(16.50 hodin)

(pokračuje Payne)

Socialistické organizace měly svého zřizovatele. Přesně tak to navrhuje ministr. Socialistické organizace měly sice právo se jakž takž tu a tam rozhodovat samostatně, ale jejich zřizovatel mohl kdykoliv rozhodnout, že zřízenou organizaci zruší. Přesně totéž navrhuje ministr školství. Socialistické organizace si mohly jakž takž hospodařit v rámci svého rozpočtu, ale ten rozpočet byl předepsaným způsobem navázán na státní rozpočet a pětiletý plán. Přesně tato ustanovení máme v zákoně, jaké kapitoly musí mít rozpočet školské právnické osoby. To znamená, že socialistická organizace byla jen zdánlivě jakýmsi subjektem práva, ve skutečnosti byla totálně závislá na totalitní vládě, na totalitním státu, a proto to bylo takto konstruováno, aby u nás neexistovala svoboda, protože komunistická vláda se bála svobody, bála se svobodných institucí, proto vyhlašovala, že právnická osoba jako subjekt, který je mocný, často i bohatý a je zcela nezávislý na státu a na vládě, je největším nepřítelem socialismu.

A přesně totéž nám teď tady navrhuje pan ministr. Pan ministr navrhuje, abychom zřídili právní institut, který je do písmene opsaný z padesátých let ze zákonů o socialistických organizacích, přesně podle modelu padesátých let zavádí centrálně byrokratický systém, totalitní systém, který bude řízen z jednoho ministerstva, a dokonce se dočteme, že vlastně tím jediným unikátním a primárním zřizovatelem tzv. školských osob - připomínám, že právnická osoba nesmí mít žádného zřizovatele, to je popřením pojmu právnická osoba, žádný zřizovatel právnické osoby přece neexistuje a nikdy neexistoval, to je čistě produkt socialistického práva, pojem zřizovatel v demokratickém právu přece neexistuje - tak přesně podle tohoto vzoru pan ministr konstruuje nový pojem socialistická právnická osoba.

Abyste uvěřili tomu, že si nevymýšlím, dovolte mi, abych přečetl od Viktora Knappa z knihy "Vlastnictví v lidové demokracii" z roku 1952 jeden odstavec: "Tento nový charakter právnických osob jest v těsné souvislosti s vývojem ekonomickým. Chozrasčotové hospodářství vede k hospodářskému a účetnickému osamostatnění jednotlivých orgánů státu, a tím nutně vede k tomu, že tyto orgány nabývají samostatné právní subjektivity, která jest nakonec výrazem jejich samostatnosti chozrasčotové. Nejde tu však jen o to, že právnickým osobám se dostává nového významu, ale i nové právní tvářnosti." Rok 1952, konec demokracie v Čechách a zavádění socialismu. Přesně totéž tu zavádí pan ministr právě nyní.

Já tvrdím, že tento zákon je v rozporu se zákonem o vlastnictví státu, protože pokud nějaká škola je ve vlastnictví státu a stát chce zřizovat jakoukoliv školu, pak ji může zřídit jako právnickou osobu podle zákonů, které umožňují vznik právnických osob, běžným způsobem. Pokud jim předá majetek, tak ten majetek se stává definitivně vlastnictvím školy a stát už na něj nikdy nesmí sáhnout, už to není státní majetek. Zákon o státním majetku říká, že existuje jediná možnost, kdy stát zřizuje nějakou instituci a ponechává si na ni vliv, a to je organizační složka. Ten termín je velmi netradiční, neobvyklý, ale alespoň částečně odpovídá demokratickému právu nebo římskému právu, evropským demokratickým tradicím.

Pan ministr jde tímto předloženým návrhem zákona proti své vlastní vládě, proti Ministerstvu financí, které už pochopilo, že chceme-li komunikovat s Evropskou unií, musíme přijmout principy římského práva a nesmí u nás existovat žádná právnická osoba, žádná jiná, než jsou ty dva klasické povolené typy právnických osob, a žádná třetí nesmí existovat. A jestli někdo přišel s tím, že kromě toho klasického pojmu právnická osoba může být ještě cokoliv jiného, pak to byli právě komunisté a právě socialistický režim, právě totalitní právo.

Záměry ministra v této věci jsou zcela zřejmé. Proč toto činí? Pan ministr se bojí svobodného školství. Bojí se školy, která by byla nezávislá na státu, která by učila podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, která by svoji činnost ukončila pouze tehdy, když se pro to sama rozhodně. On chce mít právo, aby mohl školy rušit, když se mu nebudou líbit. Pan ministr se bojí svobody, samostatnosti, odpovědnosti a nezávislosti. To je podstata tohoto návrhu zákona. Proto předkládá zákon, který v plné míře - a to znovu opakuji - v plné míře s výjimkou názvu socialistická organizace, která je v tomto zákoně přejmenována na školská právnická osoba, obnovuje socialismus ve školství.

Tímto zákonem se vracíme po právní stránce před rok 1989 do čistě socialistického režimu. Přátelé, to je důvod, proč tento zákon je. Jednak odporuje dosavadním právním normám, které jsme přijali, odporuje návrhům, které tato vláda schválila a tato sněmovna potvrdila, a odporuje našemu ústavnímu zřízení. Navrací Českou republiku ve školství zpět do socialismu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Také děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Většinou mívám ve zvyku poslance Payna pozorně poslouchat, protože dost často mluví moudře. Většinou nemívám ve zvyku chodit k tomuto mikrofonu, když někdo napadá minulý režim a všechno v něm, abych se nějak ohrazoval. To skutečně ve zvyku nemívám, od toho jsou tady jiní.

Tentokrát se musím ozvat jako právník. Bylo by slušné, když jsem tak dlouho členem zákonodárného sboru, chci-li mluvit o římském právu, abych se s ním alespoň zdálky seznámil. Bylo by slušné, když jsem členem zákonodárného sboru, chci-li mluvit o díle akademika Viktora Knappa, abych si přečetl jeho spisy důkladně a abych si případně alespoň nějaké minimální právnické vzdělání opatřil. Jestliže tak neučiním, tak buď z opilosti k tomuto mikrofonu jdu - ale z toho kolegu Payna nepodezírám, protože to on nemívá ve zvyku - a jestliže tak neučiním ani z opilosti, tak raději k tomu mikrofonu nechodím, abych se neztrapňoval.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: S faktickou poznámkou pan poslanec Payne.

 

Poslanec Jiří Payne: Já se omlouvám, ale na tuto invektivu musím reagovat. Pan kolega poslanec neuvedl žádný věcný argument. Doporučil mi, abych více četl pana Viktora Knappa. Já si jej čtu. Myslím, že jsem možná přečetl daleko více jeho teoretických publikací než kdokoliv v této sněmovně. Já si je čtu proto, abych věděl, jaké nešvary z našeho právního řádu musíme vymýtit. A právě četbou Viktora Knappa jsem dospěl k názoru, že tento zákon je návratem k socialismu. To není výsledek nějakých pocitů, to je právě výsledek studia.

Já chápu, že lidé, kteří studovali na socialistických právnických fakultách, nedokáží tyto myšlenky ani pochopit. Ale já doufám, že lidé, kteří se seznámí s evropským demokratickým právem a evropskou demokratickou tradicí, tyto myšlenky pochopí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Myslím, že jste to řekl všem právníkům v této sněmovně. Slovo má pan místopředseda Rychetský.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené plénum, já vůbec nebudu hodnotit vystoupení pana poslance Payna. Já se těším, až bude vytištěné. Máme takový humorný koutek v časopise Bulletin české advokacie. Do tohoto časopisu je pošlu a tam to určitě otisknou.

Chci jen říci, že pan profesor Knapp - dnes již nebožtík - byl řádným profesorem srovnávacího práva asi sedmi západních univerzit, univerzity ve Štrasburku, v Lovani, byl čestným doktorem honoris causa, a jako jediný právník po profesoru Krčmářovi v dějinách Československa získal takové množství čestných ocenění na zahraničních univerzitách, a to ve 20. století. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane místopředsedo. Nyní paní poslankyně Dundáčková, také absolventka socialistického práva podle pana poslance Payna. (Smích v sále.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP