(17.40 hodin)

(pokračuje Brožík)

Pokud padl první návrh na vrácení k přepracování, měl tedy tento návrh předložit zpravodaj. Já jsem v té době schůzi neřídil.

Slovo má pan zpravodaj Mareš.

 

Poslanec Petr Mareš: Pane předsedající, formálně padl nejprve návrh na zamítnutí, a teprve poté na vrácení k dopracování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu, a to o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 178 poslanců hlasovalo pro 89, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že je to těsné hlasování, kratičké setrvání ke kontrole. - Námitky proti hlasování nejsou. Návrh tedy nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o druhém návrhu a to je návrh na vrácení navrhovateli k přepracování.

Zahajuji hlasování a táži se kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 178 poslanců bylo pro 91, proti 86. Návrh byl přijat.

 

Námitky proti hlasování nejsou. Konstatuji, že jsme předložený návrh zákona vrátili navrhovateli k dopracování.

Končím bod 23, děkuji panu ministru Zemanovi a zpravodaji panu poslanci Marešovi.

S procedurálním návrhem se přihlásila paní předsedkyně ústavně právního výboru Jitka Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, v dohodě s ministrem spravedlnosti navrhuji, aby bod 62 schváleného pořadu schůze - jedná se o novelu trestního řádu, třetí čtení, tisk č. 785, byl zařazen pevně jako čtvrtý bod odpoledního jednání ve čtvrtek dne 24. 5. Tento návrh podávám z důvodu, že ministr spravedlnosti v pátek z velmi vážných důvodů nebude přítomen jednání Poslanecké sněmovny. Žádám vás o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji paní kolegyně. Chtěl bych jenom sdělit, že ve čtvrtek odpoledne máme pevně zařazeny již dva body. Protože jsou ve čtvrtek interpelace, myslím, že se na něj nedostane.

 

Budeme ale hlasovat o tom, abychom bod č. 62, třetí čtení zákona, který předkládá ministr spravedlnosti Jaroslav Bureš, přesunuli na čtvrtek 24. 5. jako čtvrtý bod odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 218 ze 176 poslanců hlasovalo pro 146, 8 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní projednáme bod číslo

 

7.
Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)
/sněmovní tisk 740/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr zemědělství Jan Fencl. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím všechny kolegyně a kolegy o ztišení atmosféry v jednacím sále.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno, v souladu s programem 36. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a z pověření vlády vás chci seznámit s vládním návrhem zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Chci konstatovat, že tento zákon upravuje vztahy vznikající při zřizování a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě, jejich přípojek, jakož i působnost orgánů územních správních celků a správních úřadů na tomto úseku. Jde zejména o vzájemné vztahy mezi subjekty, které se v důsledku privatizace staly vlastníky vodovodů a kanalizací, s jejich provozovateli a vlastníky pozemků a staveb, na které je voda dodávána nebo z nichž je odpadní voda odváděna. Návrh dále upravuje vlastnická práva k vodovodním a kanalizačním přípojkám, zavádí evidenci vlastnictví vodovodů a kanalizací a stanoví podmínky pro udělení povolení k provozování vodovodů a kanalizací, způsob hrazení vodného a stočného a působnost orgánů veřejné správy.

Vodné a stočné se podle návrhu platí v tzv. jednosložkové formě, která je součinem ceny podle cenového předpisu a množství odebrané vody nebo vypouštění odpadních a srážkových vod. Obce však mohou stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti placení vodného a stočného v tzv. dvousložkové formě, která obsahuje pevnou částku úhrady, nezávislou na množství odebrané nebo vypouštěné odpadní vody, složku, která je součinem ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody nebo vypouštění odpadních vod plus srážkových vod.

Návrh zahrnuje i ochranu spotřebitele a dozor oboru, který je charakterizován přirozeným monopolem. Součástí návrhu jsou novely živnostenského zákona, zákona o přestupcích a zákona o ochraně veřejného zdraví. Předkládaný návrh zákona doplňuje soubor zákonů upravujících síťová odvětví, jako je např. energetický zákon a zákon o pozemních komunikacích. Problematika vodovodů a kanalizací dosud vycházela ze zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, a byla upravena pouze vyhláškou.

Návrh je plně slučitelný se směrnicemi Evropského společenství.

Návrh byl projednán v zemědělském výboru a s pozměňovacími návrhy tohoto výboru lze ze strany předkladatele souhlasit. Ministerstvo zemědělství respektuje i návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ohledně doposud přijatých pozměňovacích návrhů s tím, že také souhlasím s procedurou projednávání tohoto návrhu zákona v plénu Poslanecké sněmovny navrženou právě tímto výborem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP