopředu má domluveno, že velký vládní návrh neprojde.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Kdo se další hlásí do obecné rozpravy? Nehlásí-li se nikdo, obecnou rozpravu končím a dám hlasovat o návrhu na zamítnutí. (Předsedající zvoní.) Lákám poslance a mezitím vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Vážení kolegové, budeme hlasovat o návrhu pana poslance Pícla na zamítnutí návrhu zákona, který je obsahem sněmovního tisku 791.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 171 poslanců 84 hlasovalo pro, 83 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Ale protože se jedná o velmi těsné hlasování, dám příležitost ke kontrole výsledků hlasování. Pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Pane předsedo, ani nečekám na výsledek sjetiny, protože předpokládám, že u mého záznamu je patrně na sjetině, že jsem nehlasoval vůbec, přitom jsem se pokoušel hlasovat, ale nerozsvítilo se mi žádné tlačítko kromě tlačítka svítícího, že jsem přítomen. Takže zpochybňuji toto hlasování, neboť mi hlasování neukázalo lautr nic.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dávám hlasovat o námitce pana poslance Matulky. Kdo je pro jeho zpochybnění hlasování, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 214 z přítomných 173 poslanců 147 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovaně hlasovat. Znovu prosím o odhlášení. Žádá to bývalý předseda poslaneckého klubu ČSSD. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

 

Zahájil jsem opakované hlasování. Kdo je pro návrh na zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 172 poslanců 87 poslanců pro, 84 proti.

 

Očekávám znovu kontrolu. Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v okamžiku hlasování jsem nebyl přítomen v jednacím sále. To je myslím důležité uvést na úvod. Leč pokoušel jsem se doběhnout na poslední chvíli z kuloárů a nepodařilo se mi to. Jsem si vědom toho, že takovéto zpochybnění hlasování není ve sněmovně obvyklé, přesto tak činím. Zpochybňuji toto hlasování a žádám sněmovnu, aby o mé námitce rozhodla hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, já bych vám rád vyhověl, ale mám pocit, že toto nemůžeme. O tom nemohu zodpovědně dát hlasovat, protože jakmile bychom otevřeli tuto Pandořinu skříňku, mohl bych říci, že jsem běžel z restaurace a byl jsem teprve v mezipatře a také jsem to nestihl. Kritérium, kdy to je blízko a kdy to není blízko, je pro mě těžko stanovitelné. Myslím, že takto to nejde. Doufám, že strana, která chce něco jiného dosáhnout, nalezne jinou vytáčku.

Pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je patrné, že v okamžiku ukončení hlasování jsem v sále přítomen byl, a při vší úctě k vaší autoritě namítám vůči vašemu rozhodnutí a žádám, abyste nechal sněmovnu rozhodnout hlasováním.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, mám pocit, že to nemohu udělat z principiálních důvodů. Jakkoli jsem já hlasoval, to nejde.

Dám nejdříve hlasovat o tom, jestli má pan poslanec Vidím právo namítat proti mému postupu - myslím, že to je legitimní - proti tomuto mému konkrétnímu postupu. Ještě paní místopředsedkyně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP