(16.00 hodin)

(pokračuje Záruba)

Česká školní inspekce by měla být zcela zásadním způsobem přetransformována.

Za čtvrté. Díl druhý - Samospráva ve školství, § 193, 194, 195. Souhlasím s tím, že by se měl při každém právním subjektu vytvořit kontrolní orgán na úrovni správní rady. Tak jak je v zákoně definována školská rada, nelze než obávat se jediného, a to vzniku nového Sdružení rodičů a přátel školy. Zkušenosti s takto koncipovaným orgánem byly ve většině případů velice negativní. O jisté smysluplnosti by se dalo hovořit jen v případě, že si sám ředitel tento orgán zřídil a sám ho řídí. Zřídit tento orgán zákonem jako povinnost je velmi iluzorní. Již jen sestavení této rady nutí k zamyšlení, zda to bude orgán smysluplný a funkční, nebo to bude orgán, který bude mít v náplni práce především odvolávání ředitele. Pokud se tento orgán nebude skládat z ekonomických a pedagogických odborníků, nemá tento orgán opodstatnění ve struktuře školství.

Za páté. § 209 odst. 2. Tento paragraf přechodného ustanovení ruší jednu z velkých vymožeností ve školství po roce 1989, a to existenci osmiletých gymnázií. Toto může učinit jenom člověk, který nikdy v tomto gymnáziu neučil, který nepochopil, že jsme velice malá republika a každý talent si musíme hýčkat a pěstovat ho. Tímto paragrafem předkladatel popírá svůj záměr v § 14 rozvíjet a podporovat mimořádně talentované žáky. Jeden z minulých ministrů školství charakterizoval docházku do čtyřletého gymnázia jako epizodu v životě mladého člověka, ale pro žáka osmiletého gymnázia za kus života, ve kterém prochází velmi důležitou etapou vývoje, vývoje z dítěte v dospělého člověka, a to v inspirujícím a motivujícím prostředí. Zcela souhlasím s názorem pana ministra, že je nutné omezit počet osmiletých gymnázií a zejména umístění nižšího gymnázia na základní školu. Velký počet těchto gymnázií jistě devalvuje jejich smysl. Důrazně však odmítám tvrzení o vykrádání základních škol. Doufám, že si každý dovede spočítat, že v optimálním početním stavu by mohl ze základní školy při dvou paralelních třídách odejít jen zlomek žáků. To snad žádnou základní školu nezruinuje. Základní školy by si měly udělat pořádek především samy mezi sebou. Proč se zřizují speciální školy s jazykovou výukou, matematicko-fyzikální a speciální základní školy, sportovní základní školy? Uvědomil si někdo, že právě tyto školy odčerpávají většinu žáků? Osmiletá gymnázia si již vydobyla svou pozici ve školském systému a jejich rušení je to nejnechytřejší, co tento zákon obsahuje.

To je jen pět základních kapitol, se kterými nemohu souhlasit. Zákon obsahuje řadu paragrafů, které jsou spíše deklaracemi, a bylo by je možné uvést v počáteční preambuli. Organizace školního roku, přijímacího řízení snad do zákona nepatří a lze je stanovit vyhláškou, popř. nařízením vlády. Je nutné se zamyslet nad zletilými žáky, jejich omlouváním a dalším samostatným rozhodováním. I za zletilé žáky odpovídají rodiče, kteří jsou na základě tohoto zákona z práva rozhodovat vyloučeni. Samozřejmě, že se v zákoně objevuje i řada pozitivních myšlenek, se kterými by bylo možné souhlasit. Návrh zákona však obsahuje řadu dalších podstatných a legislativních nedostatků, že si nedovedu představit jeho úpravu ve druhém čtení.

Dávám proto návrh na zamítnutí tisku 881 v prvním čtení a v případě, že by tisk nebyl zamítnut, dávám návrh na vrácení předkladateli k přepracování.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zárubovi. Dále má slovo pan poslanec Zuna. Připraví se pan poslanec Matějů.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, novela zákona zavádí nově "školskou právnickou osobu". Tento termín náš právní řád nezná. Jedná se o jakýsi podivný hybrid, který nemá s klasickou právnickou osobou nic společného.

Vzhledem k tomu, že většina soukromých škol jsou příspěvkové organizace nebo společnosti s ručením omezením, může jejich "transformování se" na "školské právnické osoby" vést k jejich existenčnímu ohrožení. Stejně tak k jejich existenčnímu ohrožení může vést navržený způsob financování. Možná, že je to právě záměr pana ministra školství, který jasně dává najevo, že prostě soukromé školy nemá rád.

Za nesmyslné považuji postupné rušení víceletých gymnázií. Víceletá gymnázia mají v našem státě tradici, osvědčila se a je o ně velký zájem. Jejich zrušení má podle pana ministra školství odstranit selektivitu ve vzdělání. Panu ministru patrně nedochází, že pokud dá dohromady vynikající žáky se žáky podprůměrnými, dosáhne vždy jen průměru.

Zatím lze říci, že znalosti našich absolventů středních škol jsou na velmi dobré úrovni. Podle navrhovaného školského zákona vytvoříme ze žáků polovzdělance, kteří nebudou mít v rámci Evropské unie šance na výrazné uplatnění. Jsem toho názoru, že o místo na slunci mají vedle sebe soupeřit jak školy státní, tak školy soukromé. Výsledky maturitních zkoušek a procento přijatých absolventů na vysoké školy ukáže, která škola má existovat a která má zaniknout.

Je nutno si uvědomit, že úspěšnou školu netvoří její právní forma. Zárukou kvalitních výsledků školy jsou její učitelé. Pokud budou učitelé finančně hodnoceni jako dosud, budou dobří učitelé ze škol odcházet. Mladých učitelů bude nedostatek, takže výuka žáků, zejména na venkovských školách, bude ležet na bedrech důchodců. Je paradoxem, že současná platová úprava ve školství vlastně postihla dobré učitele. Při zvýšení základních platů se nedostávají peníze na osobní ohodnocení, takže dobrý a zkušený učitel je platově jenom nepatrně diferencován od učitele průměrného či dokonce špatného.

Za jeden z nešťastných rysů našeho národa považuji nedostatek národní hrdosti. Stále máme potřebu hledat někde vzor. Dříve to byl Sovětský svaz, po něm jedenáctileté střední školy, protože gymnázium bylo považováno za přežitek první republiky, a nyní je to Evropská unie.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud by byl schválen školský zákon v této podobě, musel by se Jan Amos Komenský obracet v hrobě. Proto se připojuji k těm, kteří navrhli jeho zamítnutí. Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Zunovi a jako další vystoupí pan poslanec Matějů. Připraví se pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Petr Matějů: Vážená vládo, vážené kolegyně, milí kolegové, obávám se, že spolu s mými předřečníky budu obviněn za to, že způsobím pravděpodobně prodloužení zasedání naší sněmovny o několik dní, ale obávám se, že je vše způsobeno tím, že pan ministr dlouho neposlouchal debatu, která k tomuto zákonu běžela jak v médiích, tak mezi odborníky. Kdyby velice bedlivě naslouchal této debatě, mohli jsme si dnes ušetřit mnoho času a diskusí ve sněmovně.

Je zřejmé, že ministerstvo školství se rozhodlo přes varování, která předcházela z médií i od odborníků, řadu velmi sporných bodů v zákoně nechat. Nebudu se věnovat všem pěti bodům, které jsem měl v plánu diskutovat, ale jenom dvěma, protože už řadu z nich moji předřečníci velice hezky rozebrali.

Chtěl bych se věnovat v prvé řadě návrhu na postupné řešení, resp. útlum víceletých gymnázií, protože můj pohled je přece jen poněkud jiný než pohled mých předřečníků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP